3/2022

VÝZVA 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

| zdroj: MPO0

electric-lines-ge9a56694b_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje Výzvu č. 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

Vláda usnesením č. 876 ze dne 19. října 2022 schválila aktualizaci Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen pro podnikatelské subjekty s předpokládanou alokací až 30 miliard korun.

Podpora je poskytována na základě oddílu 2.4 sdělení Evropské komise „Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 131 I/01)“ a sdělení Evropské komise „Změna dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině“ (C(2022) 5342 final) (dále jen „Dočasný krizový rámec EK“).

Aktualizace Programu, podle oddílu 2.4 Dočasného krizového rámce Evropské komise, byla provedena s ohledem na nařízení vlády č. 298 ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění, které umožňuje zastropování cen elektřiny a plynu pro určité zákazníky, včetně některých podniků. Program je tak nyní určen pouze pro podniky, které nepatří do kategorie zákazníků se zastropovanými cenami podle nařízení vlády č. 298 v platném znění.

Na základě tohoto aktualizovaného Programu Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje Výzvu č. 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cenpro období od 1. února 2022 do 31. října 2022(tzv. způsobilé období).

Žádosti bude možné podávat od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod do 31. ledna 2023 do 23:59 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Kdo je oprávněným žadatelem?

 • fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem, jejíž podnikání dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE nespadá do vyňatých oborů,
 • má alespoň jedno odběrné a předávací místo (OPM) připojené k distribuční soustavě elektřiny anebo plynu na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298 Sb. ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění,
 • prokáže, že ve způsobilém období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn anebo elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.
 • jeho podnikatelská činnost dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE nespadá do těchto oborů:

CZ-NACE 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí,

CZ-NACE 06 Těžba ropy a zemního plynu,

CZ-NACE 09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu,

CZ-NACE 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů,

CZ-NACE 35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny,

CZ-NACE 35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí,

CZ-NACE 46.71.2 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky,

CZ-NACE 46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky,

CZ-NACE 49.50.1 Potrubní doprava ropovodem,

CZ-NACE 49.50.2 Potrubní doprava plynovodem,

CZ-NACE 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování s výjimkou činnosti uvedené v klasifikaci CZ-NACE pod kódem 64.11 – Centrální bankovnictví, jde-li o žadatele, který je bankou,

CZ-NACE 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří.

 • pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo jako Podnik ve vybraných odvětvích, musí kromě podmínek na oprávněného žadatele dle článku 5.1 Výzvy také splňovat následující podmínky:

a) žadatel se nachází v Provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0),

b) Způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % Provozní ztráty.

Základní pojmy:

 • Způsobilým obdobím je období od 1. února 2022 do 31. října 2022.
 • Referenčním obdobím je období od 1. ledna do 31. prosince 2021.
 • Pro účely Výzvy se žadatel nachází v Provozní ztrátě, pokud je hodnota EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) za Způsobilé období záporná. V takovém případě se za výši Provozní ztráty pro účely Výzvy pokládá hodnota EBITDA, jejíž výpočet je definován v Příloze 3 Výzvy na základě Upraveného výkazu zisku a ztráty.
 • Obratem se pro účely Výzvy rozumí výnosy v účtové skupině 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží, tedy tržby z prodeje výrobků a služeb a tržby za prodej zboží.
 • Energeticky náročným podnikem je pro účely Výzvy žadatel, u kterého náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % Obratu. Žadatel prokazuje, že je energeticky náročným podnikem dle Přílohy 4 Výzvy.
 • Podnikem ve vybraných odvětvích se pro účely výzvy rozumí Energeticky náročný podnik, jehož více než 50 % Obratu v roce 2021 spadá do odvětví nebo pododvětví uvedených v Příloze 5 Výzvy. Žadatel tuto skutečnost prokazuje dle přílohy 5 Výzvy.
 • Způsobilými náklady jsou náklady na nákup komodit elektřiny a zemního plynu žadatelem jakožto konečným spotřebitelem od dodavatelů energií pro vlastní spotřebu, které vznikly v souvislosti se zvýšením cen zemního plynu a elektřiny v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině. Způsobilé náklady může žadatel prokázat po měsících či v souhrnu za celé způsobilé období. Tyto náklady se prokazují na základě srovnání jednotkových cen ve způsobilém období a dvojnásobku referenční jednotkové ceny za rok 2021. Zároveň v září a říjnu 2022 nesmí množství zemního plynu a elektřiny použité pro výpočet způsobilých nákladů překročit 70 % spotřeby příjemce za stejné období roku 2021. Konkrétní prokazování a výpočet způsobilých nákladů je definován v Příloze 2 Výzvy.
 • Pro účely výzvy je Odběrné a předávací místo (dále také OPM) místem připojení objektu působení/provozu žadatele k distribuční soustavě elektřiny anebo zemního plynu. V Odběrném a předávacím místě dochází k předávce energie/komodity z distribuční sítě dodavatele k žadateli. Fyzicky je opatřeno zařízením monitorujícím množství předané energie/komodity od dodavatele k žadateli.

Jaké je výše podpory?

Výše dotace a její maximální limit jsou stanoveny ve třech úrovních:

 • Pro žadatele, který nežádá jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích, 30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce.
 • Pro žadatele, který žádá jako Energeticky náročný podnik, činí výše podpory 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.
 • Pro žadatele, který žádá jako Podnik ve vybraných odvětvích, činí výše podpory 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

přičemž na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí celkově podpora překročit 2 miliony EUR. Pro skupinu, v níž o podporu žádá Energeticky náročný podnik, činí tento limit 25 mil. EUR, a pro skupinu, v níž o podporu žádá Podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven limit 50 mil. EUR.

Do výše uvedených limitů se započítává i podpora poskytnutá podle oddílu 2.1 Dočasného krizového rámce EK. Ke stanovení těchto limitů v Kč se použije kurz Evropské centrální banky ke dni vydání Rozhodnutí.

Co je třeba doložit?

 • Čestné prohlášení žadatele o podporu, viz Příloha 1 Výzvy (Systém generuje automaticky).
 • Výkaz způsobilých nákladů dle Přílohy 2 Výzvy.
 • V případě měsíčního vykazování Způsobilých nákladů zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle Přílohy 6 A) Výzvy.

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích předloží dále:

 • Upravený výkaz zisku a ztráty sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 3 Výzvy.
 • Výkaz o energetické náročnosti podniku dle Přílohy 4 Výzvy.
 • Zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle Přílohy 6 B) nebo 6 C) Výzvy.

Podnik ve vybraných odvětvích navíc doloží:

 • Výkaz Podniku ve vybraných odvětvích dle Přílohy 5 Výzvy.

POUŽÍVEJTE POUZE ŠABLONY PŘILOŽENÉ K VÝZVĚ. V ŽADNÉM PŘÍPADĚ NENÍ POVOLENO VKLÁDAT VLASTNÍ DOKUMENTY MÍSTO PŘÍLOH VÝZVY ČI UPRAVOVAT TEXT TĚCHTO PŘÍLOH, VYJMA POŽADOVANÉHO DOPLNĚNÍ.

Informační systém AIS MPO

Žádosti bude možné podávat od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod do 31. ledna 2023 do 23:59 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Pokud se žadatel do systému již registroval v rámci předchozích programů vyhlašovaných ministerstvem průmyslu a obchodu, nová registrace není nutná.

Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu identitaobcana.cz.

Čestné prohlášení žadatele/příjemce podpory generuje informační systém AIS MPO.

Doporučení pro žadatele

Po podání žádosti doporučujeme komunikovat žádosti prostřednictvím komunikačního nástroje „Nástěnka“ v systému AIS MPO. Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem žádosti.

Metodická podpora žadatelů o podporu:

 • e-mail: 1212@mpo.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO:

 • e-mail: hotline-aismpoenergie2022@asd-software.cz
 • telefon: 841 135 135 (po-pá 8:00–16:00 h)

Obecné informace k programu:

 • informační linka MPO: 1212 (po-pá 8:00–16:00 h; zpoplatněno podle tarifu volajících)

Text Výzvy č. 1, včetně příloh způsobilých nákladů pro použití žadatelem, a nejčastější otázky k Výzvě č. 1 naleznete v příloze níže.

Ke stažení:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur