1/2024

SP ČR: Budeme všichni na suchu? Aneb novelizace vodního zákona má celou řadu nedostatků

| autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

SP ČR: Budeme všichni na suchu? Aneb novelizace vodního zákona má celou řadu nedostatků

V posledních letech je v souvislosti s problematikou povodní a nyní i sucha kladen stále větší důraz na řešení problematiky přizpůsobení se klimatickým změnám. To se dotýká celé společnosti, nejen firem.

K řešení této problematiky je určena adaptační strategie ČR, která definuje nezbytnost neodkladného zahájení procesu adaptace na změnu klimatu ve vodním hospodářství na národní úrovni. Adaptační opatření prováděná ve vodním hospodářství budou významně ovlivňovat možnosti přizpůsobení v ostatních sektorech.

Cílem opatření je pak stabilizace vodního režimu v krajině, posilování vodních zdrojů, jejich ochrana a efektivní využívání. V neposlední řadě pak zvládání extrémních hydrologických jevů, tj. povodní a dlouhotrvajícího sucha.

Neudržitelné financování vodního hospodářství v ČR předložený návrh novely bohužel neřeší

Systém financování vodního hospodářství je ve stávající podobě neudržitelný a ve střednědobém horizontu začne kolabovat. Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za klíčový cíl zajistit udržitelný a dlouhodobě stabilní systém, který umožní dlouhodobé plánováni správy vodních toků a zajistí financování zvýšených požadavků na výkon správy v souvislosti s dopady vzniklými klimatickou změnou a s opatřeními k řešení mimořádných stavů – sucho, přívalové povodně atd.

Jakkoliv povinnosti podniků Povodí v rámci boje proti suchu s postupem času přibývají, způsob jejich financování tuto skutečnost v návrhu novely zákona ignoruje. V souladu s principy společenské odpovědnosti investují firmy dlouhodobě do ekologizačních a dalších opatřeních snižujících nároky na spotřebu vody, u některých se plánuje v blízké budoucnosti dokonce omezení či ukončení činnosti, čímž se problém chybného nastavení financování vodního hospodářství dále prohlubuje.

Zvýšení jednotkových cen za odběr povrchových vod v důsledku opět vyvolá pokles odběrů. Při zachování stávajícího systému financování se podniky Povodí mohou propadnout do ztrát již kolem roku 2020.

Nelze řešit pouze polovinu problému adaptace na klimatickou změnu bez otázky financování a je nutné, aby předkladatel doplnil návrh novely vodního zákona o nový systém financování. Jak potvrdila jednání RHSD, tak problematika "vody" patří v tuto chvíli mezi priority, neboť bez jejího řešení se budou problémy stupňovat a ohrožovat ČR v mnoha aspektech.

(Ne)účast významných odběratelů v komisích pro sucho

Podle návrhu předkladatele nemusí předseda příslušné komise pozvat žádného uživatele vody, nebo jen některé z nich, což ve svých důsledcích může vést k pochybnostem o nestranném jednání a rozhodování komise.

Vzhledem k tomu, že v kritických situacích bude nezbytné hledat kompromis mezi různými společenskými, ekonomickými a ekologickými zájmy, jeví se s ohledem na znalosti toku a zejména používané výrobní technologii jako nezbytné, aby mohli významní uživatelé vody přispět svými zkušenostmi a znalostmi k diskuzi komise a participovat na hledání konsenzu. Proto požadujeme, aby významní uživatelé vody byli vždy přizváni k jednání komise.

Nevhodné řešení problematiky hydrické rekultivace či zhoršení podmínek pro fungování malých vodních elektráren (MVE)

Návrh obsahuje i řadu dalších nevhodných návrhů řešení. Například u tzv. hydrické rekultivace zavádí nesystémové prvky zcela mimo hlavní záměr navrhované novelizace vodního zákona. Jedná se o nekoncepční úpravu primárně zasahující těžební společnosti, kterým by v případě přijetí návrhu zákona vznikla zcela nepřiměřená a nepředpokládaná finanční zátěž.

Návrh také v předložené podobě významným způsobem ovlivní efektivitu fungování MVE, které jsou součástí vodních děl (jezů) ve vlastnictví jiné subjektu (zpravidla správce vodního toku), případně MVE ležících v blízkosti vodních děl (nádrží a přehrad), neboť již v současnosti se provoz mnoha z nich, zejm. v důsledku klimatických podmínek posledních let, pohybuje na hranici rentability.

Návrh předkladatele může ohrožovat samotnou existenci stávajících MVE a rozhodně nepřispěje ke zvyšování podílu MVE na výrobě elektrické energie, a tedy k plnění cílů pro OZE.

Svaz vítá snahu řešení problematiky sucha. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že takto předložená novela zákona obsahuje celou řadu zcela zásadních bodů, které bude nutné v rámci připomínkového řízení podrobit pečlivé diskusi. Pevně věříme, že díky konstruktivní diskusi se podaří najít optimální řešení problematiky sucha a udržitelného financování vodního hospodářství v ČR.

Celý soubor připomínek Svazu k novele zákona, včetně konkrétního vysvětlení, naleznete zde.

Zdroj: spcr.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP