1/2024

Zdraví a životní prostředí, včetně znečištění ovzduší a hlukového znečištění – zaměřeno na činnost agentury EEA

| zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí0

air-pollution-3570122_640.jpg
zdroj: Pixabay

Znečištění ovzduší, hlukové znečištění a dopady změny klimatu jsou hlavními riziky pro každodenní zdraví a kvalitu života Evropanů. S Catherine Ganzleben, vedoucí skupiny pro znečištění ovzduší, životní prostředí a zdraví, Albertem Gonzálezem, odborníkem agentury EEA na kvalitu ovzduší, a Eulalií Peris, odbornicí agentury EEA na hlukové znečištění, jsme si povídali o tom, co agentura EEA dělá, aby zlepšila úroveň znalostí v tomto významném oboru činnosti.

Catherine, proč se agentura EEA zabývá zdravím a životním prostředím? Jaká jsou největší rizika pro kvalitu našeho života?

Lidské zdraví je neoddělitelně spjato se zdravím ekosystémů. Naše těla potřebují k tomu, aby fungovala, každý den čistý vzduch, vodu a potraviny. Jestliže lidé tráví čas v přírodě, sportují, stýkají se a odpočívají, daří se lépe jak jim, tak společnosti. Současně pokud žijí, pracují, chodí do školy nebo si hrají ve znečištěném prostředí, jejich těla i duše trpí. Hlavním cílem ochrany přírody není ochrana planety. Je to ochrana zdraví a zajištění dobré kvality života – jak nás samotných, tak našich dětí. Předcházení znečištění je jedním z opatření v oblasti veřejného zdraví.

Největšími bezprostředními riziky pro zdraví jsou znečištění ovzduší a hluk, a to zejména ve velkých městech. Z dlouhodobého hlediska představuje změna klimatu existenční hrozbu pro náš způsob života. Tato hrozba zahrnuje nejen okamžité ztráty na životech kvůli vlnám veder, lesním požárům a záplavám, ale také dlouhodobější hrozby vyplývající z měnícího se klimatu pro produkci potravin. Tyto změny se promítají i do šíření infekčních onemocnění, protože hmyz, který tato onemocnění přenáší, se vzhledem k oteplujícímu se klimatu přesouvá na sever. Víme také, že pro zdraví jsou nebezpečné některé chemické látky.

Co v této oblasti agentura EEA dosud vykonala?

Snažíme se lépe porozumět tomu, jak životní prostředí ovlivňuje zdraví a kvalitu života. Shromažďujeme důkazy o tom, jak jsou lidé v Evropě vystaveni celé řadě environmentálních rizik, včetně znečištění ovzduší, hluku, změny klimatu a chemických látek. Nejnovější důkazy jsou shrnuty v naší nedávno vydané zprávě Zdravé životní prostředí, zdravý život: jaký vliv má životní prostředí na zdraví a kvalitu života v Evropě – Evropská agentura pro životní prostředí.

Tato zpráva posuzuje také dopad na zdraví. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace je v Evropě každé osmé úmrtí zapříčiněno znečištěním životního prostředí. Těmto úmrtím lze zabránit a předejít prostřednictvím úsilí o zlepšení kvality životního prostředí.

Rovněž zkoumáme, jak jsou environmentální rizika rozložena ve společnosti. Zjistili jsme, že zátěžové faktory životního prostředí mají největší dopad na nejzranitelnější osoby. Větší zátěži v podobě znečištění jsou vystaveny sociálně znevýhodněné komunity. Zdravotními riziky vyplývajícími ze stavu životního prostředí jsou více ohroženi chudší lidé, děti, starší osoby a lidé s nalomeným zdravím. Toto nerovnoměrné rozložení rizika zhoršuje stávající nerovnosti v oblasti zdraví v Evropě.

Zkoumáme však také přínosy, které nám příroda nabízí. Zejména jsme zjistili, že velká většina lidí v Evropě má přístup k vysoce kvalitní pitné vodě a že voda ke koupání v Evropě má vynikající kvalitu a nabízí příležitosti ke sportu a k rekreaci.

Jak činnost agentury EEA přispívá k naplňování Zelené dohody pro Evropu?

Činnost agentury EEA v oblasti životního prostředí a zdraví se zaměřuje na shromažďování dostupných důkazů o tom, jak je situace v oblasti zdraví v Evropě ovlivněna znečištěním, změnou klimatu a degradací ekosystémů.

V naší nejnovější zprávě Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020 (SOER 2020) se popisuje, jak náš současný způsob života vede v důsledku toho, co vyrábíme a spotřebováváme, jak využíváme energii, jaké máme možnosti mobility a jaký máme systém zajišťování potravin, ke zhoršování životního prostředí. Tato znalostní základna podporuje úsilí o změnu uvedené dynamiky prostřednictvím transformace podle Zelené dohody pro Evropu.

Alberto, proč je kvalita vzduchu pro zdraví Evropanů tak důležitá?

Znečištění ovzduší se považuje za vůbec největší environmentální riziko v Evropě. Podle našich nejnovějších odhadů způsobila expozice jemným částicím (znečišťujícím látkám s nejzávažnějšími dopady na lidské zdraví) v roce 2018 více než 400 000 úmrtí, kterým bylo možné zabránit.

Tato úmrtí byla zapříčiněna především kardiovaskulárními, respiračními a nádorovými onemocněními. Množí se však důkazy o tom, že expozice znečištění ovzduší souvisí kromě těchto velmi závažných onemocnění i s jinými zdravotními důsledky. Jedná se například o nově vzniklý diabetes 2. typu, systémový zánět nebo duševní poruchy, jako je Alzheimerova choroba nebo demence.

Znečištění ovzduší má vliv také na životní prostředí, v některých ekosystémech například snižuje biologickou rozmanitost a má dopad na růst vegetace a plodin. Ovlivňuje i zastavěné prostředí a poškozuje například naše kulturní dědictví.

Jak se situace zlepšila v několika posledních letech? Které problémy je stále zapotřebí řešit?

Uplatňování unijních, vnitrostátních a místních politik a opatření vedlo ke snížení emisí všech látek znečišťujících ovzduší. V důsledku tohoto snížení expozice obyvatelstva jsou dopady na zdraví méně rozsáhlé.

Emise se liší v závislosti na dané znečišťující látce a hospodářském odvětví. Odvětví, která mají největší potenciál pro další snižování emisí, jsou například zemědělství a využívání paliv pro vytápění obytných budov. Dalším problémem, který i nadále přetrvává navzdory stabilnímu poklesu, je, že stále trpíme neúnosnou zátěží, pokud jde o úmrtí, kterým lze předejít. Předmětem zájmu je také rostoucí vliv změny klimatu na vytváření některých znečišťujících látek, například ozonu, jakož i nutnost hledat synergie v politikách, které bojují jak proti znečištění ovzduší, tak proti změně klimatu.

Eulalio, proč je hlukové znečištění často přehlíženo a co agentura EEA dělá v této oblasti?

Řada lidí nechápe, že hlukové znečištění je významný problém, který má dopad na naše zdraví. Když se řekne hluk, který má dopad na naše zdraví, napadne nás návštěva koncertu nebo pobyt v blízkosti hlučného stroje, který poškozuje náš sluch. Lidé si však neuvědomují, že například stálé hladiny hluku z dopravy mohou mít jiné závažné důsledky, které nesouvisí s poškozením sluchu, např. ischemickou chorobu srdeční, vysoký krevní tlak, obezitu, diabetes atd.

Orgány si jsou vědomy toho, že hluk představuje problém, což je důvod, proč máme od roku 2002 evropskou směrnici o hluku ve venkovním prostředí a proč existují nová doporučení Světové zdravotnické organizace. Problémem je však spíše přijímání opatření a dostatek finančních prostředků. Jedná se o složitou problematiku, protože například velká města a jejich předměstí mají stále více obyvatel a roste zde poptávka po mobilitě.

Činnost agentury v oblasti hluku se zaměřuje na posuzování dopadu hlukového znečištění na evropské úrovni. Hodnotíme dopad expozice hluku na zdraví evropského obyvatelstva, a to na základě nejnovějších evropských dat.

Jaká jsou hlavní zjištění vašeho informačního sdělení? Čím se odlišuje od zprávy agentury EEA vydané dříve v tomto roce?

Zpráva agentury EEA s názvem Hluk ve venkovním prostředí v Evropě byla zveřejněna v březnu. Nyní zveřejňujeme informační sdělení, které popisuje zdravotní rizika způsobená expozicí hluku ve venkovním prostředí v Evropě. V tomto krátkém informačním sdělení se popisují ukazatele, které budou použity jako podklad pro stanovení budoucích cílů v rámci snižování zdravotních dopadů hluku.

Z hlediska konkrétních zdravotních dopadů odhadujeme, že chronická expozice hluku přispívá každý rok v Evropě k 48 000 nových případů srdečních onemocnění a k 12 000 předčasných úmrtí. Navíc 22 milionů lidí trpí značným chronickým obtěžováním hlukem, přičemž u 6,5 milionu lidí vede hluková zátěž ke značnému chronickému narušení spánku.

Jaké činnosti jsou podle vás všech v nadcházejících letech před námi v oblastech, kterým se věnujete?

Očekáváme větší zapojení agentury EEA. Doufáme, že Zelená dohoda pro Evropu zcela změní situaci v Evropě a povede k lepšímu povědomí o ekologických otázkách, jako jsou znečištění ovzduší a hlukové znečištění, a že rovněž přinese lepší politiky.

Kromě Zelené dohody byla nedávno zveřejněna také doporučení k hluku ve venkovním prostředí Světové zdravotnické organizace, která se rovněž chystá zveřejnit nová doporučení ke kvalitě ovzduší. Očekáváme, že zveřejnění těchto doporučení více upozorní na problematiku hluku a znečištění ovzduší.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA