1/2024

Hodnocení EU nakládání s odpady a odpady z obalů

| autor: redakce0

Hodnocení EU nakládání s odpady a odpady z obalů

Tabulka 3 obsahuje další informace ohledně typů operací používaných při zpracování odpadů.

Téměř polovina (48,3 %) odpadů zpracovávaných v EU-28 v roce 2012 byla zlikvidována jinak než spalováním; jednalo se převážně o ukládání odpadů v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. na skládky), ale též o terénní úpravy a vypouštění odpadů do vodních útvarů.

Dalších 45,7 % odpadů zpracovávaných v EU-28 v roce 2012 se zaslalo k dalšímu využití (jinému než získávání energie z odpadů), jež zahrnuje recyklaci (36,4 %) a zasypávání (9,3 %); zasypávání je využití odpadu ve výkopech pro zásyp jámy, pro bezpečnostní účely nebo pro stavební účely při úpravách krajiny.

Zbývajících 6,0 % odpadů zpracovávaných v EU-28 se spálilo: 4,4 % včetně a 1,6 % bez získávání energie z odpadů. Pokud jde o používání různých metod zpracování, existovaly mezi členskými státy EU značné rozdíly.

Některé členské státy tak měly velmi vysokou míru využití (jiného než získávání energie z odpadů, např. Slovinsko, Itálie, Belgie, Polsko či Německo), zatímco jiné státy upřednostňovaly odstranění (např. Bulharsko, Rumunsko, Řecko a Malta).

K odstranění docházelo téměř u poloviny (47,8 %) případů zpracování nebezpečného odpadu v zemích EU-28 v roce 2012 (viz. tabulka). Přibližně 10,5 milionů tun (tj. 13,9 %) nebezpečného odpadu bylo spáleno nebo využito k získání energie a 28,8 milionů tun (38,3 %) bylo dále využito.

Obrázek 6 ukazuje vývoj zpracování odpadů ve státech EU-28 pro každou z hlavních kategorií zpracování v období let 2004 až 2012. Množství odpadu určeného k odstranění bylo v roce 2012 mírně (o 0,4 %) nižší než v roce 2004. Množství využitého odpadu (kromě případů získávání energie) se zvýšilo z 890 milionů tun v roce 2004 na 1 053 milionů tun v roce 2012, což představuje nárůst o 18,3 %.

Podíl využití na celkovém objemu zpracovaných odpadů se tak zvýšil ze 42,1 % v roce 2004 na 45,7 % v roce 2012. Spalování odpadů (včetně získávání energie) zaznamenalo v letech 2004 až 2012 celkový nárůst o 27,4 %.

tabulka_odpady.jpg

Obaly

V roce 2014, byla produkce obalů v EU-28 na úrovni 162.6 kg na obyvatele a rok. Produkce obalů osciluje mezi 48.3 kg na obyvatele v Chorvatsku a 219.5 kg na obyvatele v Německu.

tabulka_obaly1.jpg

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší produkce obalů je evidována v Německu (219.5 kg na obyvatele a rok), Itálii (196.8 kg na obyvatele a rok) and Lucembursku (195.1 kg na obyvatele a rok). Německo (156.7 kg na obyvatele a rok), Itálie (128.7 kg na obyvatele a rok) a Irsko (132.7 kg na obyvatele a rok) následně evidují nejvyšší množství recyklovaných obalů.

Následující tabulka ukazuje podíly jednotlivých způsobů nakládání s obaly, Hlavním způsobem nakládání s obaly ve všech zemích EU-28 je recyklace. V některých zemích je významným způsobem nakládání s obaly jejich energetické využití a spalování za účelem využití energie.

Jedná se zejména o země, které využívají spalování za účelem využití energie jako standardní metodu nakládání s odpady s cílem dosáhnout zvýšení podílu recyklace odpadů. Tato politika je typická pro severské země jako například Finsko a Norsko, ale také Belgie Holandsko či Rakousko, Lucembursko a Lichtenštejnsko.

tabulka_obaly2.jpg

Následující tabulka ukazuje podíly recyklace obalových odpadů členských zemí EU-28 dosažené v roce 2014. Cíle, stanoveného pro rok 2008 (zajištění 55 % recyklace obalových odpadů), bylo dosaženo všemi členy EU-28 s výjimkou Chorvatska, Řecka Maďarska a Malty.

tabulka_obaly3.jpg

Zdroj Eurostat:

Různá prostředí

Z přehledu aplikace způsobu zajištění rozšířené odpovědnosti producentů obalů v EU-28 je patrné, že 9 zemí využívá konkurenčního prostředí dvou či více kolektivních systémů pro zajištění zpětného odběru obalů, 12 zemí má zavedeno prostředí s pouze jedním kolektivním systémem a 7 zemí EU provozuje jiný systém či státní systém.

Země

Není bez zajímavosti, že tři ze čtyř nejúspěšnějších systémů co do míry zajištění recyklace obalových odpadů ve srovnání jednotlivých zemí EU-28 mají prostředí s více než jedním kolektivním systémem. Jedná se o Belgii, Německo a Rakousko.

Zdroj: Evropská komise 2014

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP