1/2024

SCHP ČR: Instalace FVE na zemědělský půdní fond není vhodným řešením rozvoje OZE v ČR

| zdroj: SCHP ČR0

alternative-21581_640.jpg
zdroj: Pixabay

Svaz chemického průmyslu ČR souhlasí s tím, aby v rámci Modernizačního fondu, a i jiných dotačních fondů, byla podpořena instalace pro vlastní spotřebu podniků na střechách a konstrukcích budov, dále na zpevněných plochách, manipulačních plochách a jiných plochách nevyužitelných k zemědělské nebo lesní produkci a současně, aby nebyla podporována instalace běžných fotovoltaických elektráren (mimo agrifotovoltaiky) na zemědělském půdním fondu. Jedině tak bude garantováno lokální snížení produkce CO2 příjemců dotací a bylo zachováno původní využití zemědělských ploch.

Svaz chemického průmyslu ČR (dále SCHP ČR) zaznamenal aktuální debatu o nastavení Modernizačního fondu z hlediska instalace fotovoltaických elektráren na zemědělský půdní fond. S ohledem na skutečnost, že Modernizační fond má sloužit primárně pro dekarbonizaci výroby účastníků EU ETS, neboť jde o finance z EU ETS a ostatní žadatelé mohou využít kohezní fondy, a vzhledem k tomu, že i členové SCHP ČR mají zájem rozvíjet segment OZE pro vlastní spotřebu, podporujeme stanovisko MŽP, že instalace FVE na zemědělský půdní fond není vhodným řešením rozvoje OZE v České republice.

V rámci Modernizačního fondu by mělo být umožněno instalovat FVE na střechy a budovy, zejména žadatelů z oblasti širšího průmyslu, dále na jiné zastavěné či manipulační plochy a ostatní plochy, které nemají charakter využitelné zemědělské půdy – jako vhodné se jeví brownfields a dalších nevyužité plochy v areálech výrobních provozů. Upozorňujeme současně, že pokud je „pomyslný“ brownfield veden jako zemědělská půda, nejedná se o brownfield.

Pokud má být zemědělská půda využívána pro snižování emisí uhlíku, má takové opatření spadat primárně do gesce Ministerstva zemědělství, které může za jistých okolností vyhodnotit takové opatření jako vhodné – např. tzv. agrofotovoltaika (agrovoltaika). Avšak i zde musí řídící orgán vyvinout maximální obezřetnost, aby nedocházelo ke skrytému, nicméně faktickému záboru zemědělské půdy. Na zelených plochách je tak vhodnější rozvíjet ENVI schémata v rámci Společné zemědělské politiky,
a opatření v rámci provádění nařízení LULUCF – tj. zalesňování, greening, zajištění biomasy apod., čímž se významně přispívá ke kompenzaci emitovaných skleníkových plynů, potažmo CO2.

Co dále považujeme za vhodné z hlediska podpory dekarbonizace prostřednictvím fotovoltaických systémů, je podpora především takových instalací, u kterých bude většina vyrobené energie využita přímo ve výrobě žadatele o dotaci, tedy realizátora projektu, který tímto přímo bude snižovat vlastní emisní stopu. Za vhodné považujeme též podporu lokální bioplynových reaktorů např. na ČOV s využitím metanu ve vlastní spotřebě podniků.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA