1/2024

Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele

| autor: Teplárenské sdružení ČR0

Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele

Přínosem projektů je zvýšení účinnosti využití primární energie a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, průmysl a terciální sféru s důrazem na lepší péči a přidané služby pro všechny zákazníky.

„Mám radost, že je soutěž o projekty roku opět kvalitně obsazená a je z čeho vybírat. Ukazuje to, že teplárenství jako obor jde stále dopředu. Pokračujeme i v oceňování zajímavých nápadů, jak zlepšit péči o zákazníky. Jsou to právě oni, kdo rozhodují o tom, jestli se bude dálkové vytápění rozvíjet,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Kategorie „Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody“ upozorňuje na nejvýznamnější projekty rekonstrukcí tepelných sítí. Letos bylo do nominací opravdu z čeho vybírat. Jen členové Sdružení vloni nahradili přes 22 kilometrů tras parovodů moderními teplovodními a horkovodní rozvody v devíti městech. Je to nejvíce za posledních 5 let, kdy bylo modernizováno celkem již téměř 87 km parních tras.

Tři projekty nominované v kategorii „Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ přispívají k dalšímu rozšíření kogenerační výroby tepelné a elektrické energie z bioplynu, k využití vnořené motorové kogenerace do sídlištní tepelné soustavy pro dodávku elektřiny v místě nebo k vytvoření integrovaného energetického centra s rozšířeným systémem akumulace tepla a elektrodovým kotlem.

U projektů nominovaných v kategorii „Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem“došlo k připojení thermalia, zimního stadionu s ubytovnou, nového pavilonu nemocnice, bytového komplexu a sportcentra, ale i skleníků pro pěstování zeleniny. Stejně jako vloni byly v této kategorii nominovány hned čtyři projekty, které ukazují širokou škálu možných odběratelů dálkového tepla.

V kategorii „Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší“ byly nominovány projekty, které výrazně snížily emise SO2, NOx a prachu různými ekologickými opatřeními, změnou paliva nebo další modernizací zdroje.

Po loňské úspěšné premiéře byla znovu vyhlášena i kategorie „Zlepšování služeb a péče o zákazníky“, která aktuálně reaguje na snahy teplárenských společností o zlepšení péče a rozšíření služeb pro zákazníky, zejména z řad domácností.

Cenou pro vítěze je již tradičně Křišťálový komín ze severočeských skláren AJETO v Lindavě. Vítězné teplárenské Projekty roku 2018 v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky dne 24. dubna v Hradci Králové. V uplynulých 16. ročnících bylo na Projekt roku nominováno celkem 157 projektů a ocenění Projekt roku získalo 55 z nich. Počinů roku bylo zatím uděleno 12. Cenu uděluje Teplárenské sdružení České republiky již od roku 2002.

Za dobu pořádání soutěže realizovalo nominované projekty celkem 60 teplárenských společností a firem ve spolupráci se 14 obcemi a 1 vysokou školou v 88 městech a obcích ČR. Nejvíce jich do soutěže přihlásily společnosti skupiny Veolia Energie ČR (33 projektů), následované Teplárnami Brno (16), skupinou MVV Energie CZ (15), skupinou ČEZ (14) a Plzeňskou teplárenskou (13 projektů). Nejvíce nominovaných projektů bylo realizováno v Brně (16), v Praze (14), v Plzni (12), v Ostravě (9), v Českých Budějovicích (7), v Olomouci a ve Strakonicích (5).

Bližší informace s archivem soutěže naleznete na webu www.tscr.cz v sekci Aktivity – Projekt roku.

Přílohy:

Seznam užší nominace na Projekt roku 2018 v soustavách zásobování teplem a chladem:

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

IROMEZ s.r.o. (MVV Energie CZ): Náhrada parovodů efektivnějšími teplovody v Pelhřimově

Pražská teplárenská, a.s.: Náhrada parních rozvodů v Praze-Holešovicích

Teplárna Písek, a.s.: : Výměna parovodů: „Písek – Horkovod Východ“

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

Teplárna Písek, a.s.: Ekologizace výtopny Samoty

TENZA, a.s.: Nový odlučovač prachu pro biokotelnu v Plané

Veolia Energie ČR, a.s.: Snížení emisí dusíku v Elektrárně Třebovice

Kategorie: Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

OPATHERM a.s. (MVV Energie CZ): Elektřina pro sídliště z kogenerační jednotky

SYSTHERM s.r.o.: Využití tepla obnovitelných zdrojů v Přešticích

Teplárny Brno, a.s.: Integrované energetické centrum Červený mlýn

Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

ČEZ Teplárenská, a.s.: Teplo pro Thermalium Lázní Teplice

ČEZ Teplárenská, a.s.: Teplo pro skleníky na pěstování zeleniny v Dolní Lutyni

Elektrárny Opatovice, a.s.: Připojení bytového komplexu a sportcentra v Pardubicích

Teplárna České Budějovice, a.s.: Dodávka tepla pro nový pavilon budějovické nemocnice

Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (MVV Energie CZ): Program dlouhodobého partnerství se zákazníky

Pražská teplárenská, a.s.: Praha v barvách - renovace výměníkových stanic formou graffiti

Teplárny Brno, a.s.: Zákaznická podpora při přechodu zákazníků na horkou vodu

Představení jednotlivých nominovaných projektů:

Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Náhrada parovodů efektivnějšími teplovody v Pelhřimově

Společnost IROMEZ nahradila moderním teplovodem přes 2,5 km parovodu, který vytápěl od 60. let více než polovinu Pelhřimova. Nové potrubí snižuje tepelné ztráty v primární síti až o třetinu. Výměna parovodů navázala na vybudování nového centrálního výměníku o výkonu 25 MW a úpravy sekundárních sítí. Díky nižší potřebě vyráběného tepla byla po dokončení rekonstrukce odstavena kotelna Hodějovická, která spalovala topný olej. Dodávky tepla v Pelhřimově zajišťuje už jen kotelna K2 U Agrostroje, která spaluje biomasu. Projekt přinese roční snížení ztrát o 20 000 GJ.

Pražská teplárenská: Náhrada parních rozvodů v Praze-Holešovicích

V oblasti Prahy 7 Holešovice a Bubeneč ukončila vloni po 118 letech Pražská teplárenská provoz parní sítě. Nové horkovody, které ji nahradily, jsou výrobně i technologicky jednodušší, pro klienty komfortnější a mají poloviční ztráty. Zároveň na pojily lokalitu na Pražskou teplárenskou soustavu, propojenou s moderním zdrojem tepla v Elektrárně Mělník. Projekt začal v roce 2011, kdy byl horkovod do uvedených lokalit protažen raženou štolou pod Vltavou u Libeňského mostu. Pražská teplárenská při tomto projektu vyměnila 25 km tepelných tras bez nároku na investiční dotace.

Teplárna Písek: Výměna parovodů: „Písek – Horkovod Východ“

Výměnu další části parovodů za horkovody v rámci projektu „Písek – Horkovod Východ“ dokončila vloni Teplárna Písek. Zrušeno bylo 2243 metrů tras parního potrubí a nově položeno bylo 2883 metrů horkovodních tras s instalací 54 nových kompaktních předávacích stanic pro 2046 domácností. Přínosem výměny je roční úspora více než 20 tisíc GJ tepla. Do konce roku 2020 by mělo být na nové horkovodní rozvody v Písku v rámci navazujícího projektu přepojeno dalších 4840 bytů a 4,3 km tras parního potrubí nahradí přes 6 km nových horkovodů. Dokončení konverze přinese úsporu dalších 32 600 GJ tepla ročně.

Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

TENZA Brno: Nový odlučovač prachu pro biokotelnu v Plané

Biomasová kotelna v Plané u Mariánských Lázní se dvěma „zelenými“ kotli slouží obyvatelům města od roku 2007. S ohledem na zpřísňující se požadavky na bezpečné a ekologické provozování rozhodlo vedení města po deseti letech provozu o instalaci nového elektrostatického odlučovače tuhých znečišťujících látek. Ten zajistí i do budoucna splnění přísných ekologických norem u zařízení, které zásobuje teplem dvě městská sídliště. Elektrostatický odlučovač prachu, který je v provozu od července 2018, byl umístěn vně kotelny na spalinové potrubí stávajících biomasových kotlů.

Teplárna Písek: Ekologizace výtopny Samoty

Mazutová kotelna Samoty se využívala jako záložní zdroj Teplárny Písek. Teplárna ji odstavila a v uvolněné výtopně instalovala moderní plynový kotel s podstatně nižšími emisemi znečišťujících látek. Po vyhodnocení ekonomiky provozu počítá teplárna s tím, že bude plynový kotel používat nejen při provozních špičkách, ale že bude v přechodném období snížené spotřeby tepla od května do října nahrazovat v teplárenské soustavě v Písku výkon uhelného kotle.

Veolia Energie ČR: Snížení emisí dusíku v Elektrárně Třebovice

Parní kotel K13 Elektrárny Třebovice úspěšně prošel významnou rekonstrukcí. Jejím výsledkem je více než pětinásobné snížení emisí oxidů dusíku (NOx) z původního limitu 1100 mg na hodnotu pod 200 mg/m3. Po rekonstrukci ohniště, která přinesla snížení teploty spalování, byly vyměněny práškové uhelné hořáky za nízkoemisní a seřízeno spalování. Posledním krokem byla instalace vstřiku 40% roztoku močoviny do spalovací komory, čímž dochází k další redukci NOx. Ekologizace parního kotle K13 proběhla za plného provozu zdroje při zajištění veškerých dodávek tepla i elektřiny.

Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

OPATHERM a.s. (skupina MVV Energie CZ): Elektřina pro sídliště z kogenerační jednotky

Svým stávajícím odběratelům tepla v Opavě-Kylešovicích společnost OPATHERM nově nabízí i zásobování elektřinou z kogenerační jednotky o výkonu 200 kW, vybudované přímo v jejich čtvrti. Dodávka elektřiny odběratelům v okolí výrobny přes lokální distribuční soustavu s vnořenou kogenerační jednotkou snižuje náklady na výrobu a distribuci. OPATHERM tak může garantovat atraktivní cenu. Řešení je platformou pro další inovativní služby. Například chytré elektroměry a přehled spotřeby, solární panely, nabíječky pro elektromobily či vysokorychlostní internetové připojení.

SYSTHERM s.r.o.: Využití tepla obnovitelných zdrojů v Přešticích

Netradiční technické řešení pro malé soustavy uplatnil plzeňský SYSTHERM v Přešticích. Propojil do nové jednotné sítě tří původně samostatné zdroje tepla. Tím je zajištěna vysoká variabilita zdrojů a distribuce tepla z libovolného zdroje s kogeneračními jednotkami. Vedle úspor z propojení soustav a zvýšení odběru tepla z kogenerace je další úsporou snížení spotřeby zemního plynu navýšením dodávek tepla vyráběného v kogeneračních jednotkách z bioplynu. Ke snížení tepelných ztrát v rozvodech přispěla zejména instalace nových objektových předávacích stanic.

Teplárny Brno: Integrované energetické centrum Červený mlýn

V teplárně Červený mlýn bylo od začátku jejího provozu v roce 1999 možné část tepla přechodně uložit do teplovodního akumulátoru. V roce 2016 bylo rozhodnuto o přestavbě nepoužívané nádrže topného oleje na druhý akumulátor a o následné výstavbě elektrodového kotle. Po dokončení přestavby akumulátoru byla zahájena výstavba elektrodového kotle. Zprovozňování a první zkoušky proběhly v srpnu a září 2018. Po dostavbě je paroplynový cyklus s rozšířeným systémem akumulace tepla a elektrodovým kotlem schopen nabídnout širší pásmo sekundární regulace pro rozvod elektřiny.

Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

ČEZ Teplárenská: Teplo pro skleníky na pěstování zeleniny v Dolní Lutyni

ČEZ Teplárenská začala na podzim 2018 novým horkovodem z Elektrárny Dětmarovice poprvé dodávat tepelnou energii na vytápění skleníků. Odběratel si tepelnou energii přeměňuje na teplo, kterým vytápí v Dolní Lutyni skleníky pro pěstování zeleniny, a na teplou vodu. Elektrickou energii pro skleníky dodává přímým kabelem Elektrárna Dětmarovice. Dodávky tepla se budou postupně zvyšovat. Do roku 2027 se v Dolní Lutyni počítá s několikanásobným rozšířením dnešní plochy skleníků. S dodávkou tepla pro skleníky bude ČEZ Teplárenská pokračovat i u dalších elektráren ČEZu. 

ČEZ Teplárenská: Teplo pro Thermalium Lázní Teplice

 Dodávky tepla ČEZ Teplárenská v severočeských Teplicích vzrostou o 7500 GJ. Od loňského prosince zde dodává ČEZ Teplárenská tepelnou energii do nově vybudovaného Thermalia v Lázeňském domě Beethoven, což znamená navýšení dodávky pro Lázně Teplice o 6 000 GJ ročně. Teplo bez starostí pak zahřeje nově nejen fanoušky a sportovce na zimním stadionu, ale bude využito také pro ubytovnu pro 30 lidí, která je v jeho areálu. Zimní stadion byl vybudován v těsném sousedství teplické sportovní haly, kam již ČEZ Teplárenská teplo dodává.

Elektrárny Opatovice: Připojení bytového komplexu a sportcentra v Pardubicích

Dva sousedící projekty v centru Pardubic s celkovým výkonem 1,4 MW a roční spotřebou tepla 5 200 GJ připojila v roce 2018 na soustavu zásobování teplem Elektrárna Opatovice. První z nich je bytový komplex Rezidence Na Spravedlnosti, který zahrnuje 275 bytových jednotek a 19 nebytových prostor. V roce 2018 bylo zahájeno temperování objektů bytového komplexu. Druhý připojený objekt je sousední polyfunkční dům Juniorcentrum Rokycanova. Ten je určený převážně pro volnočasové sportovní vyžití. V objektu jsou však i 3 horní patra bytovými jednotkami pro trvalé bydlení.

Teplárna České Budějovice: Teplo pro nový pavilon Nemocnice České Budějovice

Teplárně České Budějovice se stále úspěšně daří eliminovat snížení spotřeby tepla vlivem zateplování a dalších úsporných opatření připojováním nových odběratelů. Největším připojením byl v minulém roce nový pavilon Nemocnice České Budějovice – pavilon A, psychiatrie, s plánovaným odběrem 5 400 GJ tepla ročně. Jen v roce 2018 se Teplárně České Budějovice podařilo připojit nové zákazníky s celkovým součtem odběrů 27 000 GJ tepla. To odpovídá roční spotřebě téměř 1100 bytů. Portfolio připojených zákazníků je však daleko širší než jen bytové odběry.

Zlepšování služeb a péče o zákazníky

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (skupina MVV Energie CZ): Program dlouhodobého partnerství se zákazníky

Projekt věrnostního programu nabídla v roce 2018 svým odběratelům ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ. Věrnostní program je postaven na konceptu vzájemnosti se zákazníky z řad domácností i ostatních skupin zákazníků, kterých se do programu během roku zapojilo 84 %. Dlouhodobé partnerství díky stabilizaci zákaznické základny současně vytvořilo příhodné podmínky pro ekonomicko-technický rozvoj zdrojů a tepelné soustavy v České Lípě. Největší odběratel tepla, Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, se pak na podzim stal dalším akcionářem ČESKOLIPSKĚ TEPLÁRENSKÉ.

Pražská teplárenská: Praha v barvách - renovace výměníkových stanic formou graffiti

Pražská teplárenská se rozhodla skoncovat s vandalismem a zároveň zvelebit nevzhlednou šeď výměníků tepla. V rámci projektu „Praha v barvách“, bylo vloni renovováno formou graffiti 14 výměníkových stanic a byla uspořádána řada doprovodných akcí. Pražská teplárenská zahájila spolupráci s graffiti umělci, kteří začali betonové stanice zkrášlovat velkoformátovými malbami, a pořádat workshopy pro děti a mládež. Cílem projektu je kultivovat veřejný prostor a podporovat talentované výtvarníky. Vloni byla navázána spolupráce i se zahraničními umělci, například ze Španělska či Vietnamu.

Teplárny Brno: Zákaznická podpora při přechodu zákazníků na horkou vodu

V roce 2010 zahájily Teplárny Brno výměnu zastaralých parovodů za modernější horkovody. Pro odběratele znamená změna topného média legislativní povinnost přizpůsobení svého odběrného zařízení. Proto se teplárna snaží co nejvíce zákazníkům pomoci jak s přípravou a samotnou realizací rekonstrukcí, tak s finanční podporou, kterou nabízí v rámci jednoho z obchodních produktů. Každý zákazník si nakonec volí sám z nabízených možností a rekonstrukci svého technologického zařízení realizuje buď individuálně „po vlastní ose“, nebo využívá výhodnou spolupráci s teplárnou. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling