4/2022

Změna smluv o zajištění odvozu odpadu z obalů - Jste ochotni platit více?

| zdroj: SMO ČR0

800px-Praha,_Malostranské_náměstí_-_svoz_odpadu_651
zdroj: wikimedia.org

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., jež zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem, a jež se podílí zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu, s účinností od 01.01.2023 oznámila změnu příloh Smluv o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů. Změna se týká zejména výrazného zvýšení odměn spojených s materiálovou recyklací pro vybrané komodity/druhotné suroviny u úpravců a zpracovatelů odpadů.

Každá obec a město jako původce odpadů má povinnost odpady sbírat odděleně a zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly (např. papír, plast, sklo, nápojové kartony či kov).

Velice zjednodušeně řečeno, obec svou povinnost výše uvedenou zajišťuje prostřednictvím sběrných veřejných míst s barevnými kontejnery na tříděný odpad či barevných sběrných nádob v domácnostech (zejm. na třídění plastu a papíru) a svážených svozovými společnostmi, s nimiž obec uzavře smlouvu, jejímž předmětem je pravidelný svoz jak komunálního, tak tříděného odpadu. Pro nás je v tuto chvíli zásadní svoz tříděného odpadu.

Svozové společnosti jako osoby oprávněné k nakládání s odpady zajišťují „faktický“ sběr a svoz odpadu do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadu, které buď samy provozují či mají uzavřenu smlouvu se společností, jež provozuje zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadu.

Svozové společnosti jsou do systému třídění odpadu zapojeny tedy nepřímo, tj. prostřednictvím měst a obcí (tj. mají uzavřené smlouvy s městy a obcemi o svozu tříděného odpadu), či přímo na základě smluvního vztahu s autorizovanou obalovou společností, a to společností EKO-KOM. Nyní se nezabýváme svozem a zpracováním živnostenského odpadu, ale výlučně odpadu měst a obcí.

Svozová společnost může být poté městem či obcí pověřena, aby svezené odpady předala ke zpracování na materiál (recyklaci) a za obec vykazovala vytřídění odpadů na území obce. Město či obec může takovým vykazováním pověřit pouze jednu společnost. Svozová společnost pak vykazuje za obce formou tzv. hromadného výkazu nejen seznam obcí, které svozovou společnost pověřily vykazováním, ale následně i výkaz vytřídění odpadů na území té či oné obce a současně může město či obec zmocnit svozovou společnost k fakturaci odměny jménem obce či na účet obce nebo jménem obce na účet svozové společnosti.

Mluvíme o tzv. odměně obce za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů a její výše roste spolu s tím, čím více je v obci odpad tříděn. Cílem „odměny“ (de facto jde o příspěvek) je dle zákona o obalech zajistit splnění závazku povinných osob (zejm. distributoři a prodejci) sdružených v systému EKO-KOM podílet se na nákladech spojených s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů, jinými slovy napomoci ke snížení nákladů spojených s tříděním odpadu v obci.

Současně svozová společnost získaný vytříděný odpad předá za dohodnutou (tržní) stanovenou cenu společnosti zabývající se úpravou a zpracováním odpadu, která následně s vytříděným odpadem nakládá jako s další surovinou a opět ji prodává na trhu jako materiál k dalšímu využití.

V reakci na přímý dopad cen energií do odpadových činnosti a současně na jejich nepřímý dopad prostřednictvím poklesu cen druhotných surovin a jejich odbytové situace přistoupila společnost EKO-KOM k výraznému zvýšení odměn, jež jsou spojeny s materiálovou recyklací pro vybrané komodity/druhotné suroviny u úpravců a zpracovatelů odpadů. Hlavním cílem těchto kroků je zachování toku odpadů od sběru přes úpravu na využitelnou druhotnou surovinu a pro její využití v materiálové recyklaci u těch druhů odpadu, kde současná ekonomická situace hrozí tím, že by celý řetěz operací mohl být zastaven v důsledku své výrazně negativní ekonomické bilance.

Současně jsou ale města a obce oslovovány svozovými společnostmi s návrhy na změnu smluv, jejichž cílem je zvýšení ceny za svoz tříděného odpadu.

Pokud bychom tedy celý systém nakládání s tříděným odpadem z obalů velice krátce shrnuli, města a obce získávají odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na tuto činnost si mnohdy najímají tzv. svozové společnosti, jež odpad z obalů (rozumějme tím tříděný odpad) z třídících nádob odvezou a za tuto službu těmto společnostem města a obce zaplatí. Společnosti, které vytříděný odpad odvezou, s tímto odpadem dále nakládají, mohou být prostředníky pro vyplácení odměn městům a obcím za třídění odpady, ale současně získávají další odměny v souvislosti se zpracování odpadu z obalů, tj. z vytříděného odpadu.

S ohledem k výše uvedenému Svaz měst a obcí České republiky nabádá města a obce k opatrnosti a ke zvážení, zda ke změně smluvních podmínek spočívajících ve zvýšení ceny za svoz tříděného odpadu zajištěného svozovou společností skutečně při zachování péče řádného hospodáře přistoupí. Je sice pravdou, že jsou některé náklady na svoz tříděného odpadu zvýšené, zejm. vlastní dopravní náklady (tzv. svoz), avšak řada z nich se již stabilizovala či dokonce snížila (viz např. cena pohonných hmot) a současně výše odměn na druh odpadu z obalů poskytovaných EKO-KOM (tj. výše odměn pro třídící linky) byla zvýšena.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM