1/2024

Nerecyklovatelné odpady vyřeší ZEVO

| autor: Pavel Mohrmann0

Nerecyklovatelné odpady vyřeší ZEVO

Na vině je i skutečnost, že mezi obyvatelstvem koluje o zařízeních na energetické využití odpadů (ZEVO) řada mýtů, lží a polopravd. V nedávné době se potvrdilo ve Vsetíně, že na růžích ustláno nemají nejen velké projekty, které by řešily velký problém s materiálově nevyužitelným odpadem, ale i ty malé, městské, které by vyřešily stejný problém, ale v menším.

Přitom malá ZEVO mají velký potenciál a určitě budou v nedaleké budoucnosti hrát důležitou roli. Výhodnost menších ZEVO lze posuzovat z pohledu města, kde je umístěno, a z pohledu jeho provozovatele. Ekonomická výhodnost malých ZEVO (pro město i provozovatele) se projeví především v případě, že je možné všechno vyrobené teplo využít v rámci systému centrálního vytápění.

Výhody z pohledu města

  • Jde o lokální a definitivní řešení problému města, jak zlikvidovat již dále nerecyklovatelný komunální odpad - odpadá tedy starost, kde bude město ukládat odpad, který se nepodařilo vytřídit, a kolik za něj bude platit, především pokud občané nedosáhnou zákonem požadované úrovně třídění.

  • Město má do určité míry pod kontrolou náklady na likvidaci odpadu a může je držet na nízkých úrovních, protože odpadnou (v čase rostoucí) náklady na odvoz odpadu na skládky nebo do krajské – nadregionální spalovny.

  • Město může daleko účinněji vyjednávat o cenách za spalování odpadu, pokud je ZEVO dimenzováno jen na odpad z tohoto města a případně z ORP tohoto města.

  • Veškerý nevytříděný komunální odpad města bude využit na výrobu tepla a elektřiny, kdy především teplo bude dodáváno jak občanům města, tak bude využito k vytápění budov v majetku města, a lze předpokládat, že toto teplo bude díky ZEVO cenově výhodnější.

  • Sníží emise skleníkových plynů, oproti používání uhlí nebo zemního plynu k výrobě tepla a skládkování odpadu.

Výhody z pohledu provozovatele:

  • Provozovatel ZEVO, teplárenská společnost získá dodatečný a ekologický zdroj tepla a elektřiny, díky kterému bude méně závislý na vývoji cen a dodatečných zdanění fosilních paliv, čímž bude moci nabízet lepší ceny a zvýší se jeho konkurenceschopnost vůči jiným systémům vytápění.

Environmentální dopad

Malé ZEVO musí splnit stejné ekologické limity jako ZEVO velké. Emise polutantů, jako jsou prachové částice všech velikostí (PM10 atd.), NOx, SOx, těžké kovy nebo dioxiny jsou v podstatě zanedbatelné.

Pokud malé ZEVO nahradí část tepla vyráběného z uhlí, dochází k významnému poklesu produkce CO2. V porovnání se skládkami komunálního odpadu se významně sníží objem odpadu na desetinu, nevzniká riziko kontaminace půdy, spodních vod a samovznícení skládek.

V případě požáru odpadu v bunkru ZEVO je dopad na životní prostředí opět významně nižší, než při požáru skládky, protože jej lze snadno uhasit a zplodiny z hoření jsou z velké části odváděny do ovzduší přes čisticí zařízení samotné spalovny.

Vsetín

Zeptali jsme se společnosti MVV Energie CZ a.s., která měla v úmyslu realizovat malé ZEVO ve Vsetíně:

Proč byla vybrána právě tato lokalita?

Vsetín a konkrétně lokalitu Ohrada (jednu ze tří možných lokalit pro umístění ZEVO ve Vsetíně) jsme zvolili z důvodu, že je pro umístění zařízení tohoto typu ideální. Má nejlepší parametry ze všech možných umístění ZEVO ve všech městech, kde dceřiné společnosti MVV Energie CZ provozují teplárenské soustavy. Tato lokalita splňuje všechny výše jmenované podmínky pro to, aby provoz ZEVO byl ekonomicky výhodný pro město i pro investora. Tedy:

  • kapacita ZEVO navržená na 12 000 tun odpadu ročně odpovídala množství odpadu, které město Vsetín již nedokáže vytřídit a vozí na skládky

  • teplárenská soustava dceřiné společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. je schopna pojmout veškeré vyrobené teplo

  • ZEVO bylo možné postavit přímo v areálu již existující výtopny ZTV a na jejím pozemku

Z pohledu města by se také projevily všechny výše zmíněné výhody, včetně té nezmíněné, a to, že by šlo o čistě soukromou investici a město Vsetín by do definitivního řešení likvidace komunálního odpadu po zákazu skládkování nemuselo investovat ze svých prostředků.

Dobrým příkladem, jak se mohou lišit náklady na výstavbu stejného zařízení, je právě porovnání nákladů na výstavbu ZEVO ve Vsetíně. Celková investice do výstavby ZEVO v lokalitě Ohrada byla plánovaná na 150 milionů Kč, výstavbu v druhé možné lokalitě by nutnost rozsáhlé demolice stávajícího objektu zdražila o 100 milionů korun, výstavbu ve třetí možné lokalitě by nutnost vybudovat teplovod z periferie do centra Vsetína zdražila o 150 milionů korun.

Jaký byl hlavní důvod nerealizace?

Hlavním důvodem, proč nebyl projekt realizován, bylo rozhodnutí zastupitelstva města Vsetína, že si výstavbu ZEVO ve vybrané lokalitě Ohrada nepřeje. Vedení ZTV i mateřské společnosti MVV Energie CZ a.s. toto rozhodnutí respektovala.

Důvod, proč vedení města ani občané projekt nepodpořili, spatřujeme v tom, že město nemělo k dispozici informace, jaké varianty likvidace komunálního odpadu po zákazu skládkování přicházejí v úvahu, a tím pádem ani ekonomické a ekologické porovnání těchto variant, které by mohlo očekávané výhody výstavby ZEVO vyčíslit.

Dalším důvodem byla jistě i skutečnost, že optimální lokalita pro výstavbu je umístěna v širším centru města, v údolí uprostřed obytné zástavby, kde se řada bytových domů i škol nachází jen málo pod úrovní komínu současné výtopny na zemní plyn, který by využívalo i ZEVO.

Toto umístění vyvolalo v obyvatelích této lokality obavy z imisí ze ZEVO a jejich dopadu na jejich zdraví. A, bohužel, oficiální projednávání vlivu stavby na životní prostředí, které může obavy veřejnosti vyvrátit, trvalo příliš dlouho na to, aby tyto obavy nepřerostly v aktivní vystoupení proti jeho výstavbě ZEVO.

Jaká je ve Vsetíně situace nyní?

Zastupitelé Vsetína zároveň rozhodli o vypracování studie, jak nakládat s komunálním odpadem ve Vsetíně z pohledu budoucího zákazu skládkování, včetně ekonomického zhodnocení všech variant. To je podle nás správná cesta a my jsme připraveni s městem spolupracovat jako spolehlivý technický partner, který je otevřený různým řešením, jak případně skloubit likvidaci komunálního odpadu s provozem teplárenské soustavy.

ZEVO a směřování Evropské unie

Evropský parlament schválil na konci listopadu nové složení Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyenovou, která chce prosadit, aby Evropa byla v roce 2050 uhlíkově neutrální. Fakticky to znamená, že daňové zatížení spalování fosilních paliv, zejména uhlí, bude dále stoupat a jejich využívání nutně klesat.

Spalování dále nerecyklovatelného komunálního odpadu a využití uvolněné energie k výrobě elektřiny a tepla bude jednou z cest, jak emise CO2 dále snižovat, a zároveň účinně tlumit nárůst cen elektřiny a dálkového tepla. A vzhledem k tomu, že systémy centrálního zásobování teplem existují nejen ve velkých městech, ale i ve městech středních a menších, budou malá ZEVO pro řadu měst v ČR a teplárenských společností, optimálním řešením.

Související články

Vsetín odmítl výstavbu ZEVO v navrhované lokalitě

ZEVO je technologicky důslednou cestou, jak se se zbytkovým a nevytříděným odpadem vypořádat a ještě z něj získat užitek pro občany, říká Pavel Bernát

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA