2/2023

Ukončení povinnosti štítkovat svítidla a změna ve štítkování světelných zdrojů

| zdroj: Státní energetická inspekce0

Ukončení povinnosti štítkovat svítidla a změna ve štítkování světelných zdrojů

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2015, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů, vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. od 25. prosince 2019.

Konec štítkování svítidel

Od 25. prosince 2019 dochází ke zrušení povinnosti opatřovat svítidla energetickým štítkem, jelikož se na základě čl. 9 nařízení 2019/2015 ruší čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 nařízení 874/2012. Zbytek nařízení 874/2012 je pak zrušeno s platností od 1. září 2021.

Svítidlem se dle definice v tomto předchozím nařízení rozumí zařízení, které distribuuje, filtruje či přeměňuje světlo vysílané jedním či několika světelnými zdroji a obsahuje veškeré součásti nezbytné pro podporu, upevnění a ochranu světelných zdrojů, případně i doplňkové prvky obvodu spolu s připojením ke zdroji elektrické energie. Klasicky se jedná například lustry nebo stolní lampy.

Od 25. prosince 2019 tedy zaniká povinnost pro dodavatele dodávat ke svítidlům štítek a povinnost pro obchodníky označovat svítidla štítkem v místě prodeje. Doporučujeme, aby od tohoto data dodavatelé přestali dodávat ke svítidlům štítek a obchodníci přestali štítek u svítidel vystavovat, a to jednak v místě prodeje, ale např. také v reklamních katalozích nebo na internetu.

Stávající svítidla, u nichž je štítek vytištěn nebo připevněn k obalu, mohou být doprodána bez omezení. Uvedené ukončení štítkování se týká pouze svítidel, nikoli však světelných zdrojů (např. halogenové nebo LED žárovky). Povinnost označovat tyto světelné zdroje energetickým štítkem vyobrazeným v nařízení 874/2012 se nemění a to až do 1. září 2021.

Nové štítky pro světelné zdroje a povinnosti dodavatelů

Na základě nařízení 2019/2015 budou světelné zdroje označovány novou podobou energetické štítku. Hlavní odlišností nového štítku je uvedení rozsahu energetických tříd A – G a doplnění QR kódu, po jehož sejmutí se zobrazí více informací o světelném zdroji.

Dodavatelé budou muset světelné zdroje opatřovat novou podobou energetického štítku od 1. září 2021. V předstihu před tímto datem, tedy již od 1. května 2021 budou muset dodavatelé světelných zdrojů nahrát informace obsažené v informačním listu do databáze výrobků.

Povinnosti obchodníků   

Obchodníci budou mít tak jako dosud povinnost zajistit, aby byl každý světelný zdroj v místě prodeje opatřen energetickým štítkem a vystaven tak, aby štítek nebo energetická třída byly zřetelně viditelné. V případě vizuální reklamy včetně reklamy na internetu musí konkrétní model světelného zdroje obsahovat energetickou třídu a rozsah tříd dostupných na štítku.

Povinnost pro obchodníky uvádět nový energetický štítek začne platit od 1. září 2021. Stávající štítky, tj. štítky v podobě podle nařízení 874/2012, musí být nahrazeny novými štítky do 1. března 2023. Po tomto datu musí být staré štítky zakryty a to i v případech, kdy jsou vytištěny na obalu nebo k němu připevněny.

Případná kontrola ze strany SEI

I přesto, že SEI alespoň prozatím neplánuje cílené kontroly toho, zda jsou svítidla i přes zrušení povinnosti opatřovány energetickými štítky jak dodavateli, tak obchodníky, může obdržet podnět k provedení takovéto kontroly a pokud by v rámci šetření bylo zjištěno podezření na porušování legislativy (čl. 6 nařízení EP a R (EU) 2017/1369), kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU, bude kontrola provedena. Proto doporučujeme postupovat způsobem uvedeným výše.

ilustrační foto/pxhere

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP