Reklama

21. 2. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

Rumunsko stane před Soudní dvůr EU kvůli černým skládkám

Důvodem je nesplnění povinnosti Evropské komise – uzavření a uvedení do pořádku 68 ilegálních skládek.

Navzdory předchozím varováním ze strany Komise, Rumunsko nepřijalo opatření proti nevyhovujícím skládkám, které vyžaduje směrnice EU od skládkování (směrnice Rady 1999/31 / ES).

Ve směrnici se uvádí, že členské státy musí své odpady obnovovat a odstraňovat způsobem neohrožujícím lidské zdraví a životní prostředí. Zakázáno je zanechávání, ukládání či nekontrolované odstraňování odpadů. Rumunsku bylo nařízeno, aby uzavřelo a rehabilitovalo tyto nestandardní skládky komunálního a průmyslového odpadu a to do 16. července 2009.

Protože v řešení problému nedocházelo k dostatečnému pokroku, Komise v září 2015 zaslala odůvodněné stanovisko, ve kterém vyzvala rumunské úřady k tomu, aby se vypořádaly se 109 nekontrolovanými lokalitami. Ty, byť nejsou v provozu, představují ohrožení pro životní prostředí i lidské zdraví.

%pst%

Nějakého pokroku sice dosaženo bylo, ale 68 nelegálních skládek nebylo do prosince 2016 uzavřeno a vyčištěno. Evropská komise chce celý proces urychlit a proto předvádí rumunské státní orgány před Evropský soudní dvůr.

Směrnice o skládkování odpadů stanovuje standardy pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zejména povrchové a podzemní vody, půdy a ovzduší, před negativními vlivy sběru, přepravy, skladování, zpracování a likvidace odpadu.

Jejím cílem je předcházet nebo snížit, co možná nejvíce negativní účinky skládkování odpadů v průběhu celého životního cyklu skládky.

Podobná opatření byla přijata proti šesti jiných členským státům: Bulharsku, Kypru, Španělsku, Itálii, Slovinsku a Slovensku. Soudní dvůr vydal již rozsudky, které odsoudily Bulharsko, Kypr a Španělsko.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372