2/2022

Termická depolymerizace: Perspektivní cesta efektivního využití uhlíkatých odpadů

| autor: Ing. Vojtěch Brož, WASTen, z.s.0

IMG-ede416441c9a1c6d394bf9398172f186-V
zdroj: ENRESS

Projekt ThermoValue, jehož výsledkem bude technologie certifikace výstupů z termické depolymerizace, reaguje na aktuální situaci v oblasti odpadového hospodářství.

Zpracovatelé odpadů jsou tlačení ke zvýšení podílu především materiálového, ale i energetického využití odpadu. Měl by se výrazně zvýšit podíl recyklovaného odpadu, aktuální legislativa odpadového hospodářství zvýšila ceny za uložení na skládky a tím ekonomicky motivuje k investicím do moderních recyklačních technologií.

Bohužel dlouhá doba nízkých poplatků za skládkování přibrzdila vývoj nových technologií a nepřála jejich implementaci do praktického provozu. Aktuální překážkou zavedení inovativních technologií je především nedůvěra investorů a také státních úřadů v jejich spolehlivost a ekonomickou návratnost.

Technologie certifikace výstupů z termické depolymerizace se v současné chvíli jeví jako jedna z velice perspektivních cest efektivního využití uhlíkatých odpadů. Certifikace produktů, především procesního pyrolýzního oleje, umožní standardizovat produkty a komerčně je nabídnout konečným odběratelům, jako jsou rafinerie či chemický průmysl.

Komerční využití produktů termické depolymerizace výrazně napomůže ekonomické efektivitě investice do této technologie a umožní v konečném důsledku její široké uplatnění v odpadovém hospodářství.

Zavedením certifikace výstupů z termické depolymerizace do praxe dojde k přímému ekonomickému dopadu na několik skupin malých a středních podniků.

  • Provozovatelé zařízení na zpracování odpadu

Certifikace výstupních produktů bude znamenat jejich standardizaci a umožní prodej výstupních produktů jako surovin do chemického nebo rafinérského průmyslu za vyšší cenu. Možnost prodeje procesního oleje nebo pevného zbytku – charu - bude znamenat další dodatečný příjem provozovatelům zařízení.

  • Dodavatelé technologií

Využitím certifikace výstupních produktů ze svých technologií dosáhnou dodavatelé vyšších prodejů svých zařízení, protože tím bude zabezpečen odbyt procesního oleje a/nebo pevného zbytku. Vzhledem k předpokladu standardního prodeje produkce za vyšší cenu se zlepší ekonomická efektivita provozu zařízení a bude možné dosáhnout vyšší prodejní ceny pro technologii.

  • Investoři

Investorům do nové technologie se certifikací procesního oleje a/nebo pevného zbytku výrazně vylepší ekonomická efektivita investice. Zvýší se výnosnost investice, zkrátí se návratnost a sníží riziko celé investice. V konečném důsledku se snížení rizika investice promítne do nákladů na financování celé investice.

Úspěšná realizace projektu bude mít také významné celospolečenské dopady neekonomické povahy. Především umožní podpořit rozšíření technologie termické depolymerizace uhlíkatých odpadů, tím, že sníží riziko pro nové investory a provozovatele. Dojde k nastartování procesu, který je dobře znám z jiných technologií, které procházely podobným vývojem. Vyšší počet zařízení uvedených do provozu bude znamenat snížení ceny technologie díky sériové výrobě a zvýšení konkurence a zároveň dojde ke zlepšení kvality dodávaných technologií. Nižší cena dále podpoří poptávku a dojde k dalšímu navýšení prodaných technologií. V konečném důsledku se technologie termické depolymerizace stane běžné dostupnou a výrazně podpoří přechod na oběhové hospodářství.

Partneři projektu:

  1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
  2. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
  3. ENRESS, s.r.o.

Cílem projektu je určení parametrů produktů termického rozkladu vybraných druhů odpadů (plasty, pneumatiky, biomasa, kaly z ČOV) pro uplatnění na trhu a následná certifikace výstupních produktů.

Aktuální stav řešení

V současné chvíli probíhá třetí etapa projektu z celkových pěti. V rámci I. etapy byly prováděny odběry a rozbor vzorků plastů a jejich následná depolymerizace. Výstupní suroviny – procesní olej, pevná složka (char) a procesní plyn byly následně charakterizovány ve špičkových laboratořích partnerských univerzit výsledky laboratorních měření byly porovnávány s požadovanými parametry potenciálních odběratelů petrochemického a chemického průmyslu.

Ve druhé etapě projektu byl stejný postup aplikován na vybrané vzorky drtě pneumatik. Řešitelský tým se zaměřil především na porovnání vlastností výsledného procesního oleje s požadavky rafinerského průmyslu, a výsledky měření ukazují, že při zachování stanovených podmínek je procesní olej dobře uplatnitelný v podmínkách českého petrochemického průmyslu.

V dalších etapách projektu se řešitelé zaměří na zpracování vzorků dalších druhů odpadů (biomasa, kaly z ČOV) a jejich charakterizaci. Hlavním úsilí ovšem bude zaměřeno na legislativní proces uvedení výstupů z termické depolymerizace jako produktů na trh a harmonizace parametrů procesního oleje s nařízením REACH.

Projekt ThermoValue je podprojektem spadajícím do projektu WASTen, z. s. - Kolektivní výzkum, který je dotačně podpořen ve výzvě VII. programu Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OPPIK). Podporovaná aktivita 3.1a) Kolektivní výzkum.


Klastr WASTen je sdružení českých výrobních, inženýrských a výzkumných pracovišť, která se zabývají vývojem, výrobou a uvedením do praxe nových technologií v oblasti komunálních a průmyslových odpadů.

Členy klastru jsou 4 významné univerzity – Vysoká škola chemicko – technologická, Česká zemědělská univerzita, VŠB TU Ostrava a Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. L. a dále přibližně 30 podniků a několik dalších výzkumných organizací. Hlavním cílem aktivit je podpora transferu moderních technologií na využití odpadu do praxe.

Dlouhodobě spolupracujeme s univerzitami na několika výzkumných projektech, mimo jiné na projektu WASTen - Kolektivní výzkum, jehož součástí jsou podprojekty - ThermoValue - výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu odpadů a vývoj metody na jejich certifikaci a dále LCA vyhodnocení technologií na přípravu druhotných surovin.

EU-ERDF-logo.jpg
logo_wasten.max-300x200.png
Logo-MPO.width-700.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF