2/2023

Jak chránit pracovníky nakládající s infekčními odpady před koronavirem?

| autor: redakce| zdroj: SZÚ0

Jak chránit pracovníky nakládající s infekčními odpady před koronavirem?

Za infekční odpad je nutné považovat odpad, který obsahuje životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny, o nichž je známo nebo lze spolehlivě předpokládat, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých organismů.

Tento odpad musí být označen a shromažďován odděleně od jiného odpadu, do uzavíratelných a spalitelných obalů s pevnou stěnou bez další manipulace s ním. Dosud neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během nakládání s infekčním, především zdravotnickým, odpadem. Podrobné informace o onemocnění COVID-19 jsou dostupné zde.

Teoreticky existuje ale možnost expozice viru způsobujícího COVID-19 u pracovníků nakládajících s infikovanými odpady v případě, že nebudou dodrženy základní hygienické a bezpečnostní postupy. Opatření na ochranu pracovníků před expozicí viru způsobujícího COVID–19 závisí na typu prováděné práce, expozičním riziku, včetně možnosti interakce s infekčními lidmi a kontaminací pracovního prostředí.

Strategie ochrany pracovníků proto musí být stanovena na základě důsledného posouzení rizik, za použití vhodných kombinací technických a administrativních kontrol, bezpečných pracovních postupů, používání vhodných osobních ochranných prostředků (OOP) a schválených provozních řádů.

Pracovníci, kteří nakládají s nebezpečnými (infekčními) odpady, by měli používat standardní postupy pro základní hygienická opatření a používat doporučené osobní ochranné pomůcky. Pro pracovníky stále platí, že by měli odpovědně dodržovat stávající bezpečnostní a hygienická opatření, a tím minimalizovat rizika nákazy z pracovního prostředí a minimalizovat rizika pro veřejné zdraví. Jde především o následující tři okruhy preventivních opatření.

Osobní ochranné pomůcky (OOP)

Pracovníci, kteří nakládají s odpady, musí být vybaveni vhodnými OOP, včetně proškolení o jejich používání. Pro pracovníky jsou doporučeny následující OOP:

 • ochranné brýle chránicí oči před kontaminací např. tekutými odpady, aerosolem apod.,
 • obličejová rouška nebo ochranná obličejová maska s biologickým filtrem (respirátorem), který zachycuje viry a chrání nos a ústa, volba OOP je podle míry rizika
 • vhodný pracovní oděv, který chrání tělo před kontaktem s odpady,
 • vhodné pevné nepropustné rukavice, které chrání ruce před kontaktem s odpady a poraněním,
 • vhodná obuv, která chrání nohy před poraněním a kontaktem s odpady.

Po odložení pracovního kontaminovaného oděvu a OOP je nutné u oděvu a OOP určených k opakovanému použití provést jejich očištění a dezinfekce. Pracovníci by si měli po sejmutí OOP umýt ruce mýdlem a vodou a použít plně virucidní dezinfekční prostředek. Tento postup je nutné provádět denně po každé směně.

Zejména je nutné věnovat pozornost sejmutí masky s biologickým filtrem tak, aby nedošlo k následné kontaminaci. Při opakovaném použití biologického filtru musí být provedena jeho dezinfekce. Tento postup je nutné provádět denně po každé směně. Podrobnější informace o desinfekci a OOP jsou uvedeny na www.szu.cz.

Hygienická opatření

 • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
 • Při manipulaci s odpady nedotýkat se obličeje, úst, očí, nosu nebo otevřených ran.
 • Při manipulaci s odpady nejíst, nepít a nekouřit. Vždy před jídlem nebo pitím umýt ruce mýdlem a vodou a použít k dezinfekci rukou plně virucidní dezinfekční prostředek, např. Spitaderm nebo Sterillium Virugard.
 • Před jídlem odstranit znečištěný pracovní oděv a konzumovat potraviny na místech k tomu určených, která jsou vždy mimo možnou kontaminaci odpady.
 • Po manipulaci s odpady, před použitím WC a po něm, umýt ruce mýdlem a vodou.
 • Pokud se odpad dostane do kontaktu s očima, jemně vypláchnout oči čistou pitnou vodou.
 • Používat pevné rukavice pro zabránění poranění a kontaktu s odpady.
 • Na pracovišti nosit pevné boty.
 • Před opuštěním pracoviště je nezbytné používat tzv. hygienickou smyčku. Jedná se o dvě samostatné šatny, kde v jedné odloží pracovníci své pracovní oděvy a přes sprchy prochází do druhé šatny, kde mají své civilní oděvy. Vždy je třeba používat vhodnou desinfekci. Tímto způsobem je minimalizována pravděpodobnost přenosu jakékoli infekce z “pracovního” do “civilního” života.

Školení

Všichni pracovníci, kteří nakládají s odpady, musí absolvovat školení o prevenci chorob. Školení by mělo zahrnovat informace o možném riziku z pracovního prostředí, o základních hygienických postupech, používání, čištění, desinfekci a odstranění OOP. Zaměstnanci musí být také poučeni, v jakém případě mají neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, pokud by vykazovali jakékoli příznaky onemocnění.

Z obecných doporučení nevztahujících se přímo k onemocnění COVID-19 je nutné upozornit na nezbytnost vhodného očkování pracovníků, kteří nakládají s odpady. Rozsah vhodného očkování by měl být konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ). Pracovníci, kteří nakládají s odpady by měli odpovědně dodržovat platná bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP.

Zdroj:szu.cz

Foto: pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP