1/2024

Připomínky: Věcný záměr energetického zákona

| autor: redakce0

Připomínky: Věcný záměr energetického zákona

Do přípravy konceptu a návrhu věcného záměru energetického zákona byli zapojeni přední odborníci z oblasti energetiky a zástupci státní správy v rámci několika měsíčních diskuzí na platformě čtyř pracovních skupin a řídicího výboru. Jednání pracovních skupin se tak pravidelně účastnili zástupci subjektů působících na trhu s elektřinou, trhu s plynem a v teplárenství, ERÚ a Státní energetické inspekce.

Snahou MPO je vyváženost návrhu z pohledu dopadu na jednotlivé účastníky trhu.Při tvorbě návrhu věcného záměru se vycházelo z toho, že transformace stávající energetiky na zcela novou energetiku je dlouhodobý proces, který bude probíhat postupně.

Nutnost nové koncepce právní úpravy v energetickém sektoru v podobě nového energetického zákona vyplývá z vývoje energetické legislativy EU, stávajícího energetického zákona a vývoje energetického trhu.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) prošel mnoha novelami, a to zejména v důsledku povinnosti implementovat unijní právní předpisy do českého právního řádu. Tím se stal značně nepřehledný a některá jeho ustanovení složitými, což způsobuje interpretační nejasnosti.

V listopadu 2016 zveřejnila Evropská komise balíček legislativních předpisů pod názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“ nebo též „Zimní balíček“, který významně umocňuje změny ve fungování trhu s elektřinou. Dochází k masivnímu rozvoji technologií jako decentralizovaná výroba zejména z obnovitelných zdrojů energie, akumulace, elektromobilita apod.

Fungující zapojení všech těchto technologií však není možné bez zajištění maximálního propojení energetických trhů v EU a vyvolává potřebu budování tzv. „chytrých sítí“, které umožní zapojení zákazníka jako aktivního účastníka trhu a zahrnutí nových účastníků na trhu (např. agregátora či provozovatele akumulace). Role jednotlivých účastníků trhu se dynamicky mění, což vede k proměně aktuálně využívaného a jednosměrného procesu mezi výrobci, provozovateli soustav a odběrateli.

Důsledkem je strukturální změna energetického sektoru a podoba trhu jako takového. V tuto chvíli se tak oblast energetiky nachází v situaci, kdy je nezbytné na základě řady vlivů vytvořit nové legislativně-regulatorní prostředí, které by bylo uzpůsobeno pro novou energetiku, resp. pro účely přechodu (transformace) na novou energetiku.

Zohlednit veškeré tyto trendové změny a požadavky plynoucí z nové evropské legislativy a promítnout jejich vlivy do stávajícího energetického zákona by znamenalo významný zásah do jeho struktury a v řadě ohledů i změnu koncepčního přístupu k nastavení samotného legislativního rámce. Vypracování nového energetického zákona bylo proto vyhodnoceno jako nejlepší způsob vypořádání se s požadavky evropské legislativy a nových faktorů v energetickém sektoru.

Ve věcném záměru energetického zákona je proveden detailní popis a posouzení existujícího právního stavu v energetickém sektoru a představen návrh věcných řešení pro oblast elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

Věcný záměr stanoví, že předmětem nového energetického zákona budou nově jednotlivé činnosti (nikoliv jen podnikatelské, jako je tomu dosud) fyzických i právnických osob v energetickém sektoru. Konkrétním cílovým stavem je jasné definování činností a dalších institutů, které mají být novým zákonem upravovány a regulovány, definování práv a povinností vyplývajících z výkonu jednotlivých činností a nastavení pravidel pro vzájemnou interakci subjektů působících na energetickém trhu.

Výsledné znění zákona by tak mělo být v souladu s vývojovými trendy energetiky, jakými jsou decentralizace výroby, většího zapojování zdrojů obnovitelné energie, řízené spotřeby elektřiny, zvyšování energetické účinnosti, ukládání energie a propojování jednotlivých sektorů (sector - coupling).

Novou právní úpravou dojde ke zjednodušení přístupu k oprávnění k podnikání, zavádí se nová databáze energetických zařízení a subjektů provozujících tato zařízení, dále se zavádí institut aktivního zákazníka, nový subjekt v podobě energetického společenství, nové činnosti do trhu s elektřinou v podobě agregace, ukládání energie a poskytování flexibility, a místo pojmu spotřebitel se zavádí pojem zákazník v domácnosti.

Nová právní úprava pamatuje také na problematiku ochrany zákazníka a zaměřuje se zejména na vztah mezi zákazníky a dodavateli energií prostřednictvím nastavení transparentních podmínek jejich vzájemných smluv.

Termín připomínek: 19. 6. 2020 – 13. 7. 2020

Adresa připomínek:eklep@mpo.cz

Ke stažení:

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP