2/2023

Kolik stojí REACH?

| autor: Jan Holomek, ředitel ReachSpektrum, s.r.o.0

Kolik stojí REACH?

Napsáno už bylo dost

REACH stanovuje „pravidla hry" napříč EU, stejná pravidla pro všechny – německé, francouzské, ale také české či slovenské podniky. Mezi cíle REACH patří zejména zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky a posílení inovací a tím konkurenceschopnosti podniků chemického průmyslu v EU.

O nařízení REACH byly popsány desítky (tisíc) stran, papírových či virtuálních, o jeho dopadech na chemické a navazující průmyslové sektory byly zpracovány dopadové studie.

V České republice odhadnul Svaz chemického průmyslu ČR v roce 20052 náklady na registraci látek vyráběných v ČR v rozmezí 7 až 13 miliard Kč. Jaká je ale zkušenost s náklady na celkovou implementaci nařízení REACH v podnikové praxi – kolik stojí REACH?

Kde začít?

Role podniků v rámci REACH se různí, a proto je třeba posuzovat případ od případu. Každý podnik by měl zmapovat celé své vlastní portfolio výrobků, vstupních surovin používaných v jejich výrobě a také chemikálií, které spotřebovává, např. v údržbě strojů a zařízení.

Následně by pak měl podnik určit, pro které chemikálie lze využít některou z výjimek a pro které bude plnit požadavky v plném rozsahu. Nejvyšší nároky jsou kladeny na výrobce a dovozce chemických látek. Existují ještě další role, které jsou pro účely tohoto článku (téměř) nevýznamné.

Základem správné implementace je zevrubná znalost REACH. První náklady představují alokaci pracovní doby a vzdělání zaměstnance v problematice. V poměrech českých podniků je řešením REACH obvykle pověřen jen jeden, vzácněji pak dva nebo více pracovníků.

Možností vzdělávání je celá řada, od samostudia pracovníků až po placené odborné semináře a konzultace. Jednoznačně lze doporučit druhé zmiňované, které s ohledem na komplexitu REACH ve výsledku povedou k mnohem rychlejšímu (a správnějšímu) zvládnutí problematiky.

Celkové náklady spojené s úvodní kapitolou přípravy na implementaci REACH lze odhadnout nejvýše v řádu desetitisíců korun ročně.

R – registration" neboli registrace

Pro výrobce a dovozce zavádí REACH povinnost registrace všech chemických látek vyráběných nebo dovážených v množství 1 tuna za rok a vyšším a to nejpozději do 1. 6. 2018.

Za splnění tohoto úkolu se považuje příprava a podání žádosti o registraci (zkráceně označováno jako „registrace") obsahující informace o podniku, identifikaci látky, výrobním procesu, použití a popis fyzikálně-chemických, toxikologických a "ekotoxikologických" vlastností registrované látky.

V procesu registrace platí povinnost uplatňovat princip „Jedna látka, jedna registrace" – tedy princip, kdy pro danou látku existuje jen jedna kompletní žádost o registraci podaná hlavním žadatelem o registraci.

K této kompletní žádosti si pak ostatní podniky registrující tutéž látku připojují v tzv. společném podání na základě splnění dohodnutých kritériích shodnosti látky.

Nečekané náklady

Rozsah kompletní registrační dokumentace odpovídá tonážnímu pásmu výroby nebo dovozu látky. Platí, že čím vyšší je tonáž, tím větší rozsah informací je v registraci vyžadován.

S rostoucími požadavky na informace významně rostou i náklady na jejich pořízení: při registrace látky v tonážním pásmu 1 – 10 t/rok (tedy v rozsahu přílohy VII REACH). musíme počítat s náklady na testování ve výši přibližně 1 mil. Kč, zatímco testování pro navazující tonážní pásmo (do 100 t/rok) stojí přibližně 6 mil. Kč.

V dalších tonážních pásmech se již testy pouze navrhují a jejich provedení musí schválit agentura ECHA. V případě, že ECHA rozhodne o nutnosti některé navržené testy provést, je třeba mít na paměti, že se jedná o další milionové položky v rozpočtu registrace.

Často nejsou náklady na navržené testy dosud započítány a tvoří tak (nečekané) budoucí náklady pro již registrované látky.

Výsledky testů se zpracovávají do registrační dokumentace elektronicky v programu IUCLID5, pro většinu podniků je jednodušší cestou přípravu registrační dokumentace zajistit externě, přičemž odhadované náklady jsou, podle rozsahu, od 100 tis. do 300 tis. Kč.

Nové studie jsou dražší, než nákup stávajících

Celá řada chemických látek byla již prozkoumána v minulosti a studie o jejich vlastnostech jsou k dispozici. Za splnění určitých podmínek pro kvalitu dat je možné žádoucí existující data využít.

Protože se jedná o komerční užití, je nezbytné při jejich užití zakoupit příslušné licence. Stále ale platí, že zakoupení hotové studie je poměrně levnější než její nové vypracování (v případě existujících studií na obratlovcích je opakované testování dokonce zakázáno).

Od registrovaného množství 10 t/rok a více vyžaduje REACH jako součást registrace také zpracování zprávy o chemické bezpečnosti (CSR). Zpráva shrnuje informace ze studií, popisuje použití ve formě scénářů expozice, opatření k řízení rizik a další hodnocení.

Není neobvyklé, že cena za zhotovení začíná na 350 tis. Kč a průměrná cena se pohybuje okolo 500 tis. Kč.

Možné úspory

Registrace ve společném podání přináší obecně významnou úsporu nákladů na testování vlastností chemických látek, protože omezuje opakování stejných zkoušek pro stejné látky.

Členové společného podání jsou povinni opatřit (zakoupit) legální přístup k datům obsažených v registraci hlavního žadatele. Nejčastějším způsobem je zakoupení přístupové listiny (Letter of Access) členem společného podání.

Nařízení REACH vyžaduje, aby náklady byly sdíleny „férově, transparentně a nediskriminačně" pro každého zájemce o registraci. Tento požadavek je od roku 2016 rozpracován v prováděcím nařízení3.

Zjednodušeně lze říci, že se náklady rozdělují principem „pay what you need – plať za to, co potřebuješ". V případě studií se podíl registranta na celkových nákladech na studie určí podle ceny studií použitých pro dané tonážní pásmo a počtu podniků tyto informace využívající v registraci.

Provozní náklady

Do nákladů na registraci se zahrnují také náklady na „provoz" společného podání: organizační náklady, právní služby, náklady na setkání, expertní posudky či komunikaci s ostatními (potenciálními) registranty.

Tyto náklady jsou na rozdíl od nákladů na studie sdíleny rovným dílem mezi počet registrantů. Dle zkušeností ze zahraničních společných podání administrativní náklady pohybují v rozmezí 30 – 50 % nákladů na pořízení studií.

Cena přístupové listiny se pohybuje od desítek tisíc korun ve společných podáních pro dobře prostudované látky s vysokým počtem registrantů, přes stovky tisíc u „běžných látek" až po několik milionů korun u chemických specialit, nových látek nebo tam, kde je pro jednu látku jen několik registrantů.

Cenu a její položkové rozdělení včetně mechanismu případné kompenzace je povinen na vyžádání zájemce o registraci sdělit hlavní žadatel o registraci, resp. správce společného podání (konsorcium).

Žádost musí podat každý

Každý člen společného podání je také povinen připravit svou vlastní žádost o registraci, která obsahuje informace specifické pro jeho společnost. Příprava a podání se stejně jako pro hlavního registranta provádí v programu IUCLID5 a portálu REACH-IT.

Pokud jsou k dispozici potřebná data, lze sestavit tuto „malou" dokumentaci přibližně do týdne. Poradenské firmy zabývající se REACH obvykle tuto službu nabízejí a ceny se pohybují v řádech desítek tisíc korun. Podáním žádosti o registraci povinnosti nekončí.

Vzhledem k tomu, že v rámci registrace jsou zjištěny nové informace o vlastnostech chemické látky, je nezbytné provést revizi bezpečnostního listu. Pro látky vyráběné či dovážené v množství nad 10 t/rok jsou povinnou součástí bezpečnostního listu také scénáře expozice.

Náklady na vypracování revize se budou lišit podle počtu expozičních scénářů a celkového rozsahu revize bezpečnostního listu a jejich výši nelze odhadnout.

Registrační dokumentaci je nutné udržovat aktuální. Ve společném podání je takovou úpravou pověřen hlavní registrant, členové společného podání aktualizují pouze v případě, že se změna dotýká i jejich části – např. úprava složení, klasifikace, nebo zprávy o chemické bezpečnosti (nová či upravená opatření pro řízení rizik apod.). V každém případě i zde lze očekávat dodatečné náklady na aktualizaci.

E – evaluation" neboli hodnocení

V rámci akčního plánu Společenství jsou na základě kritérií vybírány některé látky k hodnocení členskými státy.

Tento proces vyžaduje spolupráci hlavního registranta, případě i členů společného podání. Vznikají další náklady na komunikaci a expertní činnosti, které jsou sdíleny všemi registranty dané látky.

V závislosti na výsledku hodnocení látky mohou vyvstat nové požadavky na aktivity spojené s registrací dané látky, např. změna klasifikace vedoucí k úpravě posouzení chemické bezpečnosti apod. Hodnotí se také kompletnost a správnost provedení registrační dokumentace jako takové.

Agentura ECHA má za cíl zkontrolovat určitou část ze všech podaných žádostí. V případě potřeby může vyžádat vysvětlení stávajících informací, další testování či jiné doplňující informace. Často se bude jednat o spolupráci vyžadující vyjádření expertů a je zde tedy potenciál ke vzniku dalších nákladů.

A – authorisation" neboli povolování

Látky splňující specifická kritéria, tzv. SVHC látky (viz čl. 57 REACH), jsou postupně vybírány agenturou ECHA k zařazení do Kandidátské listiny. Z tohoto seznamu Komise vybírá látky pro zařazení do Přílohy XIV REACH obsahující látky, pro jejichž další výrobu a použití je nezbytné povolení.

Současně se zařazením látky do procesu povolání je stanoveno datum podání žádosti o povolení a datum zániku. Poslední zmiňované je datum, od kdy není možné látku vyrábět, dovážet nebo používat, ledaže by podnik podal žádost o povolení.

Ze zkušenosti podniků, které žádaly o povolení pro některé vyráběné chemické látky, vyplývá, že sestavení žádosti o povolení vyžaduje minimálně 6 měsíců za předpokladu, že je k dispozici tým odborníků. Finanční náklady spojené s přípravou žádosti o povolení se pohybují od 1 mil. do 5 mil Kč za jednu látku a jedno použití.

R – restriction" neboli omezení

Omezení pro použití chemických látek jsou uvedena v příloze XVII REACH. Příloha rovněž uvádí případné výjimky z daného omezení.

Pokud je do přílohy XVII zařazeno nové omezení, nezbývá než hledat alternativní látky či nové technologie (např. při omezení použití rozpouštědel). Náklady uvedených aktivit snadno mohou dosáhnout mnohamilionových částek.

Kolik tedy stojí REACH?

REACH se významným způsobem dotýká obrovského množství podniků nejen v chemickém, ale také v navazujících sektorech. Prostupuje napříč obory a na různých úrovních mění principy managementu chemických látek, ochrany životního prostředí, zdraví lidí a tím celého chemického businessu.

Předpokládáme, že REACH s sebou v budoucnu přinese benefity, které se vrátí zejména budoucím generacím. Dnes ale také víme, že cena za přínosy REACH může být daleko vyšší, než se původně předpokládalo.

Není totiž jasné, jak si s vysokými okamžitými náklady REACH poradí mikro-, malé a střední podniky, které v relativně malých objemech produkují vysoce rozmanitou řadu chemických látek, které musí být do dvou let všechny registrovány. Nakonec, srovnání se zbytkem světa chemie ukáže, zda je evropská a pro nás zejména česká chemie, konkurenceschopná v prostředí, kde regulace podobná REACH, chybí úplně.

Odpověď na otázku položenou v úvodu totiž také může být: „Příliš mnoho." Poznámka: Uvedené náklady a jejich odhady vycházejí ze zkušeností autora z praxe v České republice i zahraničí a jsou zcela orientační. Skutečné ceny pro konkrétní podnik se mohou významně lišit.

Jan Holomek, ředitel ReachSpektrum, s.r.o.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, online na http://eur-lex.europa.eu/

2 Kolektiv autorů, Zhodnocení dopadů připravovaného systému REACH na zpracovatelský průmysl České republiky (Studie), 2005, dostupné na www.schp.cz

3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/9 ze dne 5. ledna 2016 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), dostupné online na http://eur-lex.europa.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP