2/2023

Úvodní informace o energetické statistice v ČR

| autor: MPO0

Úvodní informace o energetické statistice v ČR

Legislativa

Právní úpravu, kterou se řídí státní statistická služba v ČR, je zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě v pozdějším znění. Tento zákon obecně upravuje práva a povinnosti účastníků státní statistiky, ať už těch, kdo údaje sbírají nebo těch, kdo údaje poskytují.

Orgány státní statistické služby jsou Český statistický úřad (ČSÚ), ministerstva a ostatní vybrané instituce. Jako návazný předpis je každý rok vydávána vyhláška ČSÚ, tzv. Program statistických zjišťování, který určuje, jaké výkazy budou v následujícím roce sbírány, kdo je má posílat, jak často a komu (ČSÚ, ministerstva, atd.).

Úloha jednotlivých institucí

Český statistický úřad (ČSÚ)

 • hlavní koordinační a metodologické místo státní statistické služby
 • šetření hlavních indikátorů ekonomiky a průřezová šetření ekonomiky
 • oficiální místo pro kontakt s mezinárodními organizacemi v oblasti statistiky (EUROSTAT, OSN, Mezinárodní energetická agentura IEA, atd.)
 • v energetické statistice provádí roční průřezová šetření

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 • obecně statistika jednotlivých sektorů ekonomiky v gesci MPO (průmysl, stavebnictví, energetika, obchod, atd.)
 • energetika — standardní šetření v kratších periodách (měsíčně, čtvrtletně), speciální šetření (obnovitelné zdroje, kapalná biopaliva, čerpací stanice pohonných hmot, atd.)

Ve statistice energetiky se MPO a Energetický regulační úřad (ERÚ) dohodly na koordinaci a sdílení informací, takže došlo ke zrušení výkazu Eng (MPO) 2-12 a ke snížení počtu obesílaných respondentů. Tato spolupráce a koordinace bude pokračovat tak, aby se dále zjednodušilo zjišťování v sektoru energetiky.

Účel energetické statistiky a využití údajů

 • energetická statistika má obecně za úkol shromažďovat informace o energetickém sektoru a o výrobě a spotřebě paliv a energií v rámci republiky
 • sleduje jednotlivé energetické komodity — tj. tuhá, kapalná, plynná paliva, elektřinu, teplo a také obnovitelné zdroje energie
 • z údajů o palivech a energiích sestavuje souhrnné informace včetně celkové energetické bilance státu
 • informace využívá státní i veřejná správa, podnikatelské subjekty, zájmové organizace, školy a další a slouží i pro plnění informačních povinností vůči mezinárodním orgánům a organizacím — orgány EU, Eurostat, OECD, Mezinárodní energetická agentura IEA, komise OSN UN ECE, Euro Heat and Power a další. Pokud jde o mezinárodní organizace, jejich požadavky jsou velmi rozsáhlé a podrobné a ČR je povinna je plnit.

Údaje se využívají pro hodnocení hospodářství i jednotlivých odvětví, pro územní plánování a energetické koncepce území, atd. Například růst spotřeby elektřiny docela dobře ukazuje na růst hospodářství, HDP a dalších ekonomických údajů.

Informace o energetice se shromažďují nejen podle statistického zákona, ale i podle dalších zákonů a předpisů (např. energetický zákon, zákon o hospodaření energií a návazné vyhlášky, předpisy o ochraně ovzduší, atd.), proto někdy dochází k tomu, že některé údaje jsou vyžadovány několikrát.

V poslední době jsou zde snahy o propojování informačních zdrojů a koordinaci činnosti v rámci statistických zjišťování v energetice, které směřují ke zjednodušení celého systému.

Při zpracování údajů a při jejich využívání jednotlivé instituce dále úzce spolupracují a snaží se využívat veškeré dostupné informační zdroje.

Výkazy resortní energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu

Jde o následující pravidelné výkazy:

 • Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko—ekonomické ukazatele těžby (produkce) Eng(MPO) 1-12
 • Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů Eng (MPO) 4-01
 • Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla Eng (MPO) 5-01
 • Měsíční výkaz o biopalivech Eng (MPO) 6-12
 • Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot Crs (MPO) 1-01
 • Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot Crs (MPO) 1-02
 • Roční výkaz báňsko—technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01

Základní principy výkazů

Obecně jsou výkazy zaměřeny na zjišťování vyrobené energie nebo získaného paliva a na informace, kde energie a palivo skončilo — sektor ekonomiky, výroba elektřiny nebo tepla, pohon, neenergetické užití.

Výkazy jsou většinou bilančního typu od zdrojů po dodávky podle sektorů a od obvyklých paliv a energií k méně používaným palivům. Výkazy o čerpacích stanicích pohonných hmot jsou zaměřeny na zjišťování množství a sortimentu prodaných pohonných hmot, vlastnickou strukturu sítí, umístění, vybavení a služby čerpacích stanic

Zpracování údajů a prezentace výsledků

Data jsou zpracovávána v komplexním počítačovém systému energetické statistiky, který umožňuje pořízení dat manuálně nebo prostřednictvím elektronického sběru, základní kontroly podle předem definovaných podmínek, opravy a doplnění údajů a vytváří výstupní sestavy podle zadaných parametrů.

Sestavují se pravidelná hlášení pro různé domácí a zahraniční instituce, pravidelné čtvrtletní zprávy a speciální zprávy a analýzy. Výsledky zpracování dat slouží jako podklad pro zpracování ročních výkazů za ČR pro Mezinárodní energetickou agenturu IEA (tzv. Joint Questionnaires IEA/EU/UN), které se sestavují společně s ČSÚ a pro různé výkazy EUROSTATu. Současně jsou také prezentovány na internetových stránkách MPO ve formě stručných shrnutí.

Kvalitní informační zdroje a spolupráce s dalšími subjekty jsou důležitou součástí celého informačního systému a bez spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty by nebylo možné zpracovávat kvalitní informace.

Následující seznam uvádí některé důležité informační zdroje a instituce nebo organizace, se kterými spolupracujeme.

 • statistické výkazy ČSÚ
 • bilance zemního plynu (Energetický regulační úřad ERÚ, Operátor trhu s elektřinou a plynem OTE, a.s.)
 • bilance elektřiny (Energetický regulační úřad ERÚ)
 • obchod mezi členskými zeměmi EU a ČR (INTRASTAT ČSÚ)
 • zahraniční obchod mezi ČR a třetími zeměmi (EXTRASTAT ČSÚ)
 • licence na podnikání v energetických odvětvích (ERÚ)
 • emise (Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ)
 • obnovitelné zdroje (Energetický regulační úřad ERÚ, Státní fond životního prostředí SFŽP)
 • kapalná biopaliva (Státní zemědělský a intervenční fond, Výzkumný ústav rostlinné výroby)
 • ropa a ropné produkty (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČAPPO)

Problémy v resortní energetické statistice jsou následující:

 • nedokonalé registry respondentů, neúplné a neaktuální údaje o respondentech
 • kvalita výběru reprezentantů odvětví, technologií a úplnost registru pro vyčerpávající šetření
 • nesprávné a neúplné údaje ve výkazech
 • nesprávné měrné jednotky a nesprávně provedené výpočty ve výkazech
 • špatná návratnost výkazů
 • časté střídání odpovědných pracovníků na podnicích, kdy klesá kvalita a odbornost při vyplňování

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP