2/2023

Vodní aktuality z legislativy Evropské unie

| autor: Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR a EurEau| zdroj: SOVAK ČR0

Evropský parlament
zdroj: Pixabay

Člen představenstva SOVAK ČR a EurEau Ondřej Beneš připravil novinky z legislativy Evropské unie.

Nařízení o opětovném použití vody

Nové nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné použití odpadních vod bylo přijato dne 25. května a zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 5. června. Nová úprava bude závazná ve všech členských státech k 26. červnu 2023. Nařízení harmonizuje minimální kvalitu úrovně pro zavlažování plodin v závislosti na jejich použití a zavádí povinnou rizikovou analýzu dle způsobu využití.

Nařízení podporuje principy oběhového hospodářství a má napomoci legálně snižovat tlak vyvíjený zemědělským sektorem na vodní zdroj zejména v oblastech s nedostatkem vody. Byly stanoveny kompetence národním regulačním orgánům pro úplnou derogaci aplikace nařízení a dále povinnost provozu zařízení pro recyklaci pouze na základě povolení v maximální délce 5 let včetně monitoringu provozu zařízení.

Opětovně používané vody jsou rozděleny do 4 kvalitativních tříd s odpovídajícími ukazateli monitoringu. Stanovisko národní vodohospodářské asociace SOVAK ČR i evropské asociace EurEau k nařízení jsou pozitivní.

Směrnice o pitné vodě

Text novelizované směrnice bude zveřejněn v Úředním věstníku EU do konce roku na rok a členské státy pak budou mít dle čl. 22 novelizované směrnice dva roky na to, aby ji transponovaly do vnitrostátního práva s tím, že kompetence v České republice připadne Ministerstvu zdravotnictví.

Úpravy směrnice byly motivovány mimo jiné požadavky na zlepšení přístupu k vodě a zvýšení transparentnosti poskytování vodohospodářských služeb v Evropské unii. Velkým podnětem pro novelizaci bylo v této oblasti projednání požadavků první úspěšné iniciativy v Evropské unii – Right2Water v Evropském parlamentu (Beneš, časopis Sovak 5/2014).

Některé návrhy (například povinný monitoring a posuzování rizik či přísnější chemické ukazatele) již má Česká republika povinně zavedeny. Na druhou stranu existuje řada oblastí, které budou muset být v České republice nově upraveny – například zavedení metodik sledování mikroplastů a PFAS, doplnění nových požadavků pro limitní hodnoty halooctové kyseliny, bisfenolu, chromu, PFAS… V neposlední řadě novelizace upravuje i požadavky na efektivitu hospodaření s vodou a zamezování úniků vody z vodovodních sítí.

Rámcová směrnice o vodách (RSV)

Po téměř dvou letech z diskusí na evropské úrovni a silné mobilizaci členů SOVAK ČR i ostatních vodárenských asociací, sdružených v EurEau, Evropská komise nakonec rozhodla nepodpořit revizi Rámcové vodní směrnici (RSV). Toto rozhodnutí představuje velký úspěch pro všechny zúčastněné strany včetně SOVAK ČR a znamená neúspěch pro ty subjekty, které požadovaly větší rozvolnění současných pravidel, zejména zástupce zemědělského sektoru a průmyslových znečišťovatelů.

RSV tak i nadále zůstává základním stavebním kamenem, který cílí na dosahování dobrého ekologického stavu ve vodních útvarech Evropské unie do roku 2027.

Směrnice o čištění městských odpadních vod

Směrnice o čištění městských odpadních vod je jednou z nejstarších směrnic Evropské unie (28 let bez zásadních revizí). Evropská komise provádí pravidelné vyhodnocování implementace a před 2 roky uskutečnila poslední hodnocení účinnosti regulace. Ovšem řada i tzv. „starých“ členských států (Španělsko, Francie, Itálie, Řecko) má doposud významné problémy v plnění požadavků stávajícího znění směrnice.

Ke konci roku 2019 bylo uvolněno první znění posouzení revize stávajícího textu směrnice 91/271/EHS (požadavky na sledování a vyhodnocování energetické účinnosti odvádění a čištění odpadních vod, kvalitnější a numerická regulace odlehčování z veřejné kanalizace, zpřísnění požadavků na obce pod 2 000 EO, parametrizace mikropolutantů a konečně také zavedení cost benefit analýzy pro realizaci opatření). Evropská komise nyní vyhodnocuje posouzení dopadů a finální návrh revize se očekává v roce 2021.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP