1/2024

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIV.: Ostrov nad Ohří

| autor: redakce Průmyslové ekologie0

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIV.: Ostrov nad Ohří

Třídí se téměř vše

Hospodaření s odpady, především se směsným komunálním odpadem, se nese v duchu úzké spolupráce s odpadářskou firmou Marius Pedersen. Ta má za úkol svoz a provoz sběrného dvora. Tam mohou občané Ostrova uložit vše, co je možné třídit. Plasty, sklo, kov, jedlé oleje, papír či elektroodpad. Separovaný odpad řeší firma Resur spol. s r.o.

Po městě je rozmístěno 123 sběrných hnízd, kde se nachází přes 400 nádob různých barev. Na zhruba 17 500 obyvatel je to příjemné a více než dostačující číslo. Tetrapaky se sbírají společně s plasty, jinak je možné na hnízdech separovat plast, papír, sklo a v 11 případech i kov.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad řeší domácnosti samy prostřednictvím jeho odvozu na sběrný dvůr. Přesto se dvakrát za rok organizuje mobilní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů, aby měli obyvatelé Ostrova separaci tohoto druhu odpadu co nejméně náročnou a nekončil tam, kde nemá.

Systém nakládání s odpady je založen na úhradě, nikoli poplatku. Občan hradí objem nádoby a četnost svozu. A je to stejné jak u domkařů, tak u lidí žijících v bytových domech. U obyvatel z rodinných domů je to jasné, u bytových domů je už na každém společenství vlastníků, jak se o úhradu za odpady podělí, zda na byt, či na osobu. V obou případech platí, že čím více třídí, tím mohou mít menší nádobu na směsný komunální odpad a méně častý vývoz.

Systém je důmyslný jak na efekt, tak ekonomicky

Pakliže má občan Ostrova trvalé bydliště ve městě, nasměruje ho kompetentní úředník na provozovnu firmy Marius Pedersen, která je městem pověřena a má i plné moci k tomu, že může jednat v zastoupení města. Tam občanovi dají na výběr různou velikost nádoby - od 60 l do 1 100 l. Také si musí vybrat četnost svozu. Jednou nebo dvakrát týdně, jednou za 14 dnů či kombinaci nabízeného. Už to je motivací k tomu, aby produkce směsného komunálního odpadu byla co nejmenší. Každoročně schvalovaný ceník pak určí dle výběru výslednou částku, kterou uživatel popelnice zaplatí.

Nejnižší cena, na kterou se může majitel či uživatel popelnice ročně dostat, je kombinace nejmenší popelnice a svozu jednou za 14 dní. V tomto případě zaplatí 736 Kč včetně DPH. K tomu dostane tašky na tříděný odpad, krabičky na vysloužilé baterie a letáky, kde se dozví vše o nakládání s odpady ve městě.

Úhrada od občanů za odpady navíc pokryje provoz sběrného dvora a jediné, za co v Ostrově občan platí, je stavební a demoliční odpad. Ten může uložit za příslušný poplatek na sběrném dvoře. Město je si vědomo, že poplatek za demoliční odpad není malý, proto je každému doporučováno, aby tento druh odpadu vozil do nedaleké obce Sadová, kde je v provozu recyklační linka a kde za likvidaci sutě zaplatí minimální cenu.

Třídit se zkrátka vyplácí

Občan má možnost využít i 3 výkupen druhotných surovin, kde svůj odpad s kladnou ekonomickou hodnotou může zpeněžit. Město to vítá, protože i takto se může zabezpečit zvyšování separace využitelného odpadu. Krádeží na sběrném dvoru se nebojí, protože je střežen kamerovým systémem.

Bioodpad do domácích kompostérů

Město bylo zařazeno do dotačního programu „Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - Opatření 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady“ v programovém období OPŽP 2007 - 2013. Město prostřednictvím tohoto programu získalo domácí kompostéry.

Občané mající zahrádku nebo rodinný dům s pozemkem mohli dostat kompostér k domácímu využití. V loňském roce bylo v Ostrově rozdáno 500 kusů kompostérů, letos má město zažádáno o dalších 300. Ze strany domkařů a zahrádkářů je velký zájem. Kompostéry jsou poskytovány jako výpůjčka a po pěti letech pak přechází do jejich majetku.

Ostrov nad Ohří kompost.png

Ostatní svezený bioodpad, včetně toho obecního se vozí do kompostáren buď v Odeři, nebo ve Staré Roli. V minulosti byl svážen částečně i do bioplynové stanice v Horním Slavkově. Větve stromů a keřů se štěpkují a materiál končí v místní teplárně.

Černé skládky nejsou zadarmo

Jsou finanční zátěží. Bohužel jich neubývá, ale ani nijak nepřibývá. Nákladů na jejich likvidaci ale přibývá určitě. Černé skládky mají tendenci stěhovat se z lesů, pangejtů, rygolů a mýtin ke sběrným hnízdům. Tam je to sice také černá skládka, ale pro městské odpadáře se likvidaci takovéto černé skládky říká „hrubý svoz“. Provádí se jednou týdně. Auto objede všechna hnízda ve městě, vše, co je mimo nádoby, sebere a odveze na sběrný dvůr. Tam tento odpad přetřídí. Likvidace černých skládek na těchto místech v intravilánu města je hrazena z úhrady občanů.

Město se aktivně zapojuje do akce „Ukliďme Česko“ a ve spolupráci s organizátory této akce motivuje občany Ostrova k úklidu. I tak se stává město čistším.

Náklady a výnosy odpadového hospodářství

Náklady na odpadové hospodářství nejsou vzhledem k zavedenému systému složité. Město platí za správu sběrného dvora, svoz a uložení na skládku směsného komunálního odpadu nasmlouvané odpadové společnosti. Dále platí za nakládání se separovaným odpadem jinému dodavateli služeb a podobně také hradí režii bioodpadů. Dalším výdajem je likvidace zmiňovaných černých skládek a rovněž se platí mobilní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů.

Příjmovou položkou je kromě příjmů za úhrady od občanů také odměna od společnosti EKO-KOM. Faktem je, že město vysoutěžilo cenu za nakládání se separovaným odpadem takovou, že odměna od společnosti EKO-KOM tyto náklady bez problémů pokryje a ještě městu zůstane na nákup tašek na tříděný odpad nebo na úpravu a zpevnění ploch pod sběrnými hnízdy. Dále plní své povinnosti dle smluv na zpětný odběr elektrozařízení kolektivní systémy Asekol a Elektrowin.

Ostrov nad Ohří kontejnery.png

Celková bilance je taková, že se do rozpočtu na odpadové hospodářství z rozpočtu obce přispívá. Není to ale nijak závratná částka. Dotuje se mobilní svoz a likvidace černých skládek v extravilánu města. Na vše ostatní už odpady potřebné finance vygenerují i s tím, že finanční zatížení občanů je velmi rozumné a výsledky separace jsou výborné. Občan Ostrova ročně vyprodukuje 135,5 kg směsného komunálního odpadu a to je na město nad 50 00 obyvatel výtečný výsledek.

V kostce

Celková produkce odpadů (v tunách)

2011

4 464

2012

4 433

2013

5 008

2014

5 293

2015

4 878

2016

4 878

Od roku 2013 jsou v hlášeních a do celkové produkce odpadů zahrnovány i uliční smetky, což v předchozích letech nebylo.

Produkce směsných komunálních odpadů (v tunách)

2011

2 362

2012

2 424

2013

2 333

2014

2 619

2015

2 234

2016

2 212

Produkce tříděného odpadu dle komodit (v tunách)

Období

Papír

Sklo

Plast

Kov

Nápojové kartony

Bioodpad

2011

317

176

132

14

6

-

2012

313

173

162

12

7

-

2013

298

184

172

15

7

-

2014

297

171

180

10

7

61

2015

339

183

215

9

9

303

2016

554

203

282

1 106

9

141

Předchozí roky se bioodpady neevidovaly, protože se používaly k rekultivaci a urovnání terénu. V roce 2015 Ostrov rozdal kompostery občanům, což se projevilo nižší tonáží v roce 2016.

Celkové náklady na odpadové hospodářství

2011

27 201 896 Kč

2012

17 900 599 Kč

2013

14 189 717 Kč

2014

15 975 488 Kč

2015

15 547 900 Kč

2016

16 048 252 Kč

Částky od občanů za svoz směsných komunálních odpadů

Období

Občané

PO zapojené do systému

2011

12 998 000 Kč

-

2012

12 414 000 Kč

-

2013

11 820 278 Kč

400 243 Kč

2014

11 600 038 Kč

416 325 Kč

2015

11 538 000 Kč

417 308 Kč

2016

11 352 182 Kč

475 586 Kč

Od roku 2013 se začali živnostníci a právnické osoby zapojovat do systému svozu komunálních odpadů zavedeného obcí, tedy mají smlouvu uzavřenou s obcí.

Odměna od společnosti EKO-KOM

2010

1 194 004 Kč

2011

1 416 424 Kč

2012

1 387 991 Kč

2013

1 549 600 Kč

2014

1 641 542 Kč

2015

1 990 255 Kč

2016

2 189 838 Kč

Poplatek na skládce za uložení tuny směsného komunálního odpadu

Rok

Odstranění SKO na skládce včetně DPH a skládkovacího poplatku

Z toho poplatek za uložení 1 t SKO na skládce

2007

1 035 Kč

400 Kč

2008

1 135 Kč

400 Kč

2009

1 347 Kč

500 Kč

2010

1 347 Kč

500 Kč

2011

1 347 Kč

500 Kč

2012

1 347 Kč

500 Kč

2013

1 330 Kč

500 Kč

2014

1 330 Kč

500 Kč

2015

1 330 Kč

500 Kč

2016

1 330 Kč

500 Kč


Nasmlouvané velikosti popelnic a četnost svozů

Počet nádob a jejich velikost se mění. Pokud lidé třídí a snižují množství komunálního odpadu, žádají o snížení četnosti svozu nebo menší nádobu.

Jelikož město Ostrov nemá poplatek na hlavu, ale úhradu, nelze říci, že čísla jsou počty lidí. Je to počet uzavřených smluv.

Největší množství osob (265) má nasmlouvanou 110litrovou popelnici s 14denním svozem, 192 občanů využívá kontejneru o objemu 1 100 l, který se vyváží jednou týdně, a 120litrovou nádobu s vývozem jednou za 14 dní má sjednáno 190 obyvatel Ostrovu.

Sběr informací o jednotlivých obcích byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling