1/2024

Dalších 5 miliard na energetické úspory, protipovodňová opatření i odpady.

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Dalších 5 miliard na energetické úspory, protipovodňová opatření i odpady.

Celkem 9 nových výzev s alokací přes 5 miliard korun podpoří preventivní protipovodňová opatření, předcházení vzniku odpadů nebo rekultivace starých skládek. Příjem žádostí o dotace ve všech výzvách vyjma protipovodňových opatření začal 3. dubna.

O finanční podporu se mohou vedle měst, obcí, svazků obcí ad. ucházet také vlastníci a stavebníci veřejných budov, kteří chtějí snížit náklady za energie. Připraveny jsou pro ně výhodnější podmínky i vyšší dotace.

Atraktivní novinky v oblasti energetických úspor – vyšší dotace na budovy v pasivním standardu

Zájemci o dotace mohou své žádosti podávat od 3. dubna, výjimku tvoří pouze výzvy na protipovodňová opatření, kde příjem žádostí začne 18. dubna. Největší podíl z celkových vymezených prostředků, rovné 3 miliardy korun, půjdou na opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti stávajících veřejných budov [1].

„V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov nabízíme zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt až 55 % z celkových způsobilých výdajů [2], což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé.

U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tímto ale novinky v oblasti energetických úspor nekončí. „Nově budeme podporovat i dílčí realizace zateplení. Šanci získat dotaci tak budou mít například i majitelé veřejných budov, kteří už mají vyměněná okna a chtěli by ještě zateplit fasádu.

Výše dotace se v takovém případě bude odvíjet od výše dosažených úspor,“ doplňuje ministr Brabec a dodává, že nová výzva bude nesoutěžní, ale stále bude kladen důraz na vysokou technickou kvalitu předkládaných projektů.

Zejména menší obce či města pak určitě ocení, že vedle dotace mohou zároveň požádat i o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR, kterou mohou pokrýt zbylé náklady na renovaci budov.

„Hlavní výhody těchto zvýhodněných půjček spočívají především v jejich nízké a fixované úrokové sazbě po celou dobu splácení, která začíná již na 0,45 procenta, ale také například v tom, že předčasné splacení půjčky nebo naopak odložení splátek není svázáno se žádnými dalšími poplatky či sankcemi.

Velkou výhodou je i to, že úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů," shrnuje přednosti zvýhodněných půjček ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Své žádosti mohou vlastníci veřejných budov podávat až do konce letošního září. Mezi již tradičně podporovaná opatření patří například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace oken a dveří, instalace solárně-termických kolektorů a fotovoltaických systémů či výměna zdroje tepla.

Rozsah podporovaných opatření je však mnohem širší a zahrnuje v podstatě všechny úpravy, které sníží energetickou náročnost budovy nebo zlepší kvality vnitřního prostředí v objektu.

„Nově nabízíme atraktivnější výši dotace i na výstavbu nových veřejných budov v pasivním standardu. Dříve bylo možné získat dotaci pouze na vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu, nově na celou stavbu, a to až do výše 30 % ze způsobilých výdajů, max. ale 50 milionů korun,“ upozorňuje ministr Brabec.

Pro žadatele zejména z řad obcí, krajů, svazků obcí a školských zařízení je připraveno půl miliardy korun, o které mohou žádat až do konce října 2019 [3].

Prevence vzniku odpadů, rekultivace starých skládek, dotace na „door to door“ systémy i pro vznik re-use center

Dotace v celkovém objemu 600 milionů korun nabídne nová výzva, která podpoří projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních a nově i průmyslových odpadů [4]. Dalších 200 milionů korun si mezi sebou rozdělí žadatelé s projekty na rekultivace starých skládek provozovaných před rokem 1991 ještě před účinností zákona o odpadech (č. 238/1991 Sb.) [5].

„Z 600milionové výzvy budou moci obce získat dotaci např. na pořízení domácích kompostérů pro své občany, kteří tak budou mít možnost přímo na své zahradě vyrobit domácí kompost. Navíc se sníží podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který běžně končí v černých popelnicích,“ říká ministr Richard Brabec.

Ředitel SFŽP ČR Petr Valdman pak dodává: „O domácí kompostéry byl v minulé výzvě opravdu veliký zájem. Celkem jsme na Fondu obdrželi 292 žádostí s požadavkem dotace ve výši téměř 500 milionů korun.“

Podporu až 85 % mimo jiné získají i projekty na zavedení systému odvozu nechtěných předmětů takzvaně ode dveří ke dveřím („door to door“ systém) či na vybudování center opětovného použití tzv. re-use center.

Další dvě nově vyhlášené výzvy v oblasti odpadového hospodářství cílí na projekty Integrovaných územních investic (ITI) [6] a příležitost představují právě pro ty městské oblasti, které mají zpracovanou strategii ITI, konkrétně se jedná o Olomouckou a Ostravskou aglomeraci a Brněnskou metropolitní oblast.

Kraje, obce, města i podnikatelské subjekty z těchto oblastí mohou získat dotaci na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů a vůbec na systémy pro separaci, oddělený sběr odpadů a jejich následné materiální i energetické zpracování [7].

Podpora pro projekty na předcházení vzniku komunálních odpadů je určena jen pro území Olomoucké aglomerace [8]. V obou výzvách je příjem žádostí otevřen až do 2. ledna 2019.

Preventivní protipovodňová opatření a zpracování plánů ÚSES

Významné finanční prostředky půjdou i na preventivní protipovodňová opatření. Dvě nové výzvy zaměřené na tuto oblast nabízejí celkem 300 milionů korun.

„63. výzva podpoří sto miliony korun budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a tvorbu digitálních povodňových plánů. 64. výzva s celkovou dotací ve výši 200 milionů korun cílí na projekty analýz odtokových poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových opatření,“ přibližuje dotační nabídku ředitel Valdman.

Maximální dotace činí 85 % celkových způsobilých výdajů, u budování varovných systémů může maximální podpora dosáhnout až 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Poslední z nově vyhlášených výzev nabídne dotace na zpracování plánů ÚSES (Územní systém ekologické stability), kde jsou cílovými skupinami obce s rozšířenou působností [9].

Poznámky:

[1] Dokumenty k výzvě č. 70.

[2] Nyní je výše dotace odstupňovaná dle dosažené úrovně úspory energie: 35 %, 40 %, 50 % a u nuceného větrání 70 %. Dříve bylo 40 % při jakékoli úrovni úspory energie.

[3] Dokumenty k výzvě č. 61

[4] Dokumenty k výzvě č. 68

[5] Dokumenty k výzvě č. 76

[6] Více o dotacích pro projekty ITI zde

[7] Dokumenty k výzvě č. 85

[8] Dokumenty k výzvě č. 84

[9] Dokumenty k výzvě č. 52

Dokumenty k výzvě č. 63

Dokumenty k výzvě č. 64

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP