Reklama

12. 5. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Hodnocení EU nakládání s odpady a odpady z obalů

V roce 2012 se v EU-28 zpracovalo přibližně 2 303 milionů tun odpadů. Do tohoto čísla je zahrnut také odpad do EU dovezený.

Tabulka 3 obsahuje další informace ohledně typů operací používaných při zpracování odpadů.

Téměř polovina (48,3 %) odpadů zpracovávaných v EU-28 v roce 2012 byla zlikvidována jinak než spalováním; jednalo se převážně o ukládání odpadů v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. na skládky), ale též o terénní úpravy a vypouštění odpadů do vodních útvarů.

Dalších 45,7 % odpadů zpracovávaných v EU-28 v roce 2012 se zaslalo k dalšímu využití (jinému než získávání energie z odpadů), jež zahrnuje recyklaci (36,4 %) a zasypávání (9,3 %); zasypávání je využití odpadu ve výkopech pro zásyp jámy, pro bezpečnostní účely nebo pro stavební účely při úpravách krajiny.

Zbývajících 6,0 % odpadů zpracovávaných v EU-28 se spálilo: 4,4 % včetně a 1,6 % bez získávání energie z odpadů. Pokud jde o používání různých metod zpracování, existovaly mezi členskými státy EU značné rozdíly.

Některé členské státy tak měly velmi vysokou míru využití (jiného než získávání energie z odpadů, např. Slovinsko, Itálie, Belgie, Polsko či Německo), zatímco jiné státy upřednostňovaly odstranění (např. Bulharsko, Rumunsko, Řecko a Malta).

K odstranění docházelo téměř u poloviny (47,8 %) případů zpracování nebezpečného odpadu v zemích EU-28 v roce 2012 (viz. tabulka). Přibližně 10,5 milionů tun (tj. 13,9 %) nebezpečného odpadu bylo spáleno nebo využito k získání energie a 28,8 milionů tun (38,3 %) bylo dále využito.

Obrázek 6 ukazuje vývoj zpracování odpadů ve státech EU-28 pro každou z hlavních kategorií zpracování v období let 2004 až 2012. Množství odpadu určeného k odstranění bylo v roce 2012 mírně (o 0,4 %) nižší než v roce 2004. Množství využitého odpadu (kromě případů získávání energie) se zvýšilo z 890 milionů tun v roce 2004 na 1 053 milionů tun v roce 2012, což představuje nárůst o 18,3 %.

Podíl využití na celkovém objemu zpracovaných odpadů se tak zvýšil ze 42,1 % v roce 2004 na 45,7 % v roce 2012. Spalování odpadů (včetně získávání energie) zaznamenalo v letech 2004 až 2012 celkový nárůst o 27,4 %.

tabulka_odpady.jpg

Obaly

V roce 2014, byla produkce obalů v EU-28 na úrovni 162.6 kg na obyvatele a rok. Produkce obalů osciluje mezi 48.3 kg na obyvatele v Chorvatsku a 219.5 kg na obyvatele v Německu.

tabulka_obaly1.jpg

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší produkce obalů je evidována v Německu (219.5 kg na obyvatele a rok), Itálii (196.8 kg na obyvatele a rok) and Lucembursku (195.1 kg na obyvatele a rok). Německo (156.7 kg na obyvatele a rok), Itálie (128.7 kg na obyvatele a rok) a Irsko (132.7 kg na obyvatele a rok) následně evidují nejvyšší množství recyklovaných obalů.

Následující tabulka ukazuje podíly jednotlivých způsobů nakládání s obaly, Hlavním způsobem nakládání s obaly ve všech zemích EU-28 je recyklace. V některých zemích je významným způsobem nakládání s obaly jejich energetické využití a spalování za účelem využití energie.

Jedná se zejména o země, které využívají spalování za účelem využití energie jako standardní metodu nakládání s odpady s cílem dosáhnout zvýšení podílu recyklace odpadů. Tato politika je typická pro severské země jako například Finsko a Norsko, ale také Belgie Holandsko či Rakousko, Lucembursko a Lichtenštejnsko.

tabulka_obaly2.jpg

Následující tabulka ukazuje podíly recyklace obalových odpadů členských zemí EU-28 dosažené v roce 2014. Cíle, stanoveného pro rok 2008 (zajištění 55 % recyklace obalových odpadů), bylo dosaženo všemi členy EU-28 s výjimkou Chorvatska, Řecka Maďarska a Malty.

tabulka_obaly3.jpg

Zdroj Eurostat:

Různá prostředí

Z přehledu aplikace způsobu zajištění rozšířené odpovědnosti producentů obalů v EU-28 je patrné, že 9 zemí využívá konkurenčního prostředí dvou či více kolektivních systémů pro zajištění zpětného odběru obalů, 12 zemí má zavedeno prostředí s pouze jedním kolektivním systémem a 7 zemí EU provozuje jiný systém či státní systém.

Země

Rok startu systému

Kolektivní či individuální systém

Počet systémů

Úspěšnost systému

Rakousko

1993

Oba

6

4

Belgie

1994

Oba

2

1

Bulharsko

2004

Oba

1

19

Kypr

2006

Oba

1

25

Česko

2002

Oba

1

11

Německo

1990

Oba

9

3

Dánsko

N/A

Státní systém

N/A

7

Estonsko

2004

Oba

4

10

Španělsko

1996

Oba

2

14

Finsko

1997

Oba

N/A

2

Francie

1992

Oba

1

15

Řecko

2001

Oba

N/A

26

Maďarsko

N/A

Státní systém

N/A

21

Chorvatsko

2006

N/A

N/A

27

Irsko

1997

Oba

1

8

Itálie

1997

Kolektivní

1

13

Litva

2002

Oba

1

23

Lucembursko

1995

Oba

1

5

Lotyšsko

2000

Oba

N/A

22

Malta

2005

Oba

1

28

Nizozemí

2013

Oba

1

6

Polsko

2000

Oba

1

20

Portugalsko

1996

Oba

1

17

Rumunsko

2004

Oba

7

24

Švédsko

N/A

kolektivní zálohový systém + kolektivní a individuální systém pro ostatní obaly + několik zálohových systémů

N/A

12

Slovinsko

2003

Oba

4

9

Slovensko

2003

Oba

11

16

Velká Británie

1997

Oba

22

18

 

Není bez zajímavosti, že tři ze čtyř nejúspěšnějších systémů co do míry zajištění recyklace obalových odpadů ve srovnání jednotlivých zemí EU-28 mají prostředí s více než jedním kolektivním systémem. Jedná se o Belgii, Německo a Rakousko.

Zdroj: Evropská komise 2014

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372