2/2023

VŠCHT zahajuje výuku nového programu Udržitelnost a oběhové hospodářství

| zdroj: VŠCHT0

všcht
zdroj: VŠCHT

Posun průmyslově založené společnosti k větší udržitelnosti mohou nejlépe realizovat absolventi technických oborů s odpovídajícími environmentálními a socio-ekonomickými znalostmi. V letošním školním roce zahajuje VŠCHT Praha výuku v nově otevřeném studijním programu Udržitelnost a oběhové hospodářství, jehož absolventi budou právě takovými odborníky. Výuku tohoto nového programu zajišťuje Ústav udržitelnosti a produktové ekologie.

Studium je určeno budoucím odborníkům, kteří budou mít v popisu práce technickou ochranu prostředí a řízení průmyslových odvětví tak, aby co nejméně zatěžovala prostředí a krajinu. Součástí udržitelnosti je v pojetí ústavu rovnováha mezi lidskými potřebami a životním prostředím, mezi průmyslem a krajinou, mezi požadavky spotřebitelů a dostupnými surovinami. Do popisu práce budoucích manažerů udržitelnosti patří i kreativita, ekodesign, prezentační dovednosti a entusiasmus pro dobrou věc.

Pedagogické zaměření ústavu se odvíjí od aktuální společenské potřeby zavádění principů udržitelnosti do praxe. Cílem ústavu je rozvíjet vzdělávání v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství, produktové ekologie, surovinové bezpečnosti a dalších oborů, které jsou pro odborníky zaměřené na udržitelnost nezbytné.

Náplní odborné a tvůrčí činnosti pracovníků ústavu je analytická činnost v oblasti produktové a korporátní udržitelnosti. Zaměstnanci ústavu provádí výzkum zaměřený na produktovou ekologii a ekodesign. Pomocí analytických nástrojů jako je posuzování životního cyklu (LCA) či analýza materiálových toků (MFA) určujeme environmentální aspekty produktů, služeb, technologií a organizací.

Oficiální zahájení výuky nově akreditovaného studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství se uskutečnilo v pátek 14. 10. 2022 od 9:00 v prostorách Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha v Jankovcově ulici na Praze 7.

Na úvod hosty přivítal vedoucí ústavu, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA. „Rozhodli jsme se dát tématu udržitelnosti jasný rámec, vychovávat studenty, kteří budou mít klíčové kompetence pro zavádění principů udržitelnosti do podnikové i státní praxe. Bude to mimo jiné náš příspěvek k boji proti greenwashingu.“

Poté proběhlo slavnostní přestřihnutí pásky doplněné krátkými projevy pana H.E. Pasi Tuominena, velvyslance Finska v České republice, náměstka pro řízení Sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí České republiky a pana prof. Dr. RNDr. Pavla Matějky, rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

H.E. Pasi Tuominenen, velvyslanec Finska v České republice, ve svém projevu zmínil „Pro Finskou republiku je téma udržitelnosti již několik let velmi aktuální a řeší se na řade finských univerzit. Proto považuji za významné, že v České republice vznikl ústav, potažmo studijní program, který se bude tématu udržitelnosti systematicky věnovat a se kterým budou moci finské univerzity spolupracovat.“

Rektor prof. Dr. RNDr. Matějka, rektor VŠCHT Praha, mimo jiné ve svém proslovu uvedl „Ač se to nezdá, udržitelnost je téma, které velmi úzce souvisí s chemickými disciplínami. Podobně jako na finských univerzitách i u nás řešíme udržitelnost jak z pohledu environmentálního, tak z pohledu technologického, sociálního a ekonomického.“

K tématu cirkulární ekonomiky se vyjádřil Mgr. David Surý, náměstek pro řízení Sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí, který uvedl, že „Prohlubování cirkulární ekonomiky ale není možné bez vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvíjení expertních znalostí. Jsem proto velmi rád, že se vysoké školy začínají o tuto oblast zajímat a velmi mě těší, že Vysoká škola chemickou technologická v Praze posouvá nyní vzdělávání o cirkulární ekonomice na další úroveň zahájením studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství. Velmi si toho cením a doufám v pokračující úzkou spolupráci MŽP a VŠCHT na tématu cirkulární ekonomiky.“

Poté prof. Kočí podrobněji představil studijní program, který osobně garantuje na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. Ústav Udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha bude od tohoto školního roku zajišťovat realizaci nového studijního programu a v rámci něj výuku předmětů tematicky zaměřených na udržitelnost lidských aktivit a podnikání a na hodnocení environmetálních dopadů výrobků, služeb, technologií a organizací ve vlastním studijním programu. Studenti se budou zabývat především následujícími předměty: produktová ekologie a ekodesign, oběhové hospodářství, management udržitelnosti, surovinová bezpečnost, průmyslová symbióza, urban mining, analýza materiálových toků, vodní a uhlíková stopa. První absolventi ukončí studium již v roce 2025.

K tématu udržitelnosti rozhodně patří i otázka surovinové bezpečnosti, což je téma, které zejména v současné době rezonuje celou evropskou společností. Je dobře, že surovinová bezpečnost je součástí studijního plánu tohoto nově akreditovaného programu.“ komentoval náplň studijního programu Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Zahájení nového studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství na VŠCHT v Praze přesně zapadá do realizace strategie Cirkulární Česko 2040, ve které je vzdělávání jednou z hlavních priorit. Bez expertů, kteří budou na vysoké odborné úrovni, se Česká republika nemůže posunout směrem k více oběhovému modelu fungování. K přípravě těchto expertů nový program nepochybně přispěje.“, řekl ředitel Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.

Mgr. Havránek, ředitel CENIA, pak zdůraznil potřebu sběru kvalitních informací v oblasti životního prostředí a snahu pedagogů VŠCHT Praha učit studenty tyto informace kvalitně interpretovat.

Význam studijního programu pro český průmysl komentoval ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D. MBA "Za firemní sféru mohu vyjádřit poděkování a podporu vzniku tohoto programu. Cílí správným směrem. To potvrzuje i naše nedávné šetření, dle kterého 87 % podniků potvrdilo, že se tématu udržitelnosti věnují, a 60 % dotázaných pak udržitelnost vnímá jako velmi důležitou pro konkurenceschopnost firmy. S nedostatkem lidí s potřebnou kvalifikací se střetáváme dennodenně a musíme hledět i ve vzdělávání do budoucna a reagovat na výzvy a budoucí potřeby, včetně výzvy zelené transformace, kam oblast oběhového hospodářství patří."

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE