2/2023

Střílet kachny v mokřadech olovem? aneb chemická legislativa v praxi

| autor: Petr Jarolímek0

Střílet kachny v mokřadech olovem? aneb chemická legislativa v praxi

Průběh letošní konference shrnul ředitel ReachSpektra a moderátor konference Jan Holomek: „Mám dojem, že letošní konference byla ještě o trochu lepší než ta loňská. Témata na sebe dobře navazovala a doplňovala se.

Osobně jsem ocenil zvláště přednášku paní Kulhánkové o cirkulární ekonomice. Na její prezentaci bylo dobře patrné, že REACH prostupuje sice vším až ke spotřebiteli. Avšak když se z výrobku stane odpad, informace o jeho obsahu a chemickém složení se již nikde neuvádí a nikdo ji nedostane. To je velký problém pro oběhové hospodářství."

Konferenci zahájil příspěvek Ivana Součka, ředitele Svazu chemického průmyslu ČR. SCHP má nyní 92 individiuálních a 3 kolektivní členy a reprezentuje dle tržeb 80 % a dle počtu zaměstnanců necelých 70 % trhu. „SCHP nyní řeší např. otázku endokrinních disruptorů, otázku klasifikace titanové běloby nebo odpovědného podnikání v chemii.

V kontextu cirkulární ekonomiky jsme pro snížení nadbytečného používání plastů (zvláště jednorázových), snížení aplikací plastů a podporuje recyklační technologie. Zabýváme se nyní aktuálně čtyřmi novými zákony a návrhem novely zákona o prevenci závažných havárií," uvedl Ivan Souček.

Taťjana Kolesniková (MŽP ČR) přinesla informace ze zasedání Správní rady ECHA a podrobně referovala o čtyřech zasedáních v r.2018. ECHA v roce 2018 řešila 88319 dokumentací pro 21551 látek.

Paní Kolesniková dále hovořila o rámcové směrnici o odpadech, o centrálním toxikologickém středisku (EU Poison Center), vyhledávači právních předpisů pro chemické látky (EUCLEF) a o persistentních organických znečišťujících látkách (POPs).

Přednáška Jany Kozmíkové (MPO ČR) pojednala o činnosti Výboru členských států ECHA, o kandidátském seznamu, na kterém figuruje k 15.1. 197 látek, o příloze XIV nařízení REACH, která obsahuje látky podléhající povolení (dnes 43 látek), o akčním plánu Společenství CORAP (seznam obsahuje 352 látek) a přezkumu nařízení REACH.

Ten „je efektivní, ale jeho provádění zaostává za předpokládanými politickými cíli. Zde je třeba přijmout příslušná opatření." Přednášející seznámila i se Strategickým plánem ECHA 2019-203 a vizemi ECHA.

Karel Bláha (MŽP ČR) informoval o jednáních REACH Committee - o pravidlech činnosti, postupu projednávání, o zasedáních (průměrná agenda má 30 bodů) a o autorizacích (návrh na změnu Přílohy XIV). Jako příklad restrikce uvedl diskusi nad zákazem používání olova ve střelivu v mokřadech.

O aktivitách SCHP ČR pro letošní rok hovořila Alena Krejčová (SCHP ČR). Nejprve popsala legislativu řešenou v r.2018, pro rok 2019 zmínila vyhodnocování nařízení REACH, „protože mnozí neplní požadavky na registrační dokumentace", spolupráci Cefic a ECHA, nařízení REACH a CLP, endokrinní disruptory, Brexit ad.

Pavlína Kulhánková (MPO ČR) hovořila o cirkulární ekonomice, jež je jedním z cílů EU. Nabídla širší pohled na celou problematiku, která ale samozřejmě souvisí s chemickými látkami, výrobky a odpady. Aktivitou MPO v oběhovém hospodářství je např.soutěž Přeměna odpadů na zdroje.

Oldřich Jarolím (ČIŽP) seznámil posluchače s kontrolou v oblasti chemických látek, kdy zmínil např. projekt V4 na dovoz hraček, ChemTrust (NNO), Fórum 31, podskupinu F31 pro biocidy, kontroly v roce 2018, plánované kontrolní a pilotní projekty a spolupráci s PARCS (celníci).

Simona Zajícová ze Státního ústavu inspekce práce seznámila s kontrolami v oblasti chemie za rok 2018. Bylo provedeno 229 kontrol, z toho 48 % bez nedostatků.

Tomáš Novotný ze společnosti EcoMole zajímavě pohovořil o současné neznámé, tj. o tzv. brexitu a o tom, co přinese z hlediska chemie, resp. chemické legislativy. Všichni registranti registrující ve Spojeném království budou po brexitu přeregistrovat na území EU.

Jan Procházka mluvil o nanomateriálech okolo nás a jejich regulaci pomocí REACH systému. Kromě zajímavých fotografií pořízených za pomoci elektronového mikroskopu hovořil o rozdílném přístupu k nanoproblematice v různých státech, kdy uvedl negativní příklad Francie. Sám přednášející sršel v oblasti nano- velkým optimismem.

DSC_0787.JPG

Michal Roháč (ČBÚ) velmi poutavě seznámil účastníky konference s prekurzory výbušnin, základními principy jejich regulace, jejím vynucováním a výhledy do budoucna. Zmínil i některé příklady teroristických útoků za použití výbušnin.

Markéta Benáková (Czech Aerosol) pojednala v kostce o kosmetické legislativě, její definici, legislativě, povinnostech odpovědné osoby, REACHi vs kosmetika, informační dokumentaci, označování, seznamu přísad, omezení tvrzení o účinku, oznamovací povinnosti (Cosmetic Product Notification Portal - CPNP), trendech a chemofóbii.

Jiří Došek (DEKRA Automobil) hovořil o změnách a novinkách v přepravě nebezpečných věcí dle ADR 2019. ADR je francouzská zkratka pro Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

Hana Krejsová z ReachSpektra přinesla aktuální informace o biocidních přípravcích, a to jednak v souvislosti s brexitem, jednak s další legislativou (účinné látky, nařízení REACH - registrace, povolování), chemický zákon, zákon 324/2016 Sb. o biocidech, bezpečnostní listy, nařízení CLP). Zmínila Nařízení (EU) 528/2012 o uvádění a dodávání biocidních látek na trh a seznam na stránkách ECHA, který obsahuje 828 položek.

Jana Trávníčková, rovněž z ReachSpektra, hovořila o RoHS, což je evropská směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ).

O obsahu některých z přednášek budeme podrobněji informovat.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP