1/2024

Ministr Mládek prosadil vyšší příspěvky obcím v souvislosti s ukládáním radioaktivního odpadu

| autor: Tisková zpráva MPO0

Ministr Mládek prosadil vyšší příspěvky obcím v souvislosti s ukládáním radioaktivního odpadu

Poplatek placený původci radioaktivních odpadů bude nově činit 145 tis. Kč za 1 m3 radioaktivního odpadu předaného ve formě standardních ukládacích jednotek o obsahu 216 l, splňujícího podmínky přijatelnosti k uložení, a 174 tis. Kč za 1 m3 odpadu, nesplňujícího tyto podmínky. Sazba tohoto jednorázového poplatku se počínaje 1. lednem 2018 bude zvyšovat každý kalendářní rok vždy o 2 % oproti předcházejícímu roku.

„Atomový zákon vyžaduje, aby základem jednorázového poplatku bylo množství radioaktivního odpadu v metrech krychlových,“ říká ministr Mládek a doplňuje:Prosazením nařízení dojde zároveň k navýšení příspěvků obcím při zohlednění míry reálného využívání jednotlivých úložišť radioaktivního odpadu a zatížení obcí spojeného s provozem úložiště.

Nařízení stanovuje také roční výši poskytování příspěvku obcím a její pravidla. Obec, na jejímž katastrálním území je stanoveno průzkumné území, přičemž na tomto území není stanoveno zároveň chránění území, obdrží z jaderného účtu příspěvek ve výši 600 tis. Kč ročně a dále příspěvek ve výši 0,40 Kč ročně za každý m2 katastrálního území, na kterém je průzkumné středisko stanoveno.

Obce, na jejichž území je stanoveno chráněné území, obdrží příspěvek ve výši 600 tis. Kč ročně a dále příspěvek ve výši 0,60 Kč ročně za každý m2 katastrálního území obce, na němž je chráněné území stanoveno.

„Důvodem navýšení je snaha motivovat obce k akceptaci průzkumných prací,“ připomíná ministr Mládek a zdůrazňuje:Obcím tímto způsobem přispějeme k jejich žádoucímu rozvoji pro případ budoucí realizace výstavby hlubinného úložiště v dané lokalitě.

Obci, na jejímž katastrálním území bylo stanoveno chráněné území, má rovněž nárok na jednorázový příspěvek ve výši 50 mil. Kč z jaderného účtu; nařízení výslovně stanoví, že nárok na tento příspěvek mají i obce, na jejichž katastrálním území bylo stanoveno chráněné území před nabytím účinnosti nařízení.

V případě obcí, na jejichž katastrálním území je provozováno úložiště radioaktivních odpadů, má činit příspěvek částku 4 mil. Kč z jaderného účtu, tedy ve výši stávajícího příspěvku. Kromě toho mají mít obce nárok na příspěvek ve výši 10 tis. Kč za každý m3uloženého odpadu v daném roce.

Tím dojde k navýšení příspěvku obcím tak, že bude zohledněna míra reálného využívání jednotlivých úložišť radioaktivního odpadu a s tím spojeného zatížení dotčených obcí v souvislosti s provozem úložiště.

Atomový zákon upravující oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření stanoví původcům radioaktivního odpadu poplatkovou povinnost v souvislosti s ukládáním radioaktivních odpadů. Účelem poplatků, jakožto hlavního zdroje příjmů jaderného účtu, je úhrada nákladů na bezpečnou likvidaci radioaktivního odpadu.

Atomový zákon předpokládá poplatky odváděné na jaderný účet dvojího druhu, pravidelné a jednorázové. Poplatníkem pravidelného poplatku jsou dle § 119 atomového zákona původci radioaktivního odpadu provozující jednak energetické jaderné zařízení, jednak výzkumné jaderné zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 1 MW.

Poplatníkem jednorázového poplatku je podle § 128 atomového zákona původce radioaktivního odpadu, který není poplatníkem pravidelného poplatku (tedy nenaplňuje podmínky uvedené v § 119 atomového zákona).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP