Reklama

30. 7. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Jaroslava Hyršlová, DFJP; Lucie Vnoučková, VŠEM; Miroslav Hájek, ČZU v Praze

Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost

Cílem tohoto článku je charakterizovat vazbu mezi koncepcí udržitelného rozvoje podniku (resp. společensky odpovědného podniku) a jeho konkurenční schopností; tato problematika je řešena s ohledem na specifika chemického průmyslu.

Primární data byla získána pomocí dotazníkového šetření realizovaného v první polovině roku 2014 v podnicích, které byly k datu výzkumu členy Svazu chemického průmyslu ČR (osloveno bylo 87 členů; do výzkumu nebyly zařazeny střední a vysoké školy).

Cílem šetření bylo:

  1. identifikovat nejvýznamnější faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost chemických podniků; pro účely výzkumu byly vzaty v úvahu faktory, které podle odborné literatury hrají klíčovou roli pro konkurenční schopnost podniku (zapojení do dodavatelského systému, inovační aktivity, produktivita, odlišení se od konkurence, reputace, atraktivita podniku jako zaměstnavatele, tržní podíl, komunikace podniku, tvorba hodnoty pro zákazníka, ochota zákazníka platit za vysokou vnímanou hodnotu produktů, platební morálka podniku a schopnost generovat zisky),
  2. identifikovat, které environmentální a sociální (společenské) aspekty podle názoru respondentů nejvýznamněji ovlivňují jejich obor podnikání,
  3. rozpoznat význam řízení environmentálních a sociálních (společenských) aspektů pro růst konkurenční schopnosti.Data byla získána prostřednictvím elektronického dotazování. Vyplněný dotazník vrátilo 40 podniků všech velikostních kategorií (malé organizace do 49 zaměstnanců, střední s 50 – 249 zaměstnanci a velké nad 250 zaměstnanců), návratnost tedy činila 46 %. Následující text shrnuje základní výsledky výzkumu; detailní výsledky, včetně jejich srovnání se zahraničními výzkumy, lze najít v článku, který byl publikován v časopise Chemické listy (číslo 4/2015, str. 319-326).

Faktory ovlivňující konkurenční schopnost chemických podniků

Za nejvýznamnější faktor konkurenceschopnosti označili respondenti jednoznačně reputaci, tedy pověst podniku. Mezi další významné faktory řadili respondenti schopnost podniku aktivity, schopnost podniku vytvářet hodnotu pro zákazníky a podnikovou produktivitu.

Významnost jednotlivých faktorů konkurenceschopnosti byla vnímána obdobně respondenty z malých, středních i velkých podniků. Pouze v případě malých podniků respondenti přikládali velký význam i zapojení do dodavatelských řetězců.

Z výsledků vyplynulo, že respondenti vnímají velmi silnou korelaci mezi produktivitou a schopností generovat zisky.

Silnou korelaci potvrzují také mezi inovačními aktivitami a odlišením se od konkurence, likviditou podniku a jeho schopností generovat zisky, komunikačními aktivitami podniku (uvnitř i s externími zainteresovanými stranami) a jeho zapojením do dodavatelského systému, tvorbou hodnoty pro zákazníka a jeho ochotou platit za vysokou vnímanou hodnotu produktu, inovačními aktivitami podniku a jeho produktivitou a komunikačními aktivitami a podnikovou produktivitou.

Z hlediska reputace podniku považovali respondenti za nejsilnější její vazbu na likviditu, úroveň komunikace podniku a atraktivitu podniku jako zaměstnavatele. Z výsledků je zřejmé, že uvedené faktory mohou podle názoru respondentů ovlivnit reputaci podniku a tím přispět k udržení, resp. růstu konkurenční schopnosti podniku.

Aspekty ovlivňující dlouhodobou udržitelnost podniku a jeho konkurence schopnost

Výzkum potvrdil především důležitost přístupu podniku chemického průmyslu k životnímu prostředí a vztahů s orgány státní správy a samosprávy. Mezi nejvýznamnější aspekty řadili respondenti úroveň ochrany zdraví při práci a úroveň bezpečnosti práce v podniku.

Za velmi důležitou považovali respondenti také oblast rozvoje lidských zdrojů; tedy sdílení a předávání znalostí, vzdělávací programy pro zaměstnance i obecně zájem podniku o sociální otázky, související se zaměstnanci. Výsledky potvrdily, že respondenti si jsou vědomi významu lidských zdrojů pro úspěšnost podnikání.

Pro podnikání v oblasti chemického průmyslu mají podle názoru respondentů velký význam také vztahy s místní komunitou a veřejností a proces environmentální komunikace s externími zainteresovanými ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372