1/2024

Komise má podezření, že český obalový zákon porušuje hospodářskou soutěž

| autor: Martina Jandusova1

Prague_-_trash_bins_2
zdroj: wikimedia.org

Společnost EKO-KOM je jedinou autorizovanou společností, která v Česku zajišťuje třídění, sběr a recyklaci obalového odpadu. Žádné jiné společnosti se nepodařilo získat autorizaci k poskytování stejných služeb. Evropská komise má podezření, že důvodem jsou některá ustanovení zákona o obalech.

Podle zákona o obalech mají všechny fyzické nebo právnické osoby, které uvádějí na trh obaly, odpovědnost za obaly po celou dobu jejich životního cyklu, a to i během fáze konce životnosti. To znamená, že musí zajistit jejich zpětný odběr.

Vzhledem k tomu, že plnění těchto povinností je složité a finančně náročné, zákon umožňuje zakládat autorizované společnosti, které povinnosti plní sdruženou formou. Aby společnosti mohly působit na českém trhu, musí získat autorizaci od Ministerstva životního prostředí. Evropská komise se nicméně obává, že některá ustanovení českého zákona o obalech mohou pro konkurenční společnosti vytvářet velké překážky pro vstup na trh.

Působí jako monopol

Mezi zmíněné překážky patří obtížně splnitelné požadavky pro splnění autorizace, jako jsou přísné smluvní a finanční podmínky. Komise dále zmiňuje skutečnost, že autorizovaná obalová společnost EKO-KOM může ovlivňovat řízení o vydání autorizace jiným žadatelům, jelikož má jako zavedený provozovatel přístup ke spisovému materiálu žádostí potenciálních nových účastníků na trhu. Dále má právo se k těmto žádostem vyjadřovat.

Kromě toho jsou potenciální noví účastníci trhu povinni koordinovat některé aspekty svých plánovaných obchodních činností se společností EKO-KOM jakožto zavedeným provozovatelem," doplňuje Komise.

Komise se proto domnívá, že kvůli státním opatřením mají konkurenti společnosti EKO-KOM nerovné příležitosti. „Postavila tuto společnost do stavu střetu zájmů, a to vzhledem k její dvojí roli, kdy vystupuje jako účastník trhu konkurující jakémukoliv novému účastníkovi na trhu a jako třetí strana, která požívá určitých procesních práv v řízení o autorizaci nových žadatelů,“ vysvětluje Komise.

Obalový zákon podle Komise brání tomu, aby autorizaci získaly i jiné společnosti, a proto obalová společnost EKO-KOM může v Česku působit jako „de facto monopolní poskytovatel“. Na českém trhu je tak v oblasti sběru a využití odpadů omezen rozvoj hospodářské soutěže.

Českému trhu sběru a využití obalového odpadu již po více než dvě desetiletí dominuje zavedený poskytovatel. Obáváme se, že česká opatření zabránila vstupu konkurenčních společností na trh, což má negativní dopad na ceny, kvalitu, inovace i výběr. Proto jsme Česku zaslali výzvu. Zajištění účinné hospodářské soutěže má zásadní význam pro dosažení udržitelného a oběhového hospodářství, což je jeden z hlavních pilířů Zelené dohody pro Evropu,“ říká Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže.

Předběžné obavy

Komise uvedla, že šetření zahájila na základě stížnosti společnosti REMA AOS, která v Česku zabezpečuje sběr a recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení. Společnost se v minulosti neúspěšně pokoušela získat autorizaci pro činnost obalové společnosti. Vstoupit na trh se pokoušelo i dalších pět společností, přičemž ani jedna neuspěla.

Pokud se předběžný názor Komise o narušení hospodářské soutěže potvrdí, jednání bude v rozporu s článkem 106 a článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 106 vyžaduje, aby členské státy nepřijímaly ani nezachovávaly v platnosti opatření odporující pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům hospodářské soutěže EU. Článek 102 zakazuje zneužívání dominantního postavení podniky.

Výzva je formálním krokem, kterým Komise informuje členský stát o předběžných obavách a je mu umožněno přezkoumat dokumenty a předložit připomínky. Pokud Komise po prověření připomínek členského státu shledá, že existují dostatečné důkazy o protiprávním jednání, může požádat dotčený členský stát, aby zjištěné problémy v oblasti hospodářské soutěže napravil.

Komentáře

  1. Výhodností monopolu měly být úspory na administraci a transparentnost statistických dat. Minimálně s tou transparentností to ale tak není. Komise nic nezjistí, protože zákon psal EKO-KOM tak, aby k porušení nedošlo.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA