2/2023

Projekt Ekoaudit přináší výrazně nižší administrativní zátěž i náklady

| autor: Tisková zpráva MPO0

Projekt Ekoaudit přináší výrazně nižší administrativní zátěž i náklady

Finanční úspory se díky těmto opatřením pohybují v řádech desítek až stovek milionů korun.

Projekt „ Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí a finanční zátěže“ (tzv. Ekoaudit) byl poprvé spuštěn v roce 2005, s větší intenzitou realizuje znovu od roku 2010.

Cílem je snižování administrativní a finanční zátěže zejména průmyslových podniků a provozovatelů služeb.

Na materiálu předkládaném pravidelně do vlády spolupracuje MPO s Ministerstvem životního prostředí.

"Realizace navržených opatření přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, zjednodušení a zefektivnění environmentální legislativy a uvedení práva ČR do souladu s právem EU," vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

MPO každým druhým rokem osloví několik desítek průmyslových a zaměstnavatelských svazů a asociací (např. Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz chemického průmyslu, Hutnictví železa atd.).

Tyto organizace pak podají návrhy na konkrétní změny a úpravy v jednotlivých environmentálních právních předpisech, ty se pak po projednání se všemi zúčastněnými stranami následně realizují v podobě legislativních změn.

V současné době je před dokončením další etapa Ekoauditu, který tentokrát zahrnuje podněty k úpravě 5 zákonů – k zákonu o obalech, vodnímu zákonu, zákonu o ochraně ovzduší, zákonu o ochraně přírody a krajiny a zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Dne 5. 12. 2016 bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení a materiál bude do konce roku 2016 předložen na jednání vlády.

Příklady úspěšně vyřešených podnětů z posledních doby:

  • Zjednodušení evidence při přepravě nebezpečných odpadů (Podnět k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 40). Splněno novelou č. 223/2015 Sb. Došlo k zavedení on-line systému přepravy nebezpečných odpadů (elektronická evidence) a tím se odstraní nutnost vyplňovat množství formulářů.
  • Zjednodušení povinností pro původce odpadů (Podnět k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, příloha č. 2). Splněno novelou č. 35/2014 Sb., kterou se povinnost zpracovat obsáhlý popis odpadu v případě, kdy odpad není předáván na skládku odpadů, podstatně zjednodušila pouze na několik základních údajů o odpadu.
  • Zjednodušení povolovacího procesu u nových záložních zdrojů (Podnět k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 8, 9, příloha č. 2) Splněno novelou zákona o ochraně ovzduší č. 369/2016 Sb., kterou se zrušily povinnosti předkládat rozptylovou studii a odborný posudek pro provozovatele záložních zdrojů (např. záložní dieselagregáty).
  • Zjednodušení vypracování poplatkového hlášenía poplatkového přiznánípři vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Podnět k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1). Splněno novelou vodního zákona, který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně. Poplatkový systém se novelou výrazně zjednodušuje, ruší se povinnost podávání poplatkového hlášení a zasílání záloh.
  • Zpřesnění a snížení počtu subjektů, které ohlašují do IRZ (Podnět k zákonu č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí). Splněno novelou zákona č. 255/2016 Sb. Redukce se dotkne asi třetiny současných ohlašovatelů, tj. cca 1700 provozoven z celkových 5 tisíc. Přínosem je významná finanční úspora 30 mil. Kč/rok.
  • Snížení počtu činností, které se ohlašují do IRZ (Podnět k zákonu č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí). Splněno novelou zákona č. 255/2016 Sb.  Nyní je stanoveno pouze 240 činností, na které se povinnost ohlašovat do IRZ množství vypouštěných znečišťujících látek bude vztahovat. Původně se zákon vztahoval na 1718 činností na rozdíl od požadavku EU.
  • Zrušení povinnosti původce odpadů zpracovat Plán odpadového hospodářství (Podnět k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 16 odst. 1, písm. i). Splněno novelou zákona č. 169/2013 Sb., kterou se povinnost pro původce odpadů zpracovávat Plán odpadového hospodářství zrušila. Přínosem jsou značné finanční úspory ve výši 200 mil. Kč.
  • Zrušení povinnosti vést evidenci odpadů pro živnostníky, kteří se zapojí do systému nakládání s odpady obce (Podnět k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech). Splněno návrhem nového zákona o odpadech, který je v současné době v legislativním procesu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP