1/2024

Dalších 5 miliard z OPŽP půjde do vodohospodářské infrastruktury

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Dalších 5 miliard z OPŽP půjde do vodohospodářské infrastruktury

Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku pitné vody v období sucha a zlepší úroveň čištění odpadních vod. Příjem žádostí startuje 17. října a potrvá až do 19. ledna příštího roku.

Nejvíce peněz, celkem 3,6 miliardy korun, půjde na kanalizace a čistírny odpadních vod, další víc než miliardu směřujeme na úpravny a přivaděče vody. 100 milionů korun poputuje na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami. Zlepšovat kvalitu vod v ČR je důležité a aktuálně velmi potřebné. Na kvalitní pitnou vodu má právo každý občan. Tím spíše, že kvalitu i množství vod v Česku nyní výrazně ovlivňuje pokračující sucho, které naši zemi poslední dva roky trápí. Nově vypsané výzvy tak vnímám jako potřebnou pomoc pro obce a města, kterým evropské prostředky pomohou financovat nákladné vodohospodářské projekty a zároveň splnit požadavky na kvalitu a čištění vod, které po nás požaduje Evropská komise,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Výsledky dotací jsou vidět

Díky našemu Operačnímu programu Životní prostředí vzniklo v programovém období 2007–2013 382 čistíren odpadních vod, více než 4300 km stokových systémů, postavilo se či zrekonstruovalo skoro 600 km rozvodů pitné vody a na 25 úpraven pitné vody,“ vypočítává přínosy OPŽP ministr Brabec.

V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly vyhlášeny již čtyři výzvy zaměřené na zlepšování kvality vod. Státní fond životního prostředí ČR v nich dostal takřka 250 žádostí s požadavkem dotace z EU přes 6 miliard korun. Z toho schváleno bylo 157 projektů s dotací ve výši přes 4,6 miliardy korun. 

Díky tomu bude podpořeno 88 čistíren odpadních vod, vybudováno 714 km stokových systémů, 58 km rozvodů pitné vody a 8 úpraven pitné vody,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti o podporu bude možné podávat do systému MS 2014+ od 17. října. Kromě obcí a měst se mohou o dotaci hlásit také dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Dosáhnout mohou na dotaci až téměř 64 % z celkových způsobilých výdajů [1].

Čistší vodárenské nádrže i koupaliště - 38. výzva OPŽP

V této nové výzvě mohou získat dotaci projekty zaměřené na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami, takzvanou eutrofizaci vod. 

Zájem máme zejména o projekty, které budou bránit znečišťování vodárenských nádrží, koupacích nádrží a přítoků do těchto nádrží,” uvádí ředitel Valdman.

O dotace tak bude možné zažádat na úhradu dodávek a instalace technologií na dodatečné odstraňování fosforu na stávajících čistírnách odpadních vod, ale také například na vybudování záchytných nádrží na jednotné kanalizaci.

Nová či modernizovaná kanalizace a čistírny odpadních vod - 42. výzva OPŽP

Finanční prostředky v celkové výši 3,6 miliardy korun je možně v rámci této výzvy čerpat na výstavbu kanalizací za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci nebo za předpokladu její související výstavby. 

V tomto případě je třeba zopakovat, že podporovány budou pouze oddílné kanalizace, tedy ty, které nezatěžují ČOV dešťovou vodou. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných a odůvodněných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV, např. podchycením volných výustí. Z pohledu efektivity řešení je tento přístup jediný možný a poslední výzva jednoznačně prokázala, že to pro investory není překážkou,“ zdůraznil ředitel Valdman.

Podporu budou moci žadatelé získat dále přímo na výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí v tomto případě jeden milion korun.

Chceme podpořit i ty žadatele, pro které není efektivním řešením výstavba klasické mechanicko-biologické ČOV, ale např. čistírna kořenová nebo decentralizované čištění na více menších čistírnách,“ vysvětlil ministr Brabec.

Cesta nastoupená v minulých letech, kdy se kladl až příliš velký důraz na budování rozsáhlých kanalizačních sítí napojených na jednu centrální čistírnu odpadních vod, se neukázala jako jediná správná. V některých případech může být pro žadatele technicko-ekonomicky výhodnějším řešením likvidace odpadních vod např. na několika menších čistírnách, které budou sloužit pro dílčí části obce,“ doplnil ministr Brabec.

Zvýšení kvality pitné vody – 43. výzva OPŽP

Tato výzva úzce souvisí s výzvou předchozí. Dotace je možné získat na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezrostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě. 

O finanční podporu bude možné žádat konkrétně na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody i souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. Výzva by měla pomoci zejména obcím, které se následkem sucha potýkají s nedostatkem kvalitní pitné vody. 

Kromě této výzvy, u které stejně jako u 42. výzvy nabízíme dofinancování projektů formou zvýhodněné půjčky z prostředků SFŽP ČR, máme zejména pro menší obce otevřenu výzvu v Národním programu Životní prostředí, kde lze získat podporu na průzkum, budování a posílení zdrojů pitné vody,“upozornil ředitel Valdman.

Dokumenty k 38. výzvě

Dokumenty k 42. výzvě

Dokumenty k 43. výzvě

Poznámky:

[1] Maximální výše podpory činí přesně 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ