1/2024

Praha plánuje s pomocí PREdistribuce a ČEPS zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny, využívat se bude odpadní teplo z ČOV

| zdroj: Praha.eu0

ivan-bandura-8QvN0G-zff0-unsplash
zdroj: unsplash.com

Další krok v posílení vzájemné spolupráce při plnění Klimatického plánu a zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny plánuje hlavní město se společnostmi PREdistribuce a ČEPS. Na základě memoranda, které plánují podepsat, by se do budoucna měla významně rozšířit a zabezpečit energetická síť v metropoli, přičemž by Praha více využila potenciálu odpadního tepla z Ústřední čistírny odpadních vod.

Rada hl. m. Prahy schválila návrh Memoranda o obecných zásadách a společném postupu zajištující plnění Klimatického plánu a zvýšení zabezpečení dodávek elektřiny na území hlavního města se společnostmi PREdistribuce a ČEPS.

„Přijetí memoranda vnímám jako důležitý krok pro zajištění budoucího rozvoje energetické distribuční soustavy na území hlavního města. Městu dává jistotu pro plánování jeho rozvoje, ale i nutnou stabilitu a bezpečnost pro zajištění stabilních dodávek elektrické energie a předcházení možným výpadkům. Mimo jiné s ohledem na turbulentní vývoj a proměnu energetického sektoru,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Cílem memoranda je vzájemná spolupráce a podpora při plánování, přípravě a realizaci investičních opatření rozvoje, obnovy a digitalizace elektrizační soustavy. Jedná se zejména o podporu při rozšiřování energetických staveb ČEPS a PREdistribuce, a to včetně hledání řešení pro jejich nákladové zefektivnění. Posílení elektrizační sítě přispěje ke zvýšení energetické soběstačnosti hlavního města a rozšíření možností využití elektřiny do budoucna.

„Praha se v rámci svého klimatického plánu zavázala k razantnímu snižování oxidů dusíku. Nastupující trendy elektromobility a elektrifikace hromadné dopravy s sebou nesou zvýšené nároky na zásobování Prahy elektrickou energií, takže cíle memoranda v podobě rozvoje elektrizační soupravy považuji za naprosto správná a žádoucí,“ dodává náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Energetická stabilita, soběstačnost a udržitelnost jsou klíčové priority pro rozvoj Prahy. Projekt energocentra v Bubnech, který připravujeme, bude ekologicky využívat odpadní teplo z Ústřední čistírny odpadních vod a zajistí Pražanům teplo odpovídající spotřebě až třetiny pražských domácností. Přijaté memorandum je dalším krokem k tomuto cíli a předpokladem pro obstání v dynamicky měnícím se prostředí energetiky,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

To pomůže mimo jiné k naplnění závazků Klimatického plánu hl. m. Prahy, jelikož bude kladen důraz na snižování ztrát stávající infrastruktury. Memorandum bude sloužit také k zajištění vyšší spolupráce při modernizaci a digitalizaci napříč odvětvími a přechodu k nízkoemisním a bezemisním zdrojům.

„V současné době se významně proměňuje energetika a pro úspěšné zvládnutí této transformace potřebujeme mít robustní distribuční soustavu, abychom dokázali předejít případným blackoutům a mohli zároveň výrazněji zapojit lokální obnovitelné zdroje. K tomu je potřeba spolupráce všech klíčových subjektů a jejich pravidelná koordinace - městských plánovačů územního rozvoje, ČEPSu a PREdistribuce. A právě společná jednání na přípravě nových projektů zajišťujících stabilitu distribuční soustavy v Praze je jedním z hlavních cílů tohoto memoranda,“ doplňuje předseda Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy Jan Chabr.

Důležitou roli v plnění závazků by mělo do budoucna plnit využití nízkoteplotního potenciálu odpadního tepla z Ústřední čistírny odpadních vod. Pro zajištění potřebného napájecího příkonu je klíčová investice společnosti ČEPS, a to konkrétně výstavba nové transformovny Praha Sever včetně propojovacího vedení mezi novou transformační stanicí Praha Sever a odbočením ze stávajícího dvojitého vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed. Dalšími klíčovými investicemi je přechod stávající transformační stanice 220/110 kV Malešice na vyšší napěťovou hladinu, tedy 400/110 kV, včetně obnovy napájecího vedení, a také přestavba stávajícího vedení mezi středočeskou transformovnou Čechy Střed a pražskou transformovnou Chodov na sdružené vedení 400 a 110 kV.

„Společnost ČEPS vnímá bezpečné zásobování hlavního města Prahy za klíčový úkol české elektroenergetické soustavy. Ve spolupráci s PREdistribuce dlouhodobě připravujeme realizaci potřebných investičních akcí. Význam zásobování elektrickou energií v souvislosti s naplňováním závazků Klimatického plánu Prahy poroste, a z toho vyplývá i nezbytnost posílení přenosových a distribučních sítí,“ popisuje Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS.

Hlavní město chce podpořit navýšení přenosových schopností elektrických sítí na území města, které vlastní a provozuje společnost PREdistribuce. Právě PREdistribuce by tak do budoucna měla zajistit rozvoj a obnovu kabelové sítě na hladině velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí včetně transformačních stanic. Po úpravách by se tak významně zlepšilo pokrytí elektřinou pro každodenní bezpečný a spolehlivý provoz sítě i pro naplňování závazků plynoucích z Klimatického plánu hl. m. Prahy.

„Každoročně modernizujeme stovky kilometrů kabelových sítí a více než sto distribučních stanic. Významně investujeme i do rozvoje optických sítí, které jsou nezbytné pro takzvaný smart grid. Věříme, že díky dobré spolupráci s ČEPS a hlavním městem se nám podaří potřebné akce zrychlit, zvýšit tím spolehlivost a bezpečnost sítě a podpořit rozvoj decentrální energetiky a elektrifikaci sektoru vytápění a dopravy,“ uzavírá Milan Hampl, předseda představenstva PREdistribuce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA