1/2024

Zákon o odpadech

| autor: (rak)0

Zákon o odpadech

Zákon se vztahuje na nakládání téměř se všemi odpady, především s těžebním odpadem, s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami, s vedlejšími produkty živočišného původu.

Odpad je podle zákona každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.

Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností neprokáže opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Definice

Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů.

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

Nakládání s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů,

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem.

Struktura zákona o odpadech

§ 1 - Předmět úpravy

§ 2 - Působnost zákona

§ 3 - Pojem odpad

§ 4 - Další základní pojmy

§ 5 - Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů

§ 6 - Zařazování odpadu podle kategorií

§ 7 - Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

§ 7a - Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28

§ 8 - Odejmutí a zánik pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

§ 9 - Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu

§ 9a - Hierarchie způsobů nakládání s odpady

§ 10 - Předcházení vzniku odpadů

§ 10a - (1) Pro účely této části zákona se rozumí

§ 11 - zrušen

§ 12 - Obecné povinnosti

§ 13 - Balení a označování nebezpečných odpadů

§ 14 - Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

§ 15 - Odpadový hospodář

§ 16 - Povinnosti původců odpadů

§ 17 - Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem

§ 17a - Poplatek za komunální odpad

§ 18 - Povinnosti při sběru a výkupu odpadů

§ 19 - Povinnosti při využívání odpadů

§ 20 - Společná ustanovení

§ 21 - Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů

§ 22 - (1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší28)

§ 23 - (1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého stupně energetické účinnosti, se považuje za využívání (2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny

§ 24 - Povinnosti při přepravě odpadů

§ 25 - (1) Pro účely tohoto zákona se vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními rozumí

§ 26 - Pro účely této části zákona se rozumí

§ 27 - Povinnosti při nakládání s PCB, odpady PCB a zařízeními obsahujícími PCB (2) Získávání PCB z jiných látek za účelem jejich opětovného (

§ 27a - (1) Odpadem perzistentních organických znečišťujících látek se rozumí odpad obsahující alespoň jednu z látek uvedených v příloze

§ 28 - Pro účely této části zákona se rozumí

§ 29 - Povinnosti při nakládání s odpadními oleji

§ 30 - (1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských společenství30b)

§ 31 - nadpis vypuštěn

§ 31a - (1) Na trh nebo do oběhu je zakázáno uvádět a) baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti,

§ 31b - (1) Výrobce je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci prokazující, že byly dodrženy podmínky

§ 31c - Označování baterií nebo akumulátorů

§ 31d - Informační povinnosti o zpětném odběru a odděleném sběru

§ 31e - Seznam výrobců baterií a akumulátorů

§ 31f - Roční zpráva

§ 31g - Požadavky na zpětný odběr použitých přenosných baterií nebo akumulátorů

§ 31h - Požadavky na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů

§ 31i - Požadavky na oddělený sběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátorů

§ 31j - Zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů

§ 31k - Způsoby plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů

§ 31l - Provozovatel systému

§ 31m - Vydávání oprávnění k provozování kolektivního systému

§ 31n - (1) Provozovatel systému zajišťuje společné plnění povinností výrobců na základě smluv o společném plnění s jednotlivými výrobci

§ 31o - (1) Provozovatel systému je povinen vést evidenci

§ 31p - Dohled nad činností provozovatele systému

§ 31r - Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému

§ 32 - Pro účely této části zákona se rozumí

§ 33 - Povinnosti při používání kalů

§ 33a - Pro účely této části zákona se rozumí a) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu

§ 33b - Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů

§ 34 - Povinnosti při nakládání s odpadem z výroby oxidu titaničitého

§ 35 - Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu

§ 36 - Pro účely tohoto zákona se rozumí

§ 37 - Povinnosti při nakládání s autovraky

§ 37a - Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadu z vybraných autovraků

§ 37b - Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků

§ 37c - Povinnosti zpracovatele autovraků

§ 37d - Státní příspěvek při vyřazení autovraku

§ 37e - Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

§ 37f - (1) Tento díl zákona zapracovává příslušné předpisy Evropské unie31m)

§ 37g - Základní pojmy

§ 37h - Základní povinnosti výrobců elektrozařízení

§ 37i - Seznam výrobců elektrozařízení

§ 37j - Uvádění elektrozařízení na trh

§ 37k - Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

§ 37l - Zpracování elektroodpadu

§ 37m - Využívání elektroodpadu

§ 37n - Financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností

§ 37o - Financování nakládání s elektroodpadem

§ 37p - Financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

§ 37q - Pověřený zástupce

§ 37r - Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení

§ 37s - Registr míst zpětného odběru

§ 37t - (1) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je možné využívat na zemědělském půdním fondu

§ 37u - (1) Tento díl upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie o recyklaci lodí66)

§ 37v - (1) Zařízení na recyklaci lodí je zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů. (2) Krajský úřad zašle žádost o souhlas k

§ 37w - (1) Provozovatel zařízení na recyklaci lodí je povinen předložit před každou recyklací lodi krajskému úřadu ke schválení plán

§ 38 - (1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na

§ 38a - (1) Povinná osoba podle § 38 odst. 3

§ 38b - Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik

§ 38c - Provozovatel systému

§ 38d - Vydávání oprávnění k provozování kolektivního systému

§ 38e - Povinnosti provozovatele systému

§ 38f - Evidence a informování konečného uživatele

§ 38g - Dohled nad činností provozovatele systému

§ 38h - Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému

§ 39 - Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení

§ 40 - Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

§ 41 - Společná ustanovení

§ 41a - Program předcházení vzniku odpadů

§ 42 - Plán odpadového hospodářství České republiky

§ 43 - Plán odpadového hospodářství kraje

§ 44 - Plán odpadového hospodářství obce

§ 45 - (1) Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek.

§ 46 - (1) Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za

§ 47 - (1) Pokud provozovatel skládky neodvedl obci nebo Státnímu fondu životního prostředí vybraný poplatek ve stanovené lhůtě, uloží

§ 48 - (1) Základní složka poplatku je příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. V případě, že skládka leží na katastrálních

§ 48a - Provozovatel skládky je povinen před zahájením první fáze provozu skládky nebo její části a) sjednat pojištění odpovědnosti

§ 49 - (1) Provozovatel skládky je povinen vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení

§ 50 - (1) Provozovatel skládky je povinen zřídit ode dne účinnosti tohoto zákona zvláštní vázaný účet pro účely ukládání peněžních

§ 51 - (1) Čerpání z prostředků finanční rezervy smí být prováděno pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu na práce související ( (

§ 52 - Skládka nebo její část může být považována za uzavřenou až poté, co příslušný krajský úřad provede konečné místní šetření a

§ 53 - (1) Tato část upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o přepravě odpadů39)

§ 54 - nadpis vypuštěn

§ 55 - Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů

§ 56 - Souhlas, zákazy a námitky

§ 56a - Změny v přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu

§ 57 - Finanční záruka a pojištění

§ 58 - nadpis vypuštěn

§ 59 - Zahájení přeshraniční přepravy odpadů

§ 60 - Přeshraniční přeprava odpadů do států, které nejsou členskými státy Evropské unie, a z těchto států

§ 61 - zrušen

§ 62 - zrušen

§ 63 - zrušen

§ 64 - zrušen

§ 65 - zrušen

§ 66 - (1) Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému a a

§ 67 - (1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu

§ 68 - (1) Pokutu ukládá, vybírá a vymáhá správní úřad, který jako první zahájil řízení o jejím uložení; pokuty uložené inspekcí vymáhá

§ 69 - (1) Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

§ 70 - (1) Pokuta uložená obecním úřadem je příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti. (2) Nestanoví-li

§ 71 - Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

§ 71a - (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

§ 72 - Ministerstvo

§ 73 - Ministerstvo zemědělství

§ 73a - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

§ 74 - Ministerstvo zdravotnictví

§ 75 - Orgány ochrany veřejného zdraví

§ 76 - Inspekce

§ 76a - Česká obchodní inspekce

§ 77 - Celní orgány

§ 77a - Policie České republiky

§ 78 - Kraje

§ 79 - Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

§ 80 - Obecní úřad a újezdní úřad

§ 81 - Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady

§ 81a - Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou

§ 82 - Společné ustanovení

§ 83 - Přechodná ustanovení

§ 84 - Zákon č. 565/1990 Sb.

§ 85 - zrušen

§ 86 - V zákoně č. 167/1998 Sb.

§ 87 - V zákoně č. 130/1974 Sb.

§ 88 - Zrušují se:

§ 89 - Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou § 31 odst. 5

Příl.1 - zrušena

Příl.2 - zrušena

Příl.3 - Způsoby využívání odpadů

Příl.4 - Způsoby odstraňování odpadů

Příl.5 - zrušena

Příl.6 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadů

Příl.7 - Skupiny elektrozařízení

Příl.8 - zrušena

Příl.9 - zrušena

Příl.10 - Ekonomické činnosti posledních prodejců podle § 31g odst. 2 písm. c)

Příl.11 - Způsob a podmínky stanovení výše finanční záruky nebo limitu pojistného plnění z odpovídajícího pojištění ve smyslu článku

Příl.12 - Vzorec pro výpočet energetické účinnosti

Příl.13 - Cíle pro předcházení vzniku odpadů

Příl.14 - Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA