Reklama

CHEMIE

Nové nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bylo zveřejněno v Úředním věstníku 26. 6. 2020.


Celkové množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které čeští zemědělci použili v loňském roce, oproti roku 2018 mírně kleslo. Zemědělci více používají alternativní přípravky, které jsou šetrnější k přírodě. Uvádí to Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů v České republice za rok 2019.


ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 21. srpna 2020 (zveřejněno ECHA 24. 6. 2020).


Předpokládá se, že do roku 2022 bude 61 % veškerého termografického papíru v EU na bázi bisfenolu S (BPS) – zveřejněno ECHA 18. 6. 2020.


Služba pro předplatitele.


Podle Asociace renovátorů tonerů koupí Češi ročně přes 3 miliony originálních tonerových kazet. Zároveň, ale také pořídí kolem 4 milionů alternativních tonerů.1 Ty pochází většinou z Číny a často jsou zdravotně závadné.


Podcenění správného skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů by vás mohlo vyjít v budoucnu velmi draho.


Dne 15. 6. 2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 188 I zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA.


Služba pro předplatitele.


Projednávání nového zákona o odpadech doprovází připomínky skupin, pro které je trnem v oku zejména termín zákazu skládkování a výše skládkovacích poplatků. S otázkou, jaký by mohla mít „změkčující opatření“ vliv na recyklaci jsme se obrátili na Jaroslava Suchého ze Svazu chemického průmyslu ČR, který dlouhodobě podporuje recyklaci chemickou.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372