1/2024

Pravidla vykazování v obecních výkazech a novinky v roce 2023

| zdroj: EKO-KOM0

kenny-eliason-8Yk4T-tDSYY-unsplash
zdroj: unsplash.com

Obce zapojené do Systému EKO-KOM, jež realizují tříděný sběr komunálních odpadů, jsou povinny pravidelně každé čtvrtletí vyplňovat a zasílat Výkaz o celkovém množství a druzích komunálních odpadů, které vytřídily, využily nebo odstranily. Detailní návod k vyplnění výkazu najdete zde.

Jelikož se odpadové systémy obcí vzájemně liší, není vždy jednoznačné, jaké údaje do výkazu patří a jaké nikoliv. Nesprávně vykázaný údaj má většinou vliv na výši odměn náležících obci. V úvodu letošního roku navíc došlo ve výkazech k několika změnám, na něž je nezbytné nejen jejich zpracovatele upozornit.

Obecná pravidla vykazování

Obec v rámci evidence vedené pro společnost EKO-KOM poskytuje pravdivé a úplné informace o:

 • obecním systému (mimo jiné i o způsobu nakládání s tříděným sběrem v obci);
 • celkovém množství odpadu, s nímž nakládala v příslušném období v rámci obecního systému;
 • dodávkách odpadu jednotlivým odběratelům (oprávněným osobám podle zákona o odpadech).

Vykazují se údaje o tříděných sběrechpřijatých od občanů obce

Do výkazu se vyplňují pouze údaje týkající se tříděných sběrů (využitelných složek komunálního odpadu obsahujících obalovou složku – papír, plast, sklo, kov, nápojový karton, dřevo a jejich kombinace) a informace o směsném komunálním odpadu, vždy pouze původem od občanů obce, případně subjektů zapojených do obecního systému. Vykazovaným obdobím je jedno čtvrtletí.

Obec může poskytovat společnosti informace buď sama formou Výkazu, nebo spolu s dalšími obcemi prostřednictvím zmocněnce formou tzv. Hromadného výkazu. Zmocněncem je obvykle svozová nebo poradenská firma s písemným pověřením obce. V tomto případě doporučujeme obcím, aby intenzivněkomunikovaly s dodavatelem výkazu a kontrolovaly zejména vykazované údaje. Obec může tuto kontrolu provádět přes podklady pro fakturaci, kde najde podrobný přehled vykázaných údajů.


Do výkazu patří také odpady, které nesváží svozová společnost pověřená obcí k vykazování.

Obce by neměly zapomínat hlásit i odpady, které si sváží samy (pytle, nádoby na kovy a jiné odpady, velkoobjemové kontejnery sloužící ke sběru tříděných odpadů) a předávají je např. do výkupny, přímo zpracovateli odpadů, či jinému subjektu.

Např. obec XY sbírá kovové odpady prostřednictvím 6 ks nádob o objemu 240 l rozmístěných v obci. Nádoby sváží pracovníci obecního úřadu jednou měsíčně a kovový odpad odváží do výkupny v blízkém městě XY. Jelikož výkaz za obec zpracovávají Technické služby města XY, musí jim obec zaslat jednou za čtvrtletí informaci o celkovém množství odpadů sesbíraných v daném období a počtu instalovaných a vyvezených nádob na kovy za období. Zpracovatel výkazu tento sběr kovů uvede do výkazu jako nádobový sběr (nikoli sběr přes výkupnu).


Obec je původcem odpadu

Do obecního systému lze zapojitpouze ta místa, v nichž obec plní povinnosti původce odpadu, a to buď přímo, tj. prostřednictvím vlastních zaměstnanců, nebo smluvně převedením vlastnických práv k tomuto odpadu na oprávněnou osobu, tj. zařízení určené pro nakládání s odpady.

Obecní sběry v rámci systému obce, které lze vykazovat

V rámci výkazů se eviduje tzv. veřejná sběrná síť (nádoby, odpadkové koše), individuální nádoby (D2D), pytle nebo zapojená zařízení na tříděný sběr, jejichž prostřednictvím byly sebrány jednotlivé komodity, a to v souladu s nastavením obecního systému (např. v obecně závazné vyhlášce) nebo v případě mimořádných a jiných svozů organizovaných obcí nebo složkami obce dle rozhodnutí zastupitelstva obce nebo jiného relevantního dokumentu schváleného obcí za dané čtvrtletí. Zásadní je, abyjako původce odpadu byla uvedena obec.

Typ sběru má vliv na výši odměny

Typ sběru, tj. způsob předání odpadu občany do obecního systému, má vliv na výši odměny podle aktuálního ceníku. Při stanovování sazeb odměn se vychází z výše nákladů obcí na realizaci jednotlivých typů sběru. Nejvyšší sazby odměn náleží obci za zajištění obsluhy veřejné sběrné sítě a individuálních sběrných prostředků. Naopak nejnižší sazby jsou za ostatní způsoby sběru, kde obci vznikají náklady spojené spíše jen s evidencí svezeného nebo odevzdaného množství.

schema_zpusoby-sberu

Tabulka 1:Obecní sběry v rámci systému obce

Podrobné informace k jednotlivým způsobům sběru najdete v aktuální metodicezde.

Obec musí disponovat písemným záznamem o uskutečnění konkrétního sběru odpadů na území obce.

Informace je možné čerpat například:

 • z faktur od svozových firem, ze kterých je patrný konkrétní původce odpadů (uveden název a IČO obce), množství odpadů, druh odpadu a časové období, za které bylo množství svezené;
 • z vážních lístků, ze kterých budou zřejmé výše uvedené informace;
 • na základě průběžné evidence odpadů podle zákona o odpadech od svozových firem, i zde je třeba mít na paměti, že je nutno kontrolovat údaje o původci (kterým musí být obec), množství, druhu odpadu a čase.
 • údaje o objemu, množství a počtu nádob, pytlů a odpadkových košůči frekvenci svozu lze čerpat z aktuální smlouvy se svozovou firmou, harmonogramu svozu, inventurního soupisu majetku obce, faktur za svoz odpadů. O svozech nádob (např. na kovy), které si obce realizují samy, je nutno vést písemné záznamy.

Tyto dokumenty bývají předmětem auditu.

Do výkazu lze uvést pouze množství odpadů přijatých od obyvatel obce, za niž se výkazy vyplňují, případně od původců, kteří jsou na základě smlouvy s obcí zapojeni do obecního systému, a jejichž odpad se tak stává odpadem komunálním. I zařízení zapojená do systému obce musí být schopna prokazatelně doložit, že vykázaný odpad pochází od fyzických osob z konkrétní obce.

Tříděné složky komunálního odpadu ze zařízení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. (sběrny či výkupny) a sběrného dvora zapojeného do obecního systému je možné začlenit do systému obce tehdy, pokud má obec se zařízením uzavřenou smlouvu nebo jiný vztah, kterým je zařízení zahrnuto do obecního systému (např. v obecně závazné vyhlášce), jako místo pro oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů. Předmětem smluvního závazku by měla být úprava vzájemných práv a povinností souvisejících se zapojením konkrétní provozovny (tzv. zařízení) do obecního systému obce.

zpusoby-sberuV03

Tabulka2:Zařízení určená ke sběru odpadů a sběrné dvory

Poznámka: Je-li zařízení zapojeno do systému obce, občané by měli být obcí informováni o možnosti odkládat své odpady do sběrného dvora.

Ministerstvo životního prostředí vydaloledna 2023 Metodický pokyn k plnění evidenčních a ohlašovacích povinností v zařízeních určených ke sběru odpadů a sběrných dvorech.


Do 15. ledna by měly obce obdržetformuláře dle přílohy č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb.z různých zařízení pro nakládání s odpady. Ve formulářích jsou uvedeny všechny komunální odpady převzaté od občanů mimo obecní systém v předchozím roce. Odpady mimo obecní systém (evidované u příjemce odpadu pod kódem nakládání BN30, od r. 2023 A10), tedy ty, jejichžpůvodcem není obec, se nezahrnují do produkce odpadů dané obce (ročního hlášení o odpadech – list 1 a 2) anemohou být vykázány ve výkazech AOS EKO-KOM.

Do 15. ledna by měly obcím údaje o druzích a množství odpadů předat rovněž školy nacházející se na jejich území, a to v případě, že v předchozím roce organizovaly školní sběry, o nichž jsme psali zde. Je třeba zdůraznit, žeodpady ze školních sběrů jsou součástí obecního systémuamohou být vykázány ve výkazech AOS EKO-KOM.


Uvádí se množství odpadu v okamžiku předání odpadu úpravci či zpracovateli

Do výkazu se uvádí množství odpadu v okamžiku jeho předání úpravci či zpracovateli, tj. v okamžiku jeho přijetí zařízením pro nakládání s odpady podle § 21 odst. 2zákona č. 541/2020 Sb., které provedlo úpravu nebo využití odpadu. Těmito zařízeními mohou být:

 • dotřiďovací linka nebo třídicí linka (úpravce, který zajišťuje předúpravu či využití odpadu vedoucí k recyklaci);
 • sběrný dvůr (zařízení podle § 21 odst. 2zákona č. 541/2020 Sb. s povolením dotřiďovat odpady);
 • sběrna či výkupna zapojená do systému obce;
 • zařízení na konečné zpracování odpadu na výrobek (recyklaci);
 • zařízení, kde došlo k energetickému využití odpadu (nestandardní využití odpadů).
sber-a-zpracovani01

Obrázek 1:Ukázkamísta evidence množství odpadu při vykazování odpadu z veřejné sběrné sítě předaného k materiálové recyklaci.

Pro doložení recyklace na úrovni obecních výkazů je dostačující, pokud došlo k předání odpadu:

 • do zařízenína úpravu odpadů, kde se z odpadu prostřednictvím jeho úpravy stala obchodovatelná surovina;
 • do zařízení na konečné zpracování odpadu na výrobek.

Dotřiďovací linky část odpadu přijatého od obcí po zpracování předají i na výrobu alternativního paliva (TAP), tj. energetické využití.  Pozor! Obce však vykazují celkové množství odpadu předané do zařízení úpravce, tedy na vstupu do dotřiďovací linky.


Úpravcem je zařízení povolené podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., jemuž je přiděleno IČZ a má krajským úřadem schválenou činnost k úpravě odpadů, která prokazatelně vede k úpravě odpadu na obchodovatelnou surovinu dle obvyklých kvalitativních požadavků konečných zpracovatelů na trhu nebo konečnému zpracování na výrobek.


Některé sběrné dvory (obecní zařízení) a sběrná místa provádísoustřeďování odpadu, tj. umístění odpadu v prostoru, včetně prvotního třídění pro účely odděleného soustřeďování (např. papír rozdělí na kartony a ostatní papír) a dočasného uložení odpadu v daném místě dle zákona o odpadech.
Takové sběrné místo nebo sběrný dvůr ale není úpravcem. Do výkazu tyto odpady patří, úpravcem je však zařízení, kterému byl odpad předán ze sběrného dvora či sběrného místa k úpravě či zpracování. Odpad může být předán i více úpravcům, do výkazu se uvádí všichni.


Způsob využití odpadů má vliv na nárok obce na odměnu

Způsob využití odpadů (typ úpravce, jemuž je odpad předán) má vliv na nárok obce na odměnu podle aktuálního ceníku. Odměny jsou v současnosti stanoveny za předání odpadu úpravci zajišťujícímu předúpravu či využití odpadu vedoucí k recyklaci odpadu.

Pokud z různých důvodů není možné zajistit, aby byl tříděný odpad předán k dalšímu nakládání za účelem recyklace adojde k jehoenergetickému využití či odstranění,bude obci přiznána pouze Odměnaza zajištění míst zpětného odběru.Odměna za obsluhu míst zpětného odběru,ani Odměna za zajištění využití odpadů z obalů obci přiznána nebude(vizte Přílohu č. 3 – Sazebník odměn obcí Smlouvy).

Novinky ve vykazování v roce 2023

Identifikační číslo zařízení (IČZ)

Od 1. ledna 2023 byl doVýkazu o celkovém množství a druzích komunálního odpadupřidán nový sloupec „IČZ provozovny/úpravce/zpracovatele“.

Tento údaj zpřesňuje informaci o zařízení, do něhož byl odpad předán. Cílem tohoto opatření je zamezit duplicitám vykazování a zpřesnit evidenci odpadového toku. IČZ se uvádí ve tvaru „CZ“, kód kraje a pětimístný kód (jde-li o zahraničního úpravce uvádějte jeho VAT number, pokud o obchodníka s odpady pak IČOB). V případě, že subjekty provozují více zařízení, do nichž je odpad předáván, je obec povinna vést evidenci až na úroveň jednotlivých zařízení.

Identifikační číslo zařízení, případně identifikační číslo obchodníka, najdete na stránkách www.isoh.mzp.cz.

Dřevo

Od 1. ledna 2023 je možné veVýkazu o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vykázat rovněž dřevo. Sazby odměn a podíl obalové složky najdetezde.

Vykazuje se:

 1. dřevo v režimu odpadů, uvedené v evidenci obce pod kódem odpadů 20 01 38 „Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37“;
 2. dřevo pouze ze sběrných dvorů (S) a sběrných míst (SM). Původcem odpadu musí být obec (převzato od občanů obce v rámci obecního systému).

Neuvádí se dřevo:

 • přijaté od občanů obce do komunitních kompostáren;
 • evidované jako stavební odpad a velkoobjemový odpad;
 • zařazené odpady jako biologicky rozložitelný odpad;
 • dřevo, které nepřechází do režimu odpadů (dřevo je využito v rámci provozu obce např. jako vlastní štěpka pro zahradní úpravy, palivové dřevo apod.).

Uváděným úpravcem (ve smyslu odpadového zařízení s přiděleným IČZ) může být:

 • zařízení, které provedlo úpravu na obchodovatelnou surovinu dle požadavků konečných zpracovatelů na trhu, jež předchází dalšímu zpracování ve výrobě např. dřevotřískových desek nebo jiných výrobků (např. recyklační centrum);
 • přímo zpracovatel dřevěného odpadu na výrobky (recyklátor);
 • zařízení provádějící organickou recyklaci (kompostárna, tzv. malé zařízení, vermikompostárna).

V případě energetického využití (např. štěpka pro teplárny) je odpad pro potřeby vykazování nestandardně využit a obci za něj nenípřiznána Odměna za obsluhu míst zpětného odběru ani Odměna za zajištění využití odpadů z obalů. Totéž platí i pro odstranění na skládce.

Odpady vytříděné z objemných odpadů

Od 1. ledna 2023 je povinností obcí z objemného odpadu, před jeho odstraněním skládkováním, vytřídit využitelné složky, a to nejméně kovy, plasty a dřevo.

Obce mají při soustřeďování objemného odpadu v zásadě dvě možnosti:

a) zajistit oddělené soustřeďování využitelných složek velkých rozměrů již naúrovni obcí

 • Díky tomu mohou být tyto složky přednostně zařazeny pod jednotlivé druhy a katalogová čísla odpadu dle materiálu, zejména dřevo (20 01 38), kovy (20 01 40) a plasty (20 01 39). Zbytkový nevytříděný objemný odpad se zařazuje jako 20 03 07.
 • V tomto případě lze navíc nejen dřevo (pouze ze sběrných dvorů a sběrných míst), ale i kovy a plastyuvést do Výkazu o celkovém množství a druzích komunálního odpadu společnosti EKO-KOM.
 • Kromě toho je z pohledu plnění cílů obce tento postup výhodnější, neboť si obce tyto složky odpadu mohou započíst do odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu.

b) zajistit dotřídění odpadu před jeho uložením na skládkuv zařízení pro nakládání s odpady

 • V tomto případě bude odpad na vstupu evidován pod kódy 20 03 07 „Objemný odpad“. Na výstupu ze zařízení pak budou jednotlivé vytříděné složky evidovány pod kódy 19 12
 • Jelikož se, jak bylo uvedeno výše, do výkazu uvádí množství odpadu v okamžiku jeho předání úpravci či zpracovateli, bude tento odpad evidován právě pod kódem 20 03 07.
 • Objemný odpad se do výkazu obcí společnosti EKO-KOM neuvádí.
 • Z pohledu plnění cílů si obce tyto složky odpadu nemohou započíst do odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP