2/2023

Další prohřešek společnosti Purum, aneb vyplatí se byznys s odpady i za hranicemi zákona?

| zdroj: ČIŽP0

Purum1-mísení_odpadů.jpg
zdroj: cizp.cz

Po mnoha pokutách, které v souhrnu dosáhly několika milionů korun, obdržela odpadová společnost Purum s.r.o. další, tentokrát „jen“ dvousettisícovou pokutu. Opět za porušení zákona o odpadech, tentokrát v Jihočeském kraji. Důvod: firma nezabezpečila nebezpečné odpady před jejich únikem, provozovala své zařízení v rozporu se schváleným provozním řádem a navzájem mísila nebezpečné odpady s ostatními.

V případě nezabezpečených odpadů se jednalo o kapalné odpady olejovitého charakteru volně stékající na podlahu z 200 litrového sudu a IBC kontejnerů a soustřeďování směsi nebezpečných odpadů v podobě znečištěných čisticích tkanin, zbytků maziv, plastových obalů s provozními náplněmi do vozidel a podobně. Tyto odpady byly zanechány ve venkovním prostoru tak, že docházelo k jejich promývání srážkovou vodou a volnému odtoku na komunikaci.

Firma pak soustřeďovala odpadní niklkadmiové baterie mimo nádoby určené na shromažďování a převoz baterií. A v případě mísení nebezpečných odpadů se jednalo o provozní náplně vozidel, zbytky barev, kovové obaly, kusy plastových fólií, použité olejové filtry a další odpad.

Tolik jen stručné konstatování části prohřešků, za kterou nabyla pokuta společnosti Purum s.r.o. ve výši 200 tisíc korun právní moci 31. května tohoto roku. „Tento případ je jeden z mnoha, který se týká společnosti Purum s.r.o., a to dokonce oproti ostatním ještě ne příliš významný,“ vysvětluje ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss a dál rozebírá tuto situaci:

„Zarážející však je, že se tato firma nepoučila z minulosti a následuje v jejím případě jeden prohřešek za druhým. Musíme se ptát, zda se jí vyplatí podnikat neustále za hranicí zákona a stále platit poměrně vysoké pokuty. Ale na tuto otázku, která se týká i některých dalších firem v rámci odpadového hospodářství, nechci raději odpovídat.“

Musíme v tomto případě upřesnit, že uvedené prohřešky spáchala ještě předchozí společnost ECO-F z holdingu Purum Kraft, Purum s.r.o. je odpovědnou nástupnickou firmou.


Z dalších prohřešků společnosti Purum s.r.o.:

Sankce v právní moci v roce 2022

Zařízení „Úpravna odpadu – Hamr na J., Stará Lužice“ – pokuta ve výši 450 000 Kč.

Za nesplnění podmínek zpracování odpadů - za nesplnění povinností stanovených zákonem o integrované prevenci. A to tím, že firma provozovala zařízení, které nemělo pro stabilizát vystupující ze zařízení platné osvědčení o vyloučení nebezpečných odpadů, neinformovala krajský úřad před zahájením provozu rekonstruované kazety a dále pak nenechala provést kontrolní rozbory ve vrtech.

Zařízení „Úpravna odpadů Rynoltice“ – pokuta 750 000 Kč

S nebezpečnými odpady v celkovém množství přibližně 70 tun nakládala společnost v zařízeních k tomu neurčených. Na venkovní, vodohospodářsky nezabezpečené ploše bylo v době kontroly umístěno velké množství (stovky kusů) prázdných obalů se zbytky nebezpečného odpadu a plných obalů s nebezpečnými odpady. Dále v době kontroly neskladovala nebezpečný odpad (kovová rtuť v celkovém množství 30,273 tun) v souladu se zákonnými požadavky.

Zařízení k využívání odpadů – umístěné v k. ú. Planá nad Lužnicí - pokuta 15 000 Kč

Jako příjemce odpadů přepravených ze zahraničí neměla společnost v okamžiku zahájení přepravy uzavřenou účinnou smlouvu o využití odpadů s osobou, která přepravu zařizovala.

Sankce v PM - rok 2021

ÚVR Mníšek pod Brdy – pokuta 400 000 Kč

Společnost Purum s.r.o. v zařízení skladu odpadů Haly HARD, umístěném v areálu provozovny Mníšek, rizikově skladovala celkem 64, 383 t nebezpečného odpadu (kovová rtuť). Tento odpad byl v Hale HARD skladován neodděleně od ostatních skladovaných kapalných a hořlavých nebezpečných odpadů, a zároveň nebyl umístěn do sběrných nádrží s vhodným povrchem nepropustným pro kovovou rtuť se zadržovacím objemem odpovídajícím množství skladované kovové rtuti.

Zařízení „Úpravna odpadu – Hamr na J., Stará Lužice“ – pokuta 300 000 Kč.

V zařízení došlo k úniku znečistěných vod a kalů/sedimentů do prostoru pod kazetami určenými pro zrání stabilizátu, který vzniká úpravou nebezpečných odpadů. Provozovatel nezajistil odpady (různé druhy kalů, zaolejované vody, emulze, kyseliny, alkálie atd.) proti úniku nebezpečných látek (olovo, rtuť, PAU, C10-C40).

K.ú. Mikulčice – pokuta 100 000 Kč

Soustřeďováním odpadu mimo areál příslušného zařízení porušila firma zákonnou povinnost o odpadech, kde je stanoveno, že každý je povinen nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.

Zařízení „Sklad nebezpečných odpadů Staré Město“ – pokuta 80 000 Kč

Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje bylo při kontrole zjištěno, že obviněný porušil závaznou podmínku integrovaného povolení, když v rozporu s provozním řádem překročil povolenou okamžitou maximální kapacitu zařízení pro okamžité skladování odpadu, a to včetně nebezpečného.

Sankce v PM - rok 2020

ÚVR Mníšek pod Brdy – uložená pokuta 4 000 000 Kč

Kontrolou inspekce bylo zjištěno, že společnost Purum s.r.o. porušila závazné zákonné podmínky, týkající se rozhodnutí o vydání integrovaného povolení provozovny Mníšek, vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje. Přestupková činnost společnosti Purum s.r.o. spočívala v tomto případě zejména v tom, že u všech tří zařízení integrovaných do provozovny Mníšek enormně a násobně překročila jejich kapacitu pro příjem nebezpečných odpadů, nebezpečné odpady v nich rizikově skladovala a v případě Haly HARD s nimi dokonce nakládala i mimo toto stanovené zařízení provozovny Mníšek.

Společnost Purum s.r.o. se následně proti uvedenému rozhodnutí o pokutě odvolala k OVSSI MŽP, přičemž tento odvolací orgán svým rozhodnutím původní rozhodnutí inspekce v plném rozsahu potvrdil.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE