3/2022

Při využití nezpracovatelného plastového odpadu sehraje velkou roli chemická recyklace

| autor: redakce0

odpadní eps
zdroj: EPS

V druhé části rozhovoru s Pavlem Zemene, předsedou Sdružení EPS ČR, které se zabývá výrobou pěnového polystyrenu (EPS) a využitím odpadního EPS, jsme se více zaměřili právě na druhou část „života“ pěnového polystyrenu. Tedy tím, jak se s ním nakládá potom, co doslouží.

Jaký má EPS vztah k cirkulární ekonomice?

Výzkumné oddělení Evropské komise (Joint Research Centre - JRC) zveřejnilo studii, referující o vysokém potenciálu pěnového polystyrenu pro cirkulární ekonomiku. Studie stanovila 12 druhů odpadů, u nichž by měla Evropa přednostně řešit systém třídění a následné eliminace ve vztahu k cirkulární ekonomice. Pěnový polystyren se umístil na 5–7. místě. Významným krokem k cirkularitě může být jeho separovaný sběr. V Dánsku ho praktikuje již polovina všech obcí se zapojením více než 54 % všech obyvatel. V tuzemsku vstříc stejnému cíli podniká intenzivní kroky Sdružení EPS ČR, které si již systém separovaného sběru ozkoušelo v praxi v Kralupech nad Vltavou. Teď ho chce rozšířit i do dalších obcí.

Sdružení se dlouhodobě věnuje problematice EPS komplexně – na www.epscr.cz jsou k dispozici Izolační praxe, přičemž aktualizovaní číslo 11 s názvem Environmentální prohlášení o EPS izolantech je věnováno tomuto tématu. Na její aktualizaci pracujeme i v rámci EUMPS. Dalším zdrojem informací z výše uvedeného webu je sekce cirkulární ekonomika.

Lze říci, že EPS je materiálově využitelný? A pokud ano, kde a kolik se ho materiálově využívá?

Odpad z EPS v ČR se v současnosti využívá cca ze 40 %. Vyšší míra recyklace je závislá na vyšší míře třídění, a to především spotřebitelských odpadů z EPS. Následující obrázek ukazuje, jakým způsobe je možné jednotlivé odpady z EPS recyklovat.

eps

Rozdělení a recyklace odpadního EPS

Velká část vytříděného odpadu je recyklována na granulát GPPS (tzv. krystalový polystyren), z něhož je možné znovu vyrobit surovinu pro EPS nebo XPS nebo může být použit například na výrobu rámečků k obrazům.

Další část je zpracována zpět do nových výrobků pro izolační účely. Znečištěný odpad je podrcen a zpracován buďto do zásypů nebo na výrobu lehčených betonů.

Je možné jej využívat i jiným způsobem? Například chemickou recyklací?

Odhaduje se, že v budovách EU je zabudováno 2 miliony tun EPS desek s HBCDD, jejichž životnost je min. 50 let. V ČR lze očekávat vyšší výskyt těchto odpadů po roce 2040. Doposud bylo možné tento druh odpadu využít pouze energeticky.

V současné době je v nizozemském Terneuzenu ve zkušebním provozu nová jednotka PolyStyreneLoop, která dokáže oddělit dnes již nepoužívaný retardér hoření HBCDD od polymeru styrenu při zachování požadovaných vlastností výstupní suroviny. Ta je následně použita na výrobu nových výrobků z EPS. Do budoucna se předpokládá, že takových jednotek po Evropě vyroste více. To výrazně podporuje cirkularitu pěnového polystyrenu.

Podle mého názoru sehraje v budoucnu velkou roli při využití v současné době nezpracovatelného plastového odpadu chemická recyklace. Již dnes existuje řada technologií, které jsou schopné směsný plastový odpad přepracovat na znovu využitelné suroviny. Zároveň je třeba tento způsob recyklace zakotvit legislativně v evropském právní řádu.


Přečtěte si také:

O odpad z EPS je mezi recyklačními společnostmi velký zájem


Jaké má pěnový polystyren ukotvení v české legislativě?

Z pohledu legislativy je třeba rozdělit EPS odpad na obalový a stavební. Obalový je řešen v rámci systému, který je řízen společností EKO-KOM. Ten od roku 2021 sleduje odpad z pěnového polystyrenu pod samostatným kódem, což nám pomáhá lépe sledovat tok tohoto materiálu. Zároveň finančně motivuje dotřiďovací linky, které předají vytříděný EPS odpad k další recyklaci. Obalový polystyren je klasifikovaný jako 15 01 02 či 20 01 39.

Pro zařazení stavebních odpadů slouží vyhláška MŽP a MZD o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů ze dne 5.1.2021. Podle této vyhlášky se zařazují stavební odpady z pěnového polystyrenu obsahující retardér hoření následovně:

17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs. Do této skupiny patří stavební odpadní pěnový polystyren s obsahem HBCDD realizovaný na stavbách v letech 1988 až 2015.

17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu. Do této skupiny patří stavební odpadní pěnový polystyren realizovaný do roku 1988 a po roce 2015.

Již dnes řada stavebních firem soustředí odřezky z izolačních desek odděleně a předává je k dalšímu zpracování buďto výrobcům nových izolačních výrobků nebo recyklačním společnostem.

Nakonec si pojďme trochu zaspekulovat. Jak si myslíte, že bude EPS vypadat za pět deset let? Myslím tím, co se týče množství vyráběné pěnového polystyrenu a posléze odpadů.

Spotřeba bude trvale růst, motorem budou celoevropské programy jako uhlíková neutralita, cirkulární ekonomika, Fit for 55 apod. Snižování emisí CO2 u budov nelze bez snížení jejich spotřeby energie na vytápění. Toho lze dosáhnout pouze velmi dobrou izolací obálky budovy a zde bude sehrávat pěnový polystyren určený pro tepelné izolace důležitou roli v příštích několika dekádách.

Podle údajů UNEP z roku 2015 bude 40 % světové populace potřebovat nové udržitelné domovy, když ve městech bude v roce 2050 žít o 2,5 miliardy lidí více než dnes. Globální spotřeba tepelných izolantů má do roku 2027 růst každoročně o 4,7 %. V EU se staví ročně 1 % nových budov s vysokým energetickým standardem, celkem 36 % stávajících budov bude vyžadovat do roku 2030 zateplení stěn, střech a podlah.

V ČR pro tyto účely pokračuje dotační program Nová zelená úsporám s alokovanou výší 39 miliard Kč do roku 2030. Nové předpisy budou od roku 2022 znamenat u systémů ETICS navýšení tloušťky izolantu EPS o 30 mm, oproti stávajícímu průměru ve výši 153 mm. Dle odhadů expertů z aliance Šance pro budovy to bude pro nové objekty představovat zdražení maximálně o 2 %, avšak úspora energií toto zdražení vykompenzuje.

Závěrem je možné konstatovat, že kapacit na výrobu izolačních desek a obalů z pěnového polystyrenu je u nás dostatek. Dostatečné jsou i kapacity na zpracování odpadního EPS na nové výrobky. Zbývá tedy doladit systémy sběru, třídění a předúpravy odpadních EPS, aby byly naplněny podmínky cirkulární ekonomiky. Já osobně věřím v budoucnost pěnového polystyrenu.

eps2

Zdroj informací o recyklaci EPS www.recyklujemepolystyren.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur