1/2024

Pět křišťálových komínů pro nejlepší teplárenské projekty roku 2019

| zdroj: TZ Teplárenské sdružení0

IMG_4429_crop.JPG
zdroj: Teplárenské sdružení

Teplárenské sdružení České republiky na Dnech teplárenství a energetiky ocenilo křišťálovými komíny pětici Projektů roku 2019: výměnu parovodů v Brně – Zábrdovicích, ekologizaci kotlů v Elektrárně Ostrava Třebovice a v Teplárně Olomouc, modernizace zdroje s využitím biomasy, kogenerace a akumulátoru tepla v Ostrově nad Ohří, nový teplovod do Plané nad Lužnicí a projekt on-line monitoringu spotřeb energií v plzeňských školách

Od roku 2002 tak získalo toto prestižní ocenění již 65 teplárenských projektů. Tradiční vyhlášení výsledků Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Do užší nominace bylo v 5 kategoriích vybráno celkem 17 nejzajímavějších loňských projektů. V dosavadní historii soutěže zatím nejvíce ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR (10), následována společnostmi skupiny MVV Energie CZ (7), skupinou ČEZ a Plzeňskou teplárenskou (po 6 oceněních).

Ceny vítězným Projektům roku v pěti soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela, který uvedl: „Podíváme-li se na vítězné i nominované projekty, můžeme s hrdostí říci, že teplárenství se dobře chopilo příležitosti, jak dále rozvíjet moderní, ekologické a služby spojené s dodávkami tepla. Je potřeba ocenit ty, kteří dokážou dotáhnout do konce nové projekty a posouvat obor dopředu. Opakuji se, ale jsem velmi rád, že jich není vůbec málo a máme stále z čeho vybírat.“

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2019 získaly:

Teplárny Brno, a.s., za projekt Výměna parovodů v lokalitě Brno - Zábrdovice (kategorie Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody).

V roce 2019 položily Teplárny Brno dalších 8,2 km tras nových horkovodů zejména v městské části Zábrdovice a přepojeno bylo 53 odběrných míst. Přechod z parního média na horkovodní patří k největším projektům Tepláren Brno v jejich historii a byl zahájen už v roce 2010. Z původních 97 km parovodních sítí bude díky optimalizaci obnoveno pouze 66 km horkovodů při stejném pokrytí zásobovaného území.

K dokončení celého projektu schází nahradit už jen 15 km parovodů. Každý vyměněný kilometr parovodu za horkovod znamená roční snížení emisí o 336 tun CO2. Dokončená konverze parovodů tak bude mít stejný efekt, jako by z města Brna zmizelo deset tisíc aut.

Veolia Energie ČR, a.s., za projekt Ekologizace kotlů K13 v Elektrárně Ostrava Třebovice a K5 v Teplárně Olomouc (kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší).

V ostravské Elektrárně Třebovice byla dokončena ekologizace parního kotle K13. Denitrifikace, odsiřovací jednotka a další úpravy stály více než půl miliardy korun. Množství oxidů dusíku (NOx) a oxidu siřičitého (SO2) vypouštěných do ovzduší z kotle K13 klesne o více než 70 % a množství prachu (TZL) o třetinu. Také v Teplárně Olomouc byla úspěšně dokončena ekologizace fluidního kotle K5, spalujícího převážně hnědé uhlí.

Došlo k významnému snížení emisí NOx i SO2 a u odprášení dosahuje zdroj dokonce poloviny limitů pro nejlepší dostupné technologie. V absolutních číslech například u prachu přinesou opatření v Olomouci mezi roky 1995 a 2020 pokles emisí o 98 % ročně.

Ostrovská teplárenská, a.s., za projekt Modernizace zdroje s využitím biomasy, kogenerace a akumulátoru tepla (kategorie: Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie).

V Ostrově bylo nutné přistoupit ke kompletní modernizaci teplárny. Tři původní parní uhelné kotle byly postupně nahrazeny novými teplovodními kotli. To umožnil přechod z parních rozvodů na horkovodní dokončený v roce 2016. V září 2016 byl dokončen teplovodní kotel na biomasu, v srpnu 2017 teplovodní plynový kotel a v prosinci 2018 byl zprovozněn teplovodní uhelný kotel.

V dubnu 2019 byla spuštěna plynová kogenerační jednotka a vloni v říjnu celý zdroj doplnil akumulátor tepla. Díky novým energetickým zdrojům došlo proti roku 2015 ke snížení vypouštěných emisí oxidů síry, dusíku a CO2 z fosilních paliv o polovinu a více a u prachu o třetinu.

C-Energy Planá s.r.o., za projekt Teplovod do Plané a náhrada lokálních zdrojů tepla (kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem).

Vybudování 3,6 km dlouhého tepelného napáječe z teplárny C-Energy do Plané nad Lužnicí umožnilo napojit vybrané objekty na soustavu zásobování teplem. Teplovodní napáječ končí výměníkovou stanicí u areálu Unistroje, který obsluhuje několik drobných firem se společným energetickým hospodařením. Dále je teplovod rozdělen na dvě základní větve.

Jedna zásobuje centrum Plané se základní a mateřskou školou, pečovatelským domem, restaurací a vícepatrovými bytovými domy. Na druhou větev je napojen průmyslový závod Window Star a další dům s pečovatelskou službou. Dodávané teplo se vyrábí v procesu vysoce efektivní kombinované výroby elektřiny a tepla.

Plzeňská teplárenská, a.s., za Projekt on-line monitoringu spotřeb energií ve školách (kategorie Zlepšování služeb a péče o zákazníky).

Na projektu spolupracuje Plzeňská teplárenská s Městským obvodem Plzeň 3 ve vybraných objektech mateřských škol. Na základě online sledování lze zjistit průběh spotřeby energií a optimalizovat provoz objektu i mimo pracovní dobu s cílem úspory energií.

Měřidla energií v budovách jsou osazena snímači a přenášená data se ukládají do dispečinku. V případě zjištění nadlimitní spotřeby energie se v součinnosti prověřuje skutečný stav. Nepřetržitý monitoring se týká nejen spotřeby tepelné energie, elektřiny, plynu a vody, ale může být případně rozšířen i na kvalitu vnitřního prostředí v budově (teplota, vlhkost nebo koncentrace CO2).


Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Za roky 2001 až 2019 již bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 190 teplárenských projektů.

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení České republiky: http://www.tscr.cz; v sekciAktivity − Projekt roku.

Další nominované projekty za rok 2019:

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

ČEZ Teplárenská, a.s. Přechod Janských Lázní z páry na efektivní horkovody

Teplárna České Budějovice, a.s. Dokončení horkovodu do Suchého Vrbného a Havlíčkovy kolonie

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší

Pražská teplárenská a.s. Ekologizace špičkového a záložního zdroje v Praze Malešicích

Teplárna Zlín s.r.o. Snížení emisí oxidů dusíku na kotli K 31 Teplárny Zlín

Teplárny Brno, a.s. Ekologizace plynových kotlů na provoze Brno - Špitálka

Kategorie: Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

ČEZ ESCO, a.s. Ekologizace zdroje a provoz motorové kogenerace ve Kdyni

Energetické centrum Jindřichův Hradec s.r.o. Nový kotel pro spalování biomasy a rozvoj kogenerace

Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Pražská teplárenská a.s. Napojení Rezidence Harfa na Pražskou teplárenskou soustavu

Teplárna České Budějovice, a.s. Nová připojení zdravotnických objektů v Českých Budějovicích

Veolia Energie ČR, a.s. Připojení dalších čtyř hal v průmyslové zóně Ostrava Hrabová

Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky

Elektrárny Opatovice, a.s. Rozšíření systému elektronizace daňových dokladů

Teplárny Brno, a.s. Zákaznická kampaň „Energie pro Brno“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP