1/2024

Světový den populace

| autor: CENIA - česká informační agentura životního prostředí0

Světový den populace

Cílem světového dne populace je zvýšit povědomí o problémech spjatých s růstem počtu obyvatel na Zemi. Tyto problémy se týkají i životního prostředí, které je vystaveno rostoucím nárokům lidské populace na uspokojování jejích potřeb.

Vlivem zvyšování počtu obyvatel dochází k vzrůstající zátěži životního prostředí, které se projevuje např. znečištěním ovzduší, vod a dalších složek životního prostředí a také zvyšujícím se čerpáním zdrojů, růstem hladiny hlukové zátěže atd. 

Uvedené faktory pak zpětně negativně ovlivňují kvalitu života a zdraví obyvatel. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace způsobuje znečištění životního prostředí v Evropě až 19 % onemocnění. 

Nejvýznamnějšími důsledky jsou respirační, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, vývojové a reprodukční poruchy, a nádorová onemocnění.

Ovzduší představuje jednu ze základních složek životního prostředí. Jeho kvalita je ovlivňována především průmyslovou a energetickou produkcí, dopravou, lokálními topeništi, ale je také závislá na meteorologických a topografických podmínkách. 

Významný vliv má rovněž přeshraniční přenos znečištění. Mezi nejvýznamnější znečišťující látky z pohledu lidského zdraví dlouhodobě patří suspendované částice frakce PM10, PM2,5 a PM1, na které se váží polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené benzo(a)pyrenem.

Voda a vodní prostředí je základní předpoklad pro existenci lidského života. Kvalita vody je ovlivňována jak průmyslovou a zemědělskou činností, tak i způsobem nakládání s vodou v domácnostech. 

Z pohledu lidského zdraví hraje významnou roli jakost vody. V ČR je jakost povrchových vod (sledovaná na reprezentativních říčních profilech) uspokojivá s potenciálem k dalšímu zlepšování. 

Dlouhodobě dochází ke snižování koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku a fosforu. Zdravotní rizika však mohou představovat i rekreační vody, a to zejména v souvislosti s kontaminací patogenními mikroorganismy, rozvojem sinic a řas.

Vliv na kvalitu životního prostředí i na lidské zdraví má rovněž hluk. Při nižších úrovních působí zejména na psychiku, způsobuje stres a ruší spánek, vyšší úrovně hluku mají i účinek orgánový (snižují imunitu, mají vliv na kardiovaskulární systém). 

Ve venkovním prostředí je nejvýznamnějším zdrojem hluku silniční doprava. Nadměrný hluk z dopravy zasahuje zhruba třetinu obyvatel ČR (celodenní hluk nad 50 dB a noční hluk nad 40 dB). 

Mezní hodnoty jsou pro silniční dopravu stanoveny na 70 dB přes den a 60 dB v noci. Takový hluk je již prokazatelně zdraví škodlivý a v ČR postihuje cca 2,5 % obyvatel, ovšem až desetinu obyvatel městských aglomerací nad 100 tis (v Praze 8 % a v Plzni 10 % pro celodenní hlukovou zátěž). 

Mimo aglomerace způsobuje hlukovou zátěž provoz na hlavních silnicích s vysokou intenzitou dopravy, v menší míře pak provoz na železničních tratích a letiště.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP