1/2024

Nový zákon o odpadech a skládkovací poplatky z pohledu výrobce software

| autor: Petr Grusman, jednatel společnosti INISOFT s.r.o.0

pexels-tom-fisk-3181031.jpg
zdroj: Pexels

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. přinesl kromě jiného i nový způsob určování dílčích základů poplatku za skládkování. Původně navrhovaná motivační třídící sleva byla nahrazena množstvím komunálního odpadu na jednoho občana, za které se na skládkách platí nižší skládkovací poplatek. Finálně schválený zdánlivě jednoduchý systém se v praxi ukázal jako nelehký úkol.

Pro správný výpočet poplatku si musí obce a města hlídat, kolik k danému dni odevzdaly odpadů ke skládkování, aby nepřekročily zákonem stanovený limit pro nižší sazbu. V praxi toto hlídání sice za obce řeší zpravidla společnosti zajišťující svoz odpadů, ale v případě nesprávného výběru poplatku jde vše k tíži provozovateli skládky a příslušné obci nebo města jako původci, a to včetně vyměřeného penále.

Od začátku roku je tedy na skládkách realizován nový způsob výběru poplatků, a to bez existence prováděcí vyhlášky a také bez stanoveného datového standardu definujícího rozsah a strukturu dat pro elektronické podávání čtvrtletního vyúčtování poplatků do systému ISPOP pro Státní fond životního prostředí (SFŽP). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) alespoň reagovalo na nejčastější dotazy k této problematice koncem minulého roku vydáním metodického sdělení.

Protože náš software SKLAD Odpadů 8 využívá ke své práci velké množství provozovatelů skládek a svozových společností, museli jsme i tuto legislativní změnu vyřešit. Prakticky okamžitě po schválení nového zákona jsme absolvovali několik návštěv u našich zákazníků a společně jsme diskutovali o nutných opatřeních a úpravách v procesech nastavených při svozu i příjmu odpadu na skládkách. Na základě získaných informací jsme vytvořili detailní analýzu a začali programovat.

Program SKLAD Odpadů 8 s modulem SKLÁDKA

Podařilo se nám v relativně krátké době vytvořit několik zásadních důležitých změn v programu tak, aby již od 1. 1. 2021 bylo možné respektovat nová legislativní pravidla. Co bylo nutné upravit?

Poplatek se již nedělí na základní a rizikovou složku. Jeho sazba se určuje právě podle toho, do jakého dílčího základu stanoveného § 106 zákona ukládaný odpad spadá (využitelné odpady, sanační odpady, nebezpečné odpady, vybrané technologické odpady, zbytkové odpady). Dále platí, že v případě komunálních odpadů, jejichž původcem je obec, je možné na základě ustanovení § 157 zákona až do roku 2029 uplatnit nižší poplatek (nikoliv ten za využitelný odpad), avšak pouze do výše zákonného limitu, který se odvíjí od počtu obyvatel dané obce.

Úleva poplatku pro obec, na jejímž území skládka leží, se již neuplatňuje. Finanční rezerva na zajištění rekultivace skládky se vytváří podobně jako podle původního zákona, museli jsme pouze upravit sazbu, která se změnila (pro nebezpečné odpady, vč. NO využitých pro TZS a komunální odpady 145 Kč/t, pro ostatní odpady, vč. azbestu a ostatního odpadu uloženého jako TZS 75 Kč/t).

Tato všechna pravidla ovlivnila v programu obsah číselníků, editačních formulářů, celých editorů, výsledných tiskových sestav, souvisejících výpočtů i způsob ukládání dat. Rovněž jsme museli upravit systém fakturace, cenotvorbu prostřednictvím smluv atp.

image2021-2-2 16_56_8.png

Náš uživatel tak v nové verzi programu SKLAD Odpadů 8 (8.7.5.1 nebo vyšší) s modulem SKLÁDKA může u svých vybraných zákazníků (partnerů typu OBEC) např. snadno nastavit nárok na uplatnění nižší sazby za komunální odpad, v číselníku odpadů zvolit výchozí typ poplatku (lze i hromadně), stejně tak přímo na smlouvě.

To vše proto, aby samotné zadávání příjmu odpadu na skládce bylo co nejsnazší a nejrychlejší. Obsluha má ale vždy kontrolu nad přidělovaným typem poplatku a má tedy i možnost ho operativně změnit na každé položce příjemky.

U každé obce (partnera v editoru subjektů), u které je nastaveno, že nárokuje uplatnění nižší sazby za komunální odpad podle § 157 zákona, lze založit záznam o maximálním možném množství komunálního odpadu s nižším poplatkem, a to v tunách s přesností na tři desetinná místa. Toto množství je v případě připojené databáze RES Plus s Registrem ekonomických subjektů ještě ověřováno výpočtem, aby nedošlo k zadání většího než maximálně legislativně povoleného množství u příslušné obce v daném roce podle stanoveného počtu obyvatel (údaj z Českého statistického úřadu).

V zákoně je uvedeno, že obec má provozovateli skládky při určování poplatku předat rozhodné údaje pro správné stanovení sazby, ale to prakticky nelze realizovat s každým předáním odpadu. Tím, že je v programu u konkrétní obce zadáno uplatnění nároku a limitní množství, lze hlídat čerpání z tohoto množství v daném roce. Po jeho dosažení program upozorní obsluhu a umožní přepnout sníženou sazbu na standardní typ poplatku. V daném okamžiku může také provozovatel skládky informovat obec o aktuálním čerpání z nastaveného limitního množství komunálních odpadů.

Dále jsme museli vyřešit situaci, kdy obsluha v konkrétním čase nedokáže určit typ poplatku. V takovém případě lze příjem odpadu uložit, vytisknout vážní lístek, nelze jej ale vyfakturovat. To může uživatel udělat později po ručním či hromadném doplnění typu poplatků u takových příjmů.

Program SKLAD Odpadů 8 a SVOZ

Zjistili jsme, že výše uvedenou funkcionalitu hlídání limitu množství pro sníženou sazbu poplatku a čerpání z tohoto množství ke konkrétnímu datu by uvítaly i společnosti realizující svoz odpadů tak, aby mohly zajišťovat komplexní služby pro obce. Obce a města převážně chtějí hlídání limitů již od svých přímých smluvních partnerů tj. od svozových společností.

Zdánlivě snadné legislativní řešení slevy tak v praxi jednoduché není. Navíc svozové společnosti mohou a často i předávají odpad na více skládek. Program SKLAD Odpadů 8 proto aktuálně upravujeme a připravujeme i pro svozové společnosti. V tomto případě bude hlavní princip a funkcionalita zaměřena na sledování typů poplatků při předávání odpadu na skládky (tj. na výdejkách). Celý proces bude řešen v několika krocích.

Program nabídne sestavení přehledu a výběru příjmů odpadů od jednotlivých dodavatelů (partnerů), určení poměrů na dodavatele, zpřesnění výdejů, kontrolu limitů a označení těch záznamů, které splňují nastavené podmínky, a proto u nich existují rozhodné údaje ke snížené sazbě poplatku a sestavení výstupu pro konkrétní skládku v podobě tisku, později možná v podobě datového souboru. V případě, že bude společnost provozovat skládku i realizovat svoz, pak se v rámci databáze SKLAD Odpadů 8 tento výstup mezi výdejem a příjmem z jednoho zařízení na druhé přenese pomocí nově vytvořené funkce.

Na podobných výše uvedených principech dále budeme řešit i třetí typ zařízení, a to jsou překládací stanice.

Program SKLAD Odpadů 8, ISPOP a SFŽP

Jak už v úvodu zaznělo, v době psaní tohoto článku (začátek března 2021) ještě nebyl vyhlášen datový standard stanovující rozsah a strukturu dat čtvrtletního vyúčtování poplatků pro SFŽP, které se bude pravidelně zasílat do ISPOP v elektronické podobě, a to již za první čtvrtletí roku 2021. Jsme ale přesvědčeni, že jeho sestavení bude pro uživatele našeho software snadno realizovatelné a korektní, protože jsme do programu implementovali řadu kontrol.

Jakmile bude existovat datový standard, program ihned rozšíříme o funkci pro ohlášení vybraných poplatků do ISPOP. V nové verzi, kterou jsme tento týden vydali, je už alespoň přidán přehled vybraných poplatků za zvolené období dle jednotlivých typů a přehled příjemek, na kterých není dosud určen typ poplatku.

Přestože bylo málo času na přípravu a nový zákon o odpadech začal platit takřka okamžitě, upravili jsme náš software tak, aby mohl i nadále svým uživatelům usnadňovat každodenní práci. Rád bych touto cestou poděkoval všem našim zákazníkům, kteří nám pomáhali a zasílali nám své podněty, nápady a připomínky, i pracovníkům z CENIA, MŽP a SFŽP, se kterými jsme konzultovali velké množství dotazů.

SKLAD Odpadů 8 budeme i nadále vylepšovat a přizpůsobovat provozním potřebám. V horizontu několika let pak plánujeme jeho modernizaci do prostředí ENVITA (MS SQL, .NET). S naším software budete mít vždy svá data pod kontrolou. Pokud ještě nemáte aktuální verzi, případně byste měli zájem o prezentaci našich programů nebo o školení, kontaktujte nás, prosím.

Aktuálně k software SKLAD Odpadů 8 pořádáme specializovaný Webinář, na kterém ukážeme ovládání výše popsaných funkcí a zodpovíme Vaše dotazy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA