2/2023

MŽP podpoří tzv. integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj

| autor: Tisková zpráva MŽP0

MŽP podpoří tzv. integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj

Ve výzvách, které podpoří např. vodohospodářské projekty nebo odstranění ekologických zátěží, končí příjem žádostí 2. ledna 2019. U výzev zaměřených na ochranu přírody a krajiny pak 2. ledna 2020. Úspěšní žadatelé z řad obcí, jejich dobrovolných svazků, měst, příspěvkových organizací a dalších subjektů [3] si mezi sebou rozdělí celkem přes 1,4 miliardy korun.

„Evropská unie v současném programovém období klade důraz na větší efekt a propojenost investic, které získají podporu z fondů EU. Právě k tomuto účelu vznikly nové integrované nástroje, které zajistí vyšší účinnost dotací z evropských fondů. Tyto nové nástroje umožňují žadatelům čerpat peníze na projekty z různých podporovaných oblastí jednoho operačního programu nebo z více operačních programů najednou. T

o otevírá prostor ke komplexnímu řešení problémů v daném území. Na tuto sdruženou podporu mohou dosáhnout konkrétní projekty strategického významu. Jedná se např. o sérii protipovodňových opatření vymezených ve strategiích metropolitních oblastí Brna či Prahy, dobudování kanalizace v okrajových částech některých měst či sanaci ekologických zátěží a revitalizaci tzv. brownfieldů apod.,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

V sedmi nově otevřených výzvách z Operačního programu Životní prostředí MŽP cílí na projekty Integrovaných územních investic (ITI) či na projekty Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Ty mají přispět k co nejvyššímu efektu využití unijních finančních prostředků. Dotaci mohou získat projekty, které primárně vycházejí z potřeb regionu žadatele a jsou v souladu s cíli Evropských strukturálních a investičních fondů.

Jedná se vedle posilování vodohospodářské infrastruktury a ochrany proti povodním, včetně budování varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů, také o odstraňování starých ekologických zátěží nebo o rozvoj péče o chráněná území apod.

Pro programové období 2014–2020 má Česká republika možnost využít celkem tři typy integrovaných nástrojů. Integrované nástroje se realizují na základě zpracovaných a schválených integrovaných strategií [4] zaměřených na řešení konkrétních problémů a potenciálu daného regionu či jiného územního celku a jejich cílem je koncentrovat podporu do vybraného území dle aktuálních potřeb zjištěných podrobnou analýzou.

Čtyři z aktuálně otevřených výzev tedy míří na investice do vodního hospodářství, na projekty zlepšující nakládání s odpadními vodami, na zajištění pitné vody, protipovodňová opatření i povodňovou ochranu intravilánu.

„Celkem je pro žadatele v těchto čtyřech výzvách k dispozici přes 720 milionů korun. Podpoříme projekty na území Královéhradecka, Pardubicka, Plzeňska a na území Prahy a Brna,“ prozrazuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává, že další výzvy se zaměřují na podporu průzkumných prací, dodatečných průzkumů, analýz rizik a sanace vážně kontaminovaných lokalit.

„Zde si úspěšní žadatelé mezi sebou rozdělí celkem 200 milionů korun, přičemž výzva je určena pro oblasti Ústecka a Chomutovska, které do svých strategií ITI promítly právě řešení starých ekologických zátěží či revitalizace brownfieldů,“ upřesňuje ředitel Valdman.

Dotaci mohou rovněž získat projekty komunitně vedeného místního rozvoje, které posílí biologickou rozmanitost a přirozené funkce krajiny. Konkrétně jde např. o prevenci a boj s invazními druhy bolševníku velkolepého a křídlatky nebo o vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur - výsadby na nelesní půdě.

Tato výzva je určena pro území v působnosti příslušné místní akční skupiny (MAS) a zároveň zvláště chráněná území ČR. Na tyto projekty je vyhrazeno celkem 486 milionů korun.

Poznámky:

[1] Integrované nástroje

Pro projekty integrovaných nástrojů platí stejné podmínky jako pro individuální projekty v OPŽP (způsobilost výdajů, územní zaměření, typy příjemců atd.). Projekty integrovaných nástrojů musí být zároveň v souladu s integrovanou strategií ITI nebo strategií CLLD, které schválí MŽP.

Integrované územní investice (ITI) se týkají především městských oblastí (vycházejí z Dohody o partnerství) a představují nový nástroj EU pro programové období 2014–2020. Umožňují slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho či více programů na realizaci integrovaných projektů strategické povahy.

Město či kraj jsou jako nositel strategie ITI zodpovědné za její zpracování a naplňování. Integrovaná strategie vychází ze specifických potřeb území a směřuje k naplňování cílů a závazných ukazatelů operačních programů ESI fondů, z nichž je financována. Na SFŽP žadatelé předkládají projekty, k nimž získali souhlas k realizaci daného města či kraje.

[2] Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami (MAS), který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj vychází z místních potřeb a potenciálu a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci Místních akčních skupin.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje stejně jako ITI zahrnují financování z různých programů. Místní akční skupiny provádějí výběr konkrétních projektů, které budou financovány z OPŽP.

[3] Přesný výčet žadatelů, kteří mohou o dotace požádat, je uveden v textech jednotlivých výzev a zároveň v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory.

[4] Strategii ITI mají zpracovanou tyto územní celky: Brněnská metropolitní oblast, Hradecko-pardubická aglomerace, Olomoucká aglomerace, Ostravská aglomerace, Plzeňská metropolitní oblast, Pražská metropolitní oblast, Ústecko-chomutovská aglomerace.

Dokumenty k výzvě:

Dokumenty k 80. výzvě.

Dokumenty k 81. výzvě.

Dokumenty k 82. výzvě.

Dokumenty k 83. výzvě.

Dokumenty k 86. výzvě.

Dokumenty k 87. výzvě.

Dokumenty k 88. výzvě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP