1/2024

Odstraňování kalů z lokality Vratimov podléhá ostrému dozoru ČIŽP

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Odstraňování kalů z lokality Vratimov podléhá ostrému dozoru ČIŽP

Plocha v areálu bývalých Vratimovských papíren ve Vratimově byla používána společností BALTOM, s.r.o. jako mezideponie a plocha pro nakládání s výrobky z lagun určených k dalšímu energetickému využití. S materiálem, kterým bylo palivo GEOBAL – produkt z lagun určený k dalšímu energetickému využití, bylo v lokalitě nakládáno od března 2010 do června 2011 – míchání a výroba paliva. 

Vzhledem k ukončení činnosti provozovatele se zde od června 2011 stále nachází cca 7 000 tun tohoto materiálu. Ten byl v roce 2016 vzhledem k nevyjasnění jeho vlastnictví prohlášen krajským úřadem za odpad, a v lokalitě je tedy uložen nezákonně. I proto krajský úřad přistoupil k vypsání veřejné zakázky, aby byl zákonně odstraněn. 

„Krajským úřadem jsme byli přizváni k připomínkování prováděcího projektu této veřejné zakázky a naše připomínky byly do projektu zapracovány. S úřadem spolupracujeme a v dané lokalitě budeme provádět následný dozor z hlediska splnění legislativních požadavků při nakládání s tímto materiálem,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Odvoz bývalého výrobku – dnes odpadu, má být ukončen podle smlouvy do konce října 2018 a jeho následné termické odstranění má být provedeno do konce června 2019.

 „V rámci svých kompetencí jsme prováděli v dané oblasti dozorovou činnost, zda nakládáním s tímto materiálem, respektive při jeho skladování, nedocházelo k ohrožení životního prostředí, zejména podzemních vod. Nad rámec naší dozorové činnosti jsme v letech 2012, 2014 a 2015 nechali na naše náklady provést rozbory skladovaného materiálu pro porovnání kvalitativních změn v čase,“ řekl Geuss. 

Vzhledem k výsledkům (nebyly prokázány významnější kvalitativní změny) se v dalších letech již odběry neprováděly. Dále byly zadány průzkumy horninového prostředí, a to v roce 2011 (nezpevněné plochy, zadní část areálu) a v roce 2016 (zpevněné plochy překladiště), aby inspektoři ověřili, jestli nedochází k ohrožení podzemních či povrchových vod. To průzkum nevyloučil (2016), a proto bylo přistoupeno k realizaci projektu „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“.

Od roku 2016 je materiál již v režimu odpadu a probíhaly přípravy na realizaci veřejné zakázky. V roce 2014 byl Zdravotním ústavem Ostrava proveden na základě požadavku ČIŽP třídenní monitoring kvality ovzduší v této lokalitě. Ta odpovídala obdobným lokalitám v této části Moravskoslezského kraje. 

Za účelem ověření možnosti uvolňování těkavých organických látek (VOC) v ovzduší bylo provedeno měřící skupinou ČIŽP v roce 2015 v lokalitě Vratimov další měření. Při manipulaci s materiálem nebyly limity pro VOC překročeny. Veškeré rozbory byly provedeny na náklady ČIŽP. 

V roce 2016 ČIŽP zadala další průzkum horninového prostředí - kontaminace plochy překladiště paliva. Jeho výsledky byly použity pro potřeby realizace veřejné zakázky „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“.

Aktivity ČIŽP

 • 2010 – ČIŽP zjistila navážení výrobku GEOBAL (směs zavápněných kyselých kalů s cca 10 % uhlí) do Vratimova, malý zdroj znečišťování ovzduší v kompetenci města Vratimova. Zjištěno nedovolené nakládání se závadnou látkou společností BALTOM s.r.o.
 • 2010 – 2012 - vzhledem k probíhajícímu provozu provedli inspektoři cca 20 místních šetření ročně a to nejenom na základě podnětů občanů Vratimova.
 • Se společností BALTOM s.r.o. a s vedením obce Vratimov byly vedeny desítky jednání.
 • Březen 2011 - ČIŽP zadala na své náklady průzkum horninového prostředí (nezpevněné skladovací plochy) za účelem ověření, zda nedochází k ohrožení podzemních a povrchových vod. Toto ohrožení se nepotvrdilo, ale nebylo vyloučeno, že by k takovému ohrožení nemohlo dojít při dlouhodobém skladování.
 • Duben 2011 - ČIŽP poskytla výsledky průzkumu městskému úřadu Vratimov k dalšímu použití, a to v rámci správních řízení pro uvedení dané plochy do původního stavu. 
 • Červen 2011 - ČIŽP v rámci lokality Vratimov vydala rozhodnutí o pokutě ve věci správního deliktu nedovoleného nakládání se závadnou látkou a uložila společnosti BALTOM s.r.o. pokutu ve výši 500 000 Kč.
 • 2012 a 2014 - ČIŽP provedla odběry vzorků uskladněného paliva a to za účelem zjištění kvalitativních změn paliva a porovnání výsledků analýz s vnitropodnikovými normami pro výrobky GEOBAL 3 a GEOBAL 4. Z výsledků vyplynulo, že odebrané vzorky splňují kvalitativní požadavky vyplývající pro certifikované výrobky. Tyto rozbory byly zopakovány i v roce 2015.
 • 2013 – 2015 - intenzita kontrol - cca 10 šetření za rok, monitoroval se stav.
 • 2014 - ČIŽP provedla třídenní monitoring kvality ovzduší v této lokalitě. Ta odpovídala obdobným lokalitám v této části Moravskoslezského kraje.
 • 2015 - Měřící skupinou ČIŽP bylo provedeno ověření možnosti uvolňování těkavých organických látek do ovzduší.
 • 2016 - Průzkum kontaminace plochy překladiště paliva, rozbory skladovaného materiálu a geodetické zaměření – využito pro realizaci veřejné zakázky.
 • Od roku 2016 probíhají kontroly ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a se zpracovateli projektu k veřejné zakázce.

  Zdroj: www.cizp.cz

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ