1/2024

Za pět minut dvanáct v odpadovém hospodářství

| autor: Jaroslav Vodáček, konzultant, odpadové hospodářství Ernst & Young, s.r.o0

Za pět minut dvanáct v odpadovém hospodářství

Značná část dnešních stakeholderů, a to jak z oblasti energetiky, tak odpadového hospodářství si uvědomuje, že doba, která zbývá do zákazu skládkování, není dlouhá. Do účinnosti zákazu skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů zbývá pouhých 6,5 let, proto je nejvyšší čas, aby se původci a oprávněné osoby již rozhodli, jakou cestou se vydají.

Jaké kroky jsou nutné k odklonu skládkování SKO z pohledu dnešní legislativy?

V zákonu o odpadech2 je od roku 2014 definovaný zákaz ukládání SKO na skládky, kdy zákonodárce předjímal 10-ti leté přípravné období jako dostatečné pro realizaci výstavby zařízení na využití SKO. V mezidobí, tedy od roku 2014 do současnosti, se zrealizovalo jedno ZEVO, a to v Chotíkově u Plzně.

Nový zákon o odpadech měl dle předloženého návrhu MŽP přinést dva klíčové hybatele pro provedení již tak nutné změny současného způsobu nakládání se SKO, tedy jeho odklonu od skládkování, které je ve smyslu hierarchie nakládání s odpadem tím nejhorším možným způsobem.

Úprava poplatku za ukládání odpadu na skládku, kdy se měl poplatek zvyšovat poprvé od roku 2009 na úroveň, která by znevýhodnila skládkování SKO.

Zavedení parametrů pro výstupy ze zařízení na zpracování SKO mechanickými, fyzikálními a biologickými postupy, tak aby se zabránilo promarněným investicím do technologií, které nezajistí dostatečný environmentální přínos oproti stávajícímu převládajícímu způsobu nakládání se SKO.

Od února 2017 je schvalování nového zákona o odpadech přerušené. Legislativní proces může začít znovu od podzimu 2017 s novou vládou. Přesto se MŽP podařilo zajistit v roce 2016 nutný stabilní výhled pro investory novelou vyhlášky č. 294/2005 Sb.3, kdy technické parametry pro výstupy z úpravy SKO z návrhu nového zákona o odpadech byly převzaty do této vyhlášky.

Odpadové hospodářství má nyní poprvé jasně definované podmínky na využití SKO:

  • Termín, kdy bude zakázané skládkovat SKO a tedy termín, kdy musí být zařízení na využití SKO již v provozu.
  • Podmínky pro energetické využití SKO. Klíčové podmínky jsou definované zákonem o odpadech dle přílohy č. 12 a zákonem o ochraně ovzduší4
  • Podmínky pro výstupy SKO z procesů mechanických, fyzikálních a biologických úprav. Klíčové podmínky jsou definované ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. pro z úpravy SKO ukládané na skládky a zákonem o ochraně ovzduší pro energetické využívání z mechanicko-biologicko-fyzikálních úprav SKO.

Chybějící hybatel, tj. navýšení poplatku za ukládání odpadu na skládky, který by mnoha původcům (kde jsou mezi nejvýznamnějšími původci města), usnadnil výběr nového způsobu nakládání s SKO stále není schválený. Dle různých scénářů MŽP lze očekávat účinnost nového zákona o odpadech v rozmezí let 2019 až 2021, podle toho jak rychle nový zákon o odpadech projde legislativním procesem.

Jak dlouho lze čekat na přijetí nového zákona o odpadech a zvyšování poplatku za skládkování směsného komunálního odpadu?

Časová náročnost povolení stavby ZEVO, ale i alternativních technologií je velká. Nová zařízení musí být postavena, povolena a zprovozněna do roku 20245. Investory čeká v tuto chvíli náročný, ale ještě zvládnutelný proces.

Co je potřeba brát v úvahu z pohledu investora? Jaké představy o délce trvání realizace má mít veřejná správa při spolupráci se soukromým sektorem?

Investiční výstavba zařízení je proces složený z dílčích řízení a samotné realizace stavby. Celý proces začíná posouzením vlivů na životní prostředí (dále jen „EIA“), které je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb6. Princip je založen na zjišťování a posuzování možného působení daného záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Cílem je identifikovat vlivy na životní prostředí a najít opatření, která budou nepříznivé vlivy eliminovat. Investor již musí mít zpracovaný alespoň základní design, který slouží jako podklad pro zpracování oznámení v procesu EIA.

Základní design obsahuje klíčové technické parametry, popis zvolené technologie, kapacity, hmotnostní bilance technologií nebo odhadované objemy konstrukcí. Stanovisko z procesu EIA je závazné, proto je nutné již základnímu designu věnovat dostatek pozornosti. Významné technologické a procesní změny již nejsou možné, respektive otvírají otázku nového posuzování v rámci EIA.

Záměry pro využití SKO, které budou posuzovány podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou jmenovitě definované takto:

  • Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou nad 100 tun/den
  • Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I).

Dále všechny větší stavby, tj. i zařízení pro nakládání s odpady, vyžadují dle stavebního zákona7územní rozhodnutí. Maximální lhůta řízení pro vydání územního rozhodnutí je až 90 dní od zahájení řízení. Před samotnou realizací musí získat investor stavební povolení dle stavebního zákona. Až s platným stavebním povolením je možné zahájit stavbu. Po provedení stavby následuje řízení o kolaudačním souhlasu nebo povolení zkušebního provozu stavby.

Zařízení pro nakládání s odpady mohou být provozována na základě dílčích povolení podle složkových zákonů (např. zákon o odpadech, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší) nebo integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci8.

Níže uvedený výčet řízení není konečný, ale obsahuje základní popis kroků, které musí investor realizovat.

V grafech jsou uvedeny odhadované průměrné délky trvání jednotlivých řízení u zařízení pro nakládání s SKO, které mají již nadregionální charakter. Odhady vycházejí ze zkušeností již zrealizovaných staveb, a staveb v realizaci a nepředpokládají soudní přezkum jednotlivých rozhodnutí. Délky jednotlivých kroků obsahují také přiměřenou rezervu a jsou seřazeny chronologicky nazpět k roku 2024.

GRAF 1 Optimistický harmonogram

Harmonogram_optimistický.JPG

GRAF 2 Pesimistický harmonogram

Harmonogram_pesimistický.JPG

Z grafů vyplývá, že je nutné počítat 4,75 až 7,25 roku na realizaci zařízení. Délka přípravy projektu, interní zvažování projektu u investorů nebo politická diskuze u municipálních projektů není v harmonogramu zahrnuta. U municipálních projektů je obzvláště nutné brát v potaz, že rozhodování je velmi často vázané na obsáhlé politické diskuze, které vyžadují svůj čas, proto nejsou klíčová rozhodnutí o směrování projektu činěna s minimálním časovým odstupem. Přípravná fáze může trvat řádově od jednotek měsíců u soukromých projektů až po roky u projektů municipálních.

Jestli budou vybudované v roce 2024, tedy již za 6,5 let, dostatečné kapacity pro využití směsného komunálního odpadu nebo zda bude nutné se spolehnout na volné kapacity v zahraničí, se rozhoduje již dnes. Povolovací řízení a výstavba zařízení vyžadují značný díl času, který zbývá do roku 2024. Klíčoví původci odpadu musí jednat, ale i investoři musí být připraveni nabídnout cenově dostupná a dlouhodobě udržitelná řešení.

PŮVODCI SKO

Největšími původci odpadu jsou města, která stanoví systém pro nakládání s komunálními odpady na svém katastrálním území. Nejvýznamnější roli v tomto musí sehrát ta města, která mají vysokou produkci SKO, a ke kterým se mohou přidat obce a města z dojezdových oblastí. Bez adekvátních objemů odpadů se nedají realizovat cenově dostupná zařízení.

Města mohou postupovat níže uvedenými cestami:

  • Rozvíjet vlastní projekty, případně projekty městských společností.
  • Sdružovat se za účelem lepší vyjednávací síly s dalšími obcemi a městy.
  • Zahájit dialog se soukromým sektorem, který dodá řešení, které bude udržitelné po roce 2024.

INVESTOŘI

Řady investorů mohou být velmi široké. Zastoupené jak energetiky, městskými společnostmi, které se starají o odpadové hospodářství, tak i současnými provozovateli skládek, kteří své areály přemění na zařízení k využití odpadů. Připravení soukromý investoři také ukazují, že jsou odpovědnými partnery svých současných zákazníků a budou jimi i po roce 2023.

Z 2 836 835 tun SKO vyprodukovaných v roce 2015 bylo využito 661 213 tun SKO, tedy ani ne čtvrtina9. Zda se bude v ČR SKO využívat nebo se bude vozit k využití do okolních států, se rozhoduje dnes, nikoliv na konci roku 2023.

1. Na jihu uvažují o fluidním kotli, strana 5, Odpady 5/2017;

Příspěvek na konferenci Odpady 21 - Možnosti ZEVO SAKO Brno k řešení závazku roku 2024 v širším regionu Moravy, Ing. Iveta Jurenová

Příspěvek na konferenci Odpady 21 - Modernizace zdroje tepla v lokalitě Přerov, Ing. Pavel Dostál

2. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění (též jen „zákon o odpadech“)

3. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

4. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

5. Viz zákon o odpadech, § 21, odstavec 7

6. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a i změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

7. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

8. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP