1/2024

MŽP rozdělilo dalších téměř 5 miliard. Obcím pomohou zajistit pitnou vodu i zlepšit péči o krajinu

| autor: Tisková zpráva MŽP0

MŽP rozdělilo dalších téměř 5 miliard. Obcím pomohou zajistit pitnou vodu i zlepšit péči o krajinu

Většina z nich přispěje obcím k posílení vodohospodářské infrastruktury a zlepšení úrovně čištění odpadních vod. Mezi schválenými žádostmi jsou ale i projekty na podporu ochrany přírody a krajiny.

„Vodní hospodářství je pro Českou republiku z pohledu investic jednou z prioritních oblastí. Poslední Zpráva o stavu životního prostředí ČR uvádí, že stav této oblasti stále není příznivý a díky evropským fondům máme šanci ho změnit. Podpora proto putuje nejvíce tam, kde je zapotřebí investovat do zlepšení kvality vod a jejich čištění.

Zároveň v souladu se strategií boje se suchem posíláme investice i na zkvalitňování zdrojů pitné vody a propojování vodárenských soustav,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec ke schváleným projektům.

Díky EU se daří stavět i modernizovat kanalizace a čistírny odpadních vod, podporují se i menší a ekologičtější řešení

Největší částku, přes 3,8 miliardy korun, si rozdělí 150 tuzemských obcí a vodohospodářů na vybudování, modernizaci a posílení obecních čistíren a kanalizačních systémů, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. Ministerstvo je přidělovalo ve 42. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, původně počítalo s 3,6 miliardami korun. 

„O nezbytnosti akutně řešit dostupnost a kvalitu vodních zdrojů svědčí i velký převis kvalitních projektů, kterých se sešlo na Státním fondu životního prostředí ČR téměř 200 s požadavkem na 4,7 miliardy korun. Alokace na tuto výzvu proto byla o dalších 240 milionů korun navýšena,“ upřesňuje ministr Richard Brabec.

Mezi typické úspěšné žadatele se zařadila i obec Květnice na východním okraji Prahy, která se kvůli velkému stavebnímu rozvoji potýká s nedostatečnou kapacitou čistírny odpadních vod od roku 2011. 

„Tehdejší provozovatel vydal zákaz napojování nových objektů na čistírnu, čímž se prakticky zastavila dostavba a další rozvoj obce. Navíc nás to vrátilo o 50 let zpátky. Desítky domů byly nuceny budovat vlastní žumpy a řešit jejich neekologické vyvážení,“ říká starosta pražské satelitní obce Stanislav Plocek. 

„Dotace nám pomůže řešit stávající neudržitelnou situaci. Čistírna je dimenzovaná na 2 100 ekvivalentů, podle měření ji ale využívá až na 3 000 ekvivalentních obyvatel, což významně ohrožuje kvalitu vody,“ vysvětluje starosta, pod jehož vedením získala obec 19milionovou dotaci na intenzifikaci čistírny pro 4 500 ekvivalentních obyvatel (EO).

Kromě projektů, které počítají se standardními mechanicko-biologickými čistírnami odpadních vod, podpořil Operační program Životní prostředí ze 42. výzvy i projekty využívající technologie méně běžné. To je i případ obce Růžová na Děčínsku.

Ta získala více než 56 milionů korun na likvidaci komunálních odpadních vod provozně nízkonákladovým způsobem čištění, a to pomocí biotechnologické soustavy s kořenovou čistírnou odpadních vod s kapacitou 1100 EO. Jeho součástí je i výstavba – pro životní prostředí šetrnější – oddílné kanalizace pro výhradně gravitační odvedení odpadních vod z obce.

Ale neuspěli jen žadatelé s rozsáhlými projekty za desítky milionů korun. Na evropské peníze dosáhly i menší obce jako Milejovice v jižních Čechách. Evropská dotace ve výši 7,5 milionů korun pomůže jejím obyvatelům vybudovat obecní kanalizaci a malou mechanicko-biologickou aktivační ČOV s kapacitou jen 100 EO.

Miliarda na zkvalitnění zdrojů pitné vody

Druhou největší položkou v balíčku nově schválených dotací na boj se suchem je téměř miliarda korun ze 43. výzvy OPŽP na zvýšení kvality pitné vody. „Naším cílem je nejen zvyšovat počet obyvatel zásobovaných kvalitní pitnou vodou, ale i zabezpečit stabilitu dodávek pitné vody.

Proto posíláme evropské peníze do 59 lokalit, kde není vybudován veřejný vodovod, nejsou kvalitní vodní zdroje, anebo v nich dochází k problémům s dodávkou v době sucha. Dnešní miliarda obcím pomůže právě k plnění požadavků na kvalitu vod,“upřesňuje ke schváleným dotacím ministr Brabec.

Evropské dotace tak pomohou obcím a vodohospodářům zejména k výstavbě a modernizaci úpraven vody a vodovodních sítí. Mezi nimi je i Sdružení obcí Babicko, které provozuje skupinový vodovod o kapacitě 6 000 EO pro šest obcí na Uherskohradišťsku. Potřeba vody v lokalitě však několikrát převyšuje dosavadní možnosti zásobování, přičemž stávající vrty se nachází na pokraji své kapacity.

Dotace ve výši přes 2,6 milionu přispěje sdružení na vyhledání a zapojení nových lokalit do stávajícího systému vrtů, rozšíření jímacího území, vybavení vrtů a vybudování nového přivaděče surové vody do vodovodní sítě.

„Úspěšným žadatelům, kteří získali evropskou dotaci na projekty vodohospodářské infrastruktury, nabízíme navíc zvýhodněnou půjčku na dofinancování projektu až do výše 100% způsobilých nákladů.

Žádat je možné v podstatě kdykoliv do zahájení realizace projektu, po dobu stavby je půjčka bezúročná, dále má fixní úrok 0,45 %, s čerpáním půjčky nejsou spojené žádné další skryté poplatky a zajištění půjčky je možné i předmětem podpory, tzn. např. budovanou ČOV,“ vypočítává výhodu úvěru, kterým lze pokrýt další část výdajů na projekt, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Na vodohospodářskou infrastrukturu jsou připraveny z EU ještě 4 miliardy

V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 bylo již vyhlášeno 8 výzev zaměřených na výstavbu vodovodů a kanalizací (včetně výzev ITI). Státní fond životního prostředí ČR, který dotace administruje, v nich dostal 518 žádostí s požadavkem dotace z EU na 12 miliard korun.

Z toho bylo schváleno 382 projektů s dotací ve výši 9,7 miliardy korun. „Díky tomu se podpoří 180 čistíren odpadních vod, vybuduje 1 281 km stokových systémů, 231 km rozvodů pitné vody a 29 úpraven pitné vody,“bilancuje aktuální stav Petr Valdman.

Právě oblast kvality vod je pro ČR dlouhodobě problematická a vyžaduje nejen nemalé investice, ale i přísnější podmínky na čištění odpadních vod. 

„Na zlepšování kvality a snížení znečištění našich vod máme vyčleněny ještě 4 miliardy korun, což jsou poslední finanční prostředky, které bude možné do této oblasti z OPŽP 2014–2020 investovat,“ dodává ministr Richard Brabec s tím, že vyhlášení 3 nových výzev je plánováno na září, žádosti pak bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od října do ledna příštího roku.

Peníze z EU putují na chráněná území i na zprůchodnění řek

Vedle vodohospodářských projektů aktuálně uspělo i 5 projektů spadajících do oblasti péče a ochrany přírody a krajiny. Příspěvek v celkové výši téměř 51 milionů korun tak obdrží Jihočeský kraj a Kraj Vysočina na implementaci soustavy chráněných území Natura 2000, dalších téměř 9 milionu korun půjde na vybudování jezů a zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy na řece Sázavě a Rolavě a na vytvoření nových tůní v nivě říčky Škeblice. 

„I tyto projekty souvisí s koncepcí boje proti suchu. Evropské dotace míří na opatření, která pomohou naší krajině vyrovnat se s negativními dopady probíhajících klimatických změn, zlepší průchodnost říční sítě pro vodní živočichy a vodní režim krajiny, podpoří vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků a zvýší biodiverzitu v dané lokalitě," říká ministr Richard Brabec s tím, že výzvy (31., 50. a 51.) jsou průběžné a je tedy i nadále možné podávat žádosti o dotace na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.

Plánované záměry je možné konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP