2/2023

Vybíráme správnou technologii měření spotřeby vody v domácnostech

| autor: Xylem0

Vybíráme správnou technologii měření spotřeby vody v domácnostech

Je proto nezbytné, aby vodárenské společnosti investovaly do své vodoměrné infrastruktury, protože:

 • Vodoměry se považují za "registrační pokladny" vodárenské společnosti, takže zajištění přesného měření veškeré spotřeby vody je klíčové pro získání dostatečných příjmů.
 • K těmto rozhodnutím přispívají i regulační tlaky na dodržování předpisů, neboť regulační orgány usilují o měření veškeré spotřebované vody v rámci specifických limitů přesnosti.
 • U zákazníků také rostou očekávání na kvalitu poskytovaných služeb. Zákazníci vodárenských společností požadují vynikající služby ve formě přesného vyúčtování a užitečné komunikace s dodavatelem, jako jsou hlášení o úniku. Zároveň chtějí znát průběh své spotřeby a to, jak ovlivňuje výšku jejich účtů.
 • Ochrana vodních zdrojů je v dnešní době klíčová pro většinu vodárenských společností, protože nedostatek vody ovlivňuje stále více společenství. Správné měření a detekce úniků vody jsou klíčem ke snižování odpadní vody a zajištění udržitelnosti.

Při výběru správného vodoměru musí vodárenské společnosti zvažovat několik faktorů. Patří sem i velikost sítě, použití a očekávané průtoky. Když přijde na vodoměrné technologie, neexistuje žádné "jeden typ stačí všem". Aby se zajistilo použití správného vodoměru na správném místě, vodárenské společnosti musí modernizovat vodoměrné programy pomocí konkrétnějších profilů.

Technologie vhodné na měření spotřeby vody v domácnostech

Vodárenské společnosti mají u domácností k dispozici několik měřících technologií. Výběr správného vodoměru může vést ke zvýšení příjmů, zlepšení služeb zákazníkům, šetření vzácnými vodními zdroji a udržitelnosti životního prostředí. Technologie měření spotřeby vody v domácnostech spadá do dvou širších kategorií - mechanické a statické vodoměry. V rámci těchto kategorií existují různé podskupiny a typy vodoměrů.

Mechanické vodoměry

Mechanické vodoměry využívají pro měření spotřeby buď objem nebo rychlost. Při objemovém měření voda během průtoku přes vodoměr fyzicky pohybuje oscilujícím pístem nebo nutačním diskem. Objemové vodoměry počítají objem spotřebované vody počítáním počtu opakování pohybu pístu nebo otáček disku. Proudové a turbínové vodoměry měří rychlost proudění na základě rychlosti otáček oběžného kola během proudění vody přes vodoměr. Rychlost se pak použije k odvození objemu spotřebované vody.

Celkově se dá říci, že mechanické vodoměry jsou při různých úrovních průtoku velmi spolehlivé. Mají relativně nízké náklady. Tyto vodoměry však mají náchylnost k následujícím problémům:

 • Mechanické části jsou citlivé na působení sedimentů a nečistot, korozi, tvoření hrbolků, vodního kamene a na chemickou úpravu vody.
 • Pohyblivé části vodoměrů se časem opotřebovávají.
 • Aby si udržely provozuschopnost, mechanické vodoměry vyžadují pravidelné kontroly, které jsou obecně známé jako následné ověření vodoměrů.
 • Vodoměry s opotřebovanými částmi nedostatečně měří spotřebu a věkem přinášejí ztrátu příjmů, zejména při nižších průtocích. To vede k tomu, že všechna mechanická měřidla by se měla po uplynutí určité doby vyměňovat, pokud zkušební proměření vodoměru neprokáže, že stále funguje podle specifikace.
 • Některá mechanická měřidla (ty s vyšší tolerancí na špatnou kvalitu vody) mají nízkou přesnost při nízkých průtocích, i když jsou nové.

Mechanická měřidla prodávaná v Evropě splňují požadavky pokynů MID a jsou přijatelné na standardní fakturační účely. Nicméně přesnější měřicí technika přináší příjmy potřebné k financování provozu a údržbu systému. Vodárenské společnosti jsou také pod tlakem šetřit s vodou, zejména v oblastech náchylných na sucho. Zlepšená přesnost měření pomáhá zachovávat vodní zdroj. Existuje lepší způsob, jak měřit spotřeby vody v domácnostech.

Statické vodoměry

Statické vodoměry jsou polovodičové měřiče, které neobsahují žádné pohyblivé části náchylné na opotřebení, degradaci nebo zlomení. Výsledkem je, že statické vodoměry si dokáží dlouhodobě zachovávat stejnou úroveň přesnosti, zejména při velmi nízkých průtocích.

Statické měřiče snižují i požadavky na údržbu. Nevyžadují programy kalibrace měřidel. V porovnání s mechanickými vodoměry mají nižší periodicitu oprav a výměn. A zatímco počáteční náklady na statický vodoměr mohou být vyšší, dlouhodobá přesnost měření, schopnost měřit nízké průtoky a méně údržby vede k nižším nákladům na životní cyklus v porovnání s mechanickým vodoměrem.

Typy statistických vodoměrů

Typy statických měřidel pro domácnosti zahrnují technologie na bázi fluidního oscilátoru, ultrazvuku a elektromagnetického pole.

1. Technologie fluidního oscilátoru

Vodoměry s fluidním oscilátorem jsou statické vodoměry první generace. Využívají dynamiku kapalin na přepínání průtoku mezi dvěma vnitřními kanály. Oscilační frekvence se s průtokem zvyšuje, jak vlajka vlající ve větru.

Tyto vodoměry mají omezené použití při nízkých průtocích, protože při příliš nízkém průtoku přestávají oscilovat. Oscilace vodoměru při nižších průtocích by vyžadovala přísnější omezení, což by vedlo k nadměrné ztrátě tlaku. Tyto vodoměry mají také poměrně velké ztráty tlaku při středních a vysokých průtocích, což může u zákazníka vést k problémům s dodávkou při vysokém průtoku.

2. Ultrazvuková technologie

Ultrazvukové vodoměry měří okamžitou rychlost vody. Dělají to měřením rozdílu v době přechodu zvukových pulzů ve směru po a proti proudění vody. Objemový průtok se určí složitými interními linearizačními a korekčními výpočty ve vodoměru.

Ultrazvukové vodoměry se vyznačují velmi přesným měřením během zkoušek v laboratoři. Nicméně určité podmínky přímo v terénu mohou mít vliv na jejich přesnost. Tyto podmínky zahrnují turbulence (způsobené ventily nebo koleny umístěnými proti proudu), teplotu a viskozitu.

Problémy mohou způsobovat i cizí částice a bubliny. Tyto mají tendenci rozptylovat a odrážet ultrazvukové pulsy. Obvykle to má za následek, že elektronika vodoměru přijme značně neplatný soubor údajů a zastaví měření. Neměří se tak veškerý průtok a neúčtuje se spotřeba veškeré vody. U vody nižší kvality tento problém neguje výhodu přesnosti měření statických vodoměrů. A zatímco je ultrazvuková technologie velmi účinná při měření u potrubí s většími průměry, u potrubí s menšími průměry existují problémy.

Ve většině případů je třeba zrcadla a podpěry instalovat v souladu s tokem, aby odrážely akustické signály. Odrazné prvky a podpěry v potrubí vytvářejí zvlněný průtok uvnitř vodoměru a překážky v těchto průtokových cestách mohou ovlivňovat přesnost. Obavy vzbuzuje i možná degradace a poškození těchto odrazných prvků. Tyto citlivé a kritické komponenty jsou neustále vystaveny toku kapaliny a všem sedimentem ve vodě.

3. Elektromagnetická technologie

Elektromagnetická měřidla měří průtok na základě napětí generovaného při přechodu vody přes magnetické pole v úseku izolační trouby. Toto napětí je přímo úměrné průtoku v mnohem větším rozsahu než u jakékoli jiné technologie měření průtoku. Magnetická měřicí technologie je dlouholetá zavedena metoda měření průtoku v potrubích s větším průměrem.

Její adaptování na měřidla určená pro domácnosti přináší řadu výhod ve srovnání s jinými technologiemi statického měření. Vodoměr Sensus iPERL Tato technologie je principiálně odolná proti reálným rušivým podmínkám v terénu. Na přesnost měřidla nemají žádný vliv změny teploty, vibrace, částice, vzduchové bubliny a ani poruchy v proudění.

Elektromagnetická měřidla neobsahují v potrubí žádné překážky, které by rušily plynulost průtoku. Účinkem vody nejsou vystaveny ani žádné citlivé odrazné prvky nebo jiné komponenty. U dobře navrženého elektromagnetického vodoměru pro domácnosti, jako je např.

Sensus iPERL®, je měření průtoku přirozeně lineární. I návrh elektroniky přináší neustálou správnou kalibraci. Elektromagnetický vodoměr poskytuje na rozdíl od ultrazvukových vodoměrů kontinuální měření, a ne soubor "snímků" průtoku. To znamená, že přesně změří i reálnou střídavou spotřebu vody.

Elektromagnetická technologie: To nejlepší pro měření spotřeby domácností

Vodárenské společnosti potřebují vodoměry s vysokým stupněm přesnosti. Potřebují i vodoměry s určitým stupněm odolnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti v terénu. Důležitá je také jednoduchost provozu a instalace. Jak bylo uvedeno výše, měření na bázi elektromagnetické technologie má několik výhod oproti jiným typům vodoměrů.

Pokud jsou dobře navrženy, elektromagnetické vodoměry jsou mimořádně přesné i při nízkých průtocích a dokáží dosahovat dlouhodobou přesnost. Vodárenské společnosti, které využívají elektromagnetické vodoměry, mohou očekávat následující výhody:

 • Dlouhodobou přesnost
 • Schopnost měřit s velkou přesností při velmi malém průtoku

O společnosti SENSUS

Sensus, značka společnosti Xylem, pomáhá poskytovatelům veřejných služeb - od dodavatelů energií, až po města a průmyslové komplexy a areály - lépe využívat svou infrastrukturu za účelem zlepšovat kvalitu života v komunitách. Našim zákazníkům zlepšujeme podnikání tím, že reagujeme na vyvíjející se obchodní potřeby formou inovací v oblasti technologií snímačů a komunikace, analýzy dat a služeb.

Foto: Xylem

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP