1/2021

Obecný programový dokument Modernizačního fondu

| zdroj: SP ČR0

pollution-4796858_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ministerstvo životního prostředí předložilo k připomínkám návrh na využití prostředků Modernizačního fondu v podobě obecného programového dokumentu. Modernizační fond je pro období 2021–2030 novým nástrojem podpory. Určen je pro podporu investic vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů.

Obecně o dokumentu

Ministerstvo životního prostředí předložilo k připomínkám návrh na využití prostředků Modernizačního fondu v podobě obecného programového dokumentu. Modernizační fond je pro období 2021–2030 novým nástrojem podpory. Zařadí se především vedle operačních programů financovaných z fondů Evropské unie.

Určen je pro podporu investic vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů. Financován je z příjmů z dražeb emisních povolenek, které jsou podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů příjmem Státního fondu životního prostředí.

Celková alokace je závislá na ceně emisních povolenek a může se proto v průběhu období měnit. V tuto chvíli odhadujeme alokaci na přibližně 154 mld. Kč na celé období 2021–2030.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Ve 2. programu (Nové obnovitelné zdroje v energetice) Svaz požaduje změnit definici cílových příjemců podpory z původně uvedených držitelů licence pro výrobu elektřiny na provozovatele zařízení spadajících do EU ETS – výrobci elektřiny, kteří mají mít přednostní právo před ostatními výrobci elektřiny. Tak bude zajištěno přednostní určení povolenek podle čl. 10c směrnice 2003/87/ES. Stávající znění toto přednostní právo nerespektuje.
  • Svaz požaduje z textu programu č. 1 (Modernizace soustav zásobování tepelnou energií) a č. 3 (Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS) vypustit podmínku, že podpora je určena pro financování modernizace zdroje a souvisejících technologických částí nad rámec minimálních požadavků vyplývajících z navazujících předpisů EU, která není požadavkem žádného předpisu.
  • V 1. programu požadujeme umožnit podporovat kromě zemního plynu také dekarbonizované a obnovitelné plyny (např. biometan, vodík, směs vodíku a zemního plynu, syntetický metan)
  • Svaz požaduje úpravu definice ploch, kde nemohou být vystavěny fotovoltaické elektrárny. Stávající návrh znemožňuje výstavbu fotovoltaických elektráren na jakékoliv půdě v zemědělském půdním fondu, což znamená vyloučení půd nevhodných pro zemědělskou činnost, znehodnocených ploch, brownfieldů nebo ploch podléhajících rekultivaci, které jsou též součástí zemědělského půdního fondu.
  • Alokace pro 3. program je nedostatečná a Svaz žádá její navýšení, nikoliv však na úkor programů určených pro výrobce elektřiny v EU ETS. Navržená alokace je nedostatečná i při zohlednění případné nejnižší míry podpory.
  • V materiálu je třeba explicitně zmínit způsobilost financování výstavby potřebné energetické infrastruktury (výstavba a modernizace vedení a přívodů energie) pro dekarbonizaci v průmyslu.
  • Program č. 4 (Zlepšení energetické činnosti v podnikání) by neměl být určen pouze pro malé a střední podniky, ale také pro velké podniky. Pro velké podniky mimo EU ETS je třeba rovněž zajistit spolehlivý a dostatečný zdroj financí na patřičné investice.
  • Svaz požaduje vysvětlení, proč došlo k úpravě alokace u programu č. 5 (Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru), protože původní předpokládaná alokace byla na úrovni 5 % a nyní byla snížena úroveň 3,5 %. V případě, že pro úpravu nejsou pádné důvody, žádáme navýšení na původní úroveň. Současně je třeba zachovat dostatečnou alokaci pro program č. 6 Modernizace veřejné dopravy.
  • V programu č. 8 (Komunitní energetika) Svaz požaduje, aby nebyly podporovány aktivity směřující k odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií. Obdobný požadavek je také v OPŽP. Podpora komunitní energetiky nesmí ohrožovat stávající soustavy zásobování tepelnou energií, které jsou taktéž podporované v rámci programu HEAT. Jednalo by se tak o překryv oblasti podpory a ohrožení jiných cílů Modernizačního fondu.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo