2/2023

Pohled na čistírny odpadních vod se mění

| autor: Martina Jandusova0

patrick-federi-_mZrKqrZaTc-unsplash
zdroj: unsplash.com

O taxonomii se stále ještě často mluví jako o něčem, co teprve přijde, ale musím připomenout, že nepřijde, už je tady,“říká Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Ten na letošním ročníku konference Vodárenská infrastruktura a její financování vysvětlil, co to taxonomie vůbec je a jaké požadavky klade na vodárenský sektor.

Evropská udržitelnost

Zelená dohoda pro Evropu, neboli tzv. Green Deal, je jednotným rámcem pro udržitelné chování soukromých firem v rámci EU. K tomu, aby bylo možné jej naplnit, je třeba dodržovat tzv. standardy ESG (Environmental, Social, Governance). Koncept byl původně spojen s udržitelným financováním, které i nadále zůstává hlavním nástrojem pro prosazování udržitelnosti. Hlavním cílem je postupné snižování uhlíkové náročnosti a dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050.

Mezi hlavní nástroje, které mají přispět k postupnému snižování uhlíkové náročnosti, patří tzv. EU Taxonomie a systém nefinančního reportingu CSRD (Corporate, Sustainability Reportig Directive). Taxonomie definuje konkrétní technické parametry toho, kdy určitá hospodářská činnost nevytváří neúměrný dluh příštích generací. V takovém případě společnost rovněž nepředstavuje riziko z hlediska návratnosti investice.

Taxonomie EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852) v platnost vstoupila 12. července 2020. Technická kritéria byla stanovena Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139. Nařízení je přímo platné od 1. ledna. 2022.

Taxonomie se zaměřuje na 6 environmentálních cílů: a) zmírňování změny klimatu - mitigace; b) přizpůsobování se změně klimatu - adaptace; c) udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; d) přechod na oběhové hospodářství; e) prevence a omezování znečištění; f) ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Pro první dva cíle, která jsou již účinná, byla vydána tzv. Technická screeningová kritéria v podobě delegovaného aktu. V odstavci č. 5 jsou vypsána screeningová kritéria vodního hospodářství. Kritéria pro ostatní cíle byla zveřejněna v rámci legislativního procesu k připomínkám. Všechny oblasti mají stanovena kritéria, která se musí plnit pro to, aby se kvalifikovali jako udržitelné podle EU Taxonomie.

Taxonomie ve vodárenství

Taxonomie je v tuto chvíli závazná pro skupinu firem označovaných jako tzv. PIE (Public interest entities – podniky veřejného zájmu), které mají akcie kótované na burze nebo se na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/95/EU na ně vztahuje tzv. Směrnice NFRD (Non-Financial Reporting Directive). V rámci nefinančního reportingu se prokazuje, jak „udržitelná“ je společnost dle sjednocených kritérií.

V současné době je navržená směrnice CSRD (Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022), která rozšiřuje povinnosti nefinančního reportingu i na řadu dalších podniků s různým počátečním datem povinnosti plnění. Nově budou do povinností spadat podniky s více než 250 zaměstnanci a/anebo obratem vyšším než 40 mil. eur, popř. bilanční sumou nad 20 mil. eur. Pro tyto podniky je závazné zpracovat nefinanční reporting od roku 2025, což znamená, že budou reportovat data již za letošní rok.

Povinnosti lze shrnout jako strategii udržitelnosti společnosti, kterou budemuset za tímto účelem nezbytně zpracovávat. Nicméně souběžně s platností nařízení o taxonomii probíhá revize směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EEC).

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP