1/2022

Menší subjekty mají větší problémy se zákonem o vodách

| autor: Martina Jandusova1

pexels-marcin-jozwiak-3808769.jpg
zdroj: pexels

I v loňském roce Česká inspekce životního prostředí kontrolovala dodržování vodního zákona, zákona o prevenci závažných havárií a zákona o integrované prevenci. Z výroční zprávy o kontrolní činnosti vyplývá, kolik bylo uloženo pokut a v jaké výši, a na jak závažné přestupky inspektoři narazili.

Nejvíc pokut z neplánovaných kontrol

V minulém roce inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedli celkem 2 327 kontrol, z nichž 45% bylo plánovaných (1 051) a 55% neplánovaných (1 276). Do neplánovaných kontrol jsou zahrnuty i kontroly provedené na základě šetření podnětů. "Ve spolupráci s ostatními odbornými složkami provedli inspektoři OOV navíc 278 kontrol podle zákona o integrované prevenci," doplňuje ČIŽP.

Největší množství kontrol bylo vykonáno v čistírnách odpadních vod, průmyslových provozech včetně těch, které jsou pod dikcí zákona o prevenci závažných havárií, odběrů vod, zemědělství a v lokalitách s výskytem starých ekologických zátěží (SEZ).

Převážná část pokut, které z kontrolní činnosti vyplynuly, byla uložena na základě výsledků neplánovaných kontrol. "Bylo zahájeno 418 řízení o přestupcích a vydáno 404 pravomocných rozhodnutí o pokutě v celkové výši uložené sankce 16 206 865 Kč," vysvětluje ČIŽP.

Vydané pokuty lze z pohledu spáchaných přestupků rozdělit do šesti „skupin“:

  • sankce za odběry vod (odběry povrchových a/nebo podzemních vod v rozporu s povolením a/nebo bez povolení),
  • za vypouštění odpadních vod (vypouštění odpadních vod z ČOV, ze septiků a/nebo z volných kanalizačních výustí v rozporu s povolením a/nebo bez povolení),
  • za nakládání s odpadními vodami (likvidace odpadních vod z bezodtokých jímek bez doložení způsobu jejich odstranění, likvidace odpadních vod v rozporu se zákonem o vodách, například vývoz na zemědělské pozemky),
  • za provozování vodních děl a zásahy do vodních toků (PVDZVD) (úpravy vodního toku bez povolení, provozování vodního díla v rozporu s povolením, provozním či manipulačním řádem),
  • za závadné látky (nakládání se závadnými látkami v podobě neprovedení zkoušek těsnosti skladovacích řízení, nevyhotovení havarijního plánu, neprovedení přiměřených opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod)
  • a za nesoučinnost při kontrole (§ 10 odst. 2 zák. 255/2012 Sb.).

Kontrolovala se i evidence odlehčovacíhc komor

V komunálních čistírnách odpadních vod (ČOV) inspektoři prověřovali funkčnost a technický stav ČOV, plnění směrnice o čištění městských odpadních vod a nařízení vlády o hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Důraz byl kladen na "zjištění skutečného stavu v produkovaném a vypouštěném znečištění z jednotlivých zdrojů a všech dalších skutečností, které mohou ovlivňovat funkci ČOV a tím i množství vypouštěného znečištění."

Zároveň byla v uplynulém roce kontrolována i evidence odlehčovacích komor, které nechrání stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením a vypouštění odpadních vod z přepadů jednotné kanalizace do vod povrchových. "Pro provozovatele odlehčovacích komor na ČOV vznikla povinnost mít dle vodního zákona k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor do vod povrchových platné povolení vodoprávního úřadu," říká ČIŽP.

Kontrol komunálních ČOV nad 10 000 EO bylo v roce 2020 provedeno 124, nicméně v této kategorii nedochází k častým a významným porušením vodního zákona. Uloženo bylo sedm pokut v celkové výši 150 tis. Kč na základě výsledků kontrol realizovaných v roce 2020 a z předešlých období, které vloni nabyly právní moci. ČIŽP uložila pokuty za překročení povolených emisních limitů znečištění stanovených ve vodoprávních povoleních a za neplnění povinnosti dodržovat podmínky, za kterých byly konkrétní ČOV povoleny a uvedeny do provozu.

"Z výsledků jednoznačně vyplývá, že zrealizovanými rekonstrukcemi stavebních i technologických celků ČOV a s využitím nejlepších dostupných technologií dochází k postupnému zlepšování kvality vypouštěných odpadních vod na výstupu z ČOV, a tím i k výraznému snížení vypouštěného znečištění do vod povrchových," zhodnocuje ČIŽP.

U menších komunálních ČOV bylo více pokut

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Když se připravoval dnešní zákon o vodách, tak jsem k němu posílal řadu připomínek. Některé tam byly zapracovány, ale jedna zcela zásadní vypadla v poslanecké sněmovně - ustanovení o vodohospodářích. Bylo to v předchozím zákoně a bylo to velmi účinné opatření k tomu, aby v podnicích podléhajících povinnosti ustanovit odborníka pro nakládání s vodami měli člověka, který by věci rozuměl. A současně byl kontaktní osobou pro úřady a inspekci. Již delší dobu se ukazuje, že to byla od poslanců pitomost a kvůli tomu zavládl v mnoha podnicích chaos ve vodním hospodářství. Podal jsem proto na MŽP opakovaně kvalifikovaný návrh, aby se tato povinnost opět v podnicích v nejbližší novele a v novém zákoně opět zavedla. Je to opatření preventivní a lépe mít vodohospodáře, než řešit přestupky a havárie. Vodohospodáři totiž musel být povinně školení. Pokuty přicházejí pozdě!

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO