2/2023

Od října mohou firmy čerpat miliardu korun na urychlení přechodu k oběhovému hospodářství

| autor: redakce| zdroj: MPO0

16354467964_4ae4bca747_c
zdroj: flickr.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo aktivitu Oběhové hospodářství - výzva I. z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), která má podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice.

Cílem výzvy je pomoci se zaváděním technologie zajišťující předcházení vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích a zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Podporované aktivity:

 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu (nikoliv převzatého) zařazením zpět do výrobního cyklu (z vybraných odpadů skupiny 16 dle Katalogu odpadů a těžebního odpadu dle zákona 168/2013 Sb.).
 • Pořízení technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů.
 • Implementace opatření ke snížení množství materiálových vstupů při výrobě výrobku ve výši alespoň 10 % hmotnosti vyráběného výrobku, a to při zachování parametrů výrobku.
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
 • Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti podle určené škály.
 • Nákup technologií pro protektorování pneumatik.

Alokace: 1 mld. Kč

Výše podpory: 1 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory:

 • 60 % - malý podnik,
 • 50 % - střední podnik,
 • 40 % - small mid-cap.

Cílová skupina:

 • malý podnik,
 • střední podnik,
 • small mid-cap (malá společnost se střední tržní kapitalizací s nejvýše 499 zaměstnanci) dle definice GBER.

Zahájení příjmu žádostí: 02. 10. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 31. 01. 2024

Způsobilé výdaje:

 • nákup nových technologií, strojů a zařízení určených k recyklaci odpadů,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (př. software pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).

Výzva nepodporuje:

 • výzkumné, vývojové projekty,
 • energetické využití odpadů, výroba energie a paliv,
 • zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A: 01, 02, 03),
 • těžba a dobývání (CZ-NACE B: 05, 06, 07, 08, 09),
 • zpracování odpadů skupin: 01 .. , 02 .. , 03 .. , 15 .. , 17 .. , 18 .. a 20 .. dle Katalogu odpadů a těžebního odpadu dle zákona 168/2013 Sb.,
 • nákup mobilní techniky (zametací vozy, kolové nakladače, traktory, bagry, …),
 • zařízení využívající nebo zpracovávající fosilní paliva,
 • nákup drtící a třídící techniky pro drcení a třídění stavebních a demoličních odpadů nebo těžebních odpadů,
 • repase či renovace výrobků s výjimkou protektorování pneumatik,
 • prostá úprava (ne)odpadů, vedlejších produktů, bez podstatné změny jejich vlastností (například zmenšení objemu lisováním, drcením, tříděním za účelem snadnější manipulace s odpadem), kdy nedochází k přeměně na druhotnou surovinu,
 • zpracování odpadu/dů probíhající v zařízení provozovaném na základě povolení provozu vydaného krajským úřadem ve smyslu § 21 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, s výjimkou zpracování vybraných odpadu skupiny 16 Katalogu odpadů,

Podporu podle článku 47 nelze poskytnout na investice, jejichž realizací má být dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny a nabyly účinnosti. Podporu podle tohoto článku lze poskytnout na investice, jejichž realizací má být dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny, ale dosud nenabyly účinnosti, pokud je investice realizována a dokončena nejméně osmnáct měsíců před tím, než daná norma nabyde účinnosti.

Ke stažení:

Produktový list aktivity:

Oběhové hospodářství – výzva I.[pdf, 661 kB]

Dokumenty aktivity:

Text výzvy aktivity: Oběhové hospodářství – výzva I.[pdf, 523 kB]

Specifické přílohy:

Příloha 1 – Model hodnocení[pdf, 626 kB]

Příloha 2 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část[pdf, 579 kB]

Příloha 3 – Vymezení způsobilých výdajů[pdf, 390 kB]

Příloha 4 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zveřejněn po datu vyhlášení výzvy[pdf, 40 kB]

Příloha 5 – Nepodporované kategorie CZ NACE[pdf, 329 kB]

Příloha 6 – Osnova podnikatelského záměru[pdf, 502 kB]

Příloha 7 – Formulář prověření zásady „významně nepoškozovat“ a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu[docx, 533 kB]

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP