1/2024

Výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti výroby a využití vodíku a vodíkových technologií

| zdroj: MPO0

petrol-996617_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá významné inovační projekty v oblasti vodíkových technologií, výroby, dopravy, distribuce a užití nízkoemisního vodíku, které pomohou snížit celkové emise skleníkových plynů v průmyslu, dopravě a dalších sektorech.

Připravuje prostředí pro rozvoj a využití moderních vodíkových technologií pomocí intenzivní mezinárodní spolupráce v rámci tzv. Významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI – Important Projects of Common European Interest).

Koncept Evropské komise IPCEI umožňuje podpořit vybrané projekty od aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací až po první průmyslové nasazení. Prvním průmyslovým nasazením se rozumí činnosti, které zahrnují přechod od pilotního provozu k provozu většího rozsahu, nikoli však sériová výroba.

Dále lze podpořit infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy. Záměrem je posílit výzkumnou a výrobní spolupráci v rámci Evropské unie. Podpora je určena pro malé i velké podniky a její výše se vypočítává na základě tzv. mezery ve financování (Funding Gap), což je rozdíl v nákladech mezi stávající a novou technologií.

Tato výzva má identifikovat podniky a projekty, které se zabývají vodíkovým technologickým řetězcem. Může jít o projekty pokrývající výrobu, skladování, transport, distribuci, spotřebu vodíku konečnými uživateli, a dále výzkum, vývoj a výrobu zařízeni a komponent pro vodíkové technologie. Při posuzování podaných projektových přihlášek budeme sledovat, jak projekty plní kritérii IPCEI, nakolik jsou inovativní, o jak velkou podporu usilují a jakou měrou se zapojí do mezinárodní spolupráce.

Úspěšné žadatele vyzveme, aby ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravili plné projektové žádosti v souladu s požadavky a pokyny Evropské komise. O schválení možnosti financování a maximální výši dotace rozhodne Evropská komise, která vyhodnotí každý projekt. Skutečná výše dotace může být nižší, v závislosti na celkovém rozpočtu vyčleněném pro všechny schválené projekty.

Během přípravy a schvalování IPCEI musí vybrané české společnosti spolupracovat s ostatními účastníky projektu na přípravě společného dokumentu, který bude popisovat kooperaci mezi jednotlivými účastníky a využití vzniklého know-how. Tento společný dokument podléhá schválení Evropské komise.

Výzva je otevřena pro společnosti se sídlem v České republice, které:

 • Nejsou v obtížích ve smyslu pokynů Evropské komise o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (bod 2.2) v době, kdy je přijímáno rozhodnutí o podpoře.
 • Nepodléhají navrácení podpory považované za protiprávní a neslučitelnou v rozhodnutí Evropské komise.
 • Nebyl na něho vydán inkasní příkaz.
 • Dodržely povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku - tzv. “Veřejný rejstřík”.

Projekt může získat finanční podporu za předpokladu, že předmět projektu splňuje kritéria stanovená v bodě 3 sdělení Evropské komise (EK 2014 / C 188/02). Jde především o tato kritéria:

 • Projekt musí být buď vysoce inovativní a jít nad rámec současných technologií nebo musí výrazně přispívat k naplňování strategie Unie v oblasti životního prostředí, energetiky či dopravy (viz bod odstavec 14, 15, 21, 22,23 sdělení EK).
 • Projekt musí být realizován ve spolupráci s minimálně jedním zahraničním partnerem, který se účastní stejného IPCEI (viz odstavec 13, 16 sdělení EK).
 • Projekt musí být spolufinancován žádající organizací. Projekt může být dále spolufinancován z jiných evropských nebo národních fondů (viz odstavec 18 sdělení EK).
 • Projekt musí mít velmi vysoké technologické nebo finanční riziko, které musí být podrobně vysvětleno (viz odstavec 24 sdělení EK).
 • Musí jít o projekt velkého rozsahu s rozpočtem projektu přes 10 000 000,- Kč (viz odstavec 24 sdělení EK).
 • Žádající společnost se musí zavázat šířit znalosti získané díky přidělené podpoře nejen mezi svými zákazníky a partnery, ale i po celé Evropské unii. Chráněné duševní vlastnictví bude šířeno za spravedlivých, rozumných a nediskriminačních podmínek (viz odstavec 17 sdělení EK).

Popis projektu a další navazující dokumenty jsou v angličtině. V angličtině mohou také probíhat následná jednání. Podniky se schválenými projekty mohou být vyzvány k účasti na koordinačních schůzkách, které se mohou konat v Bruselu nebo jiných městech Evropské unie.

Podání projektu na základě této výzvy neznamená přístup k financování. V současné době se IPCEI v oblasti vodíkových technologiích na evropské úrovni teprve připravuje. Jeho vyhlášení se předpokládá na začátku roku 2021. Další postup bude rozhodnut na základě společného jednání členských zemí.

Máte zájem zapojit se?

Projektové přihlášky, skládající se z popisu projektu v níže uvedeném formuláři (Excel), a z krycího listu s podpisem osoby oprávněné jednat za společnost (pdf), zašlete elektronicky na emailovou adresu IPCEI-H2-prihlasky@mpo.cz do 24.11.2020 do 24:00. Při vyplňování popisu projektu použijte pro každé pole maximálně 1000 znaků. Pro názvy souborů použijte následující strukturu:

NazevOrganizace_IPCEI-H2_Kryci_list.pdf

NazevOrganizace_IPCEI-H2_Popis_popis.xlsx

Šablony dokumentů k vyplnění:

K problematice vodíkového IPCEI připravujeme informační videoseminář. O čase konání budete informováni na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Případné dotazy zasílejte na IPCEI-H2-dotazy@mpo.cz

Další dokumenty týkající se problematiky IPCEI (v angličtině):

Ke stažení:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP