2/2023

SOVAK ČR označil zprávu MŽP jako poplašnou, nepravdivou a nezodpovědnou

| autor: redakce, zdroj: SOVAK ČR0

SOVAK ČR označil zprávu MŽP jako poplašnou, nepravdivou a nezodpovědnou

V rámci této tiskové zprávy ministr životního prostředí Richard Brabec doslova uvedl: „Rýsuje se možná spolupráce například na stanovení indikátorů a hodnot a následného monitoringu mikroplastů, plastů, pesticidů a farmak v pitné i odpadní vodě, což je něco, co se dosud v ČR vůbec nesleduje.“ SOVAK ČR je nucen konstatovat, že toto tvrzení, které naprosto bezprecedentním způsobem zpochybňuje vysokou kvalitu pitné vody v České republice, se nezakládá na pravdě.

Monitorování jakosti pitné vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu se uskutečňuje v rámci subsystému II programu „Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody“, který je součástí „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“.

Pravidelné vyhodnocení zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví. Většinovým zdrojem dat pro celostátní monitoring jsou rozbory zajišťované provozovateli, jejichž provedení v předepsané četnosti a rozsahu je dáno legislativně. Získané údaje jsou provozovatelé povinni převést do předepsané elektronické podoby a neprodleně je předat orgánu ochrany veřejného zdraví.

Základní mikrobiologické a chemické ukazatele stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška vychází ze směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, která vychází z poznatků Světové zdravotnické organizace. Rozsah a četnost analýz zdrojů vod sloužících k výrobě vod pitných pak stanovuje vyhláška č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Další významným rozšířením v oblasti monitoringu kvality pitných vod je novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která zavádí povinnost pro provozovatele vodovodů a kanalizací nově zpracovávat posouzení rizik (Water Safety Plans). Jednotliví provozovatelé se tak v rámci výše popsaného monitoringu věnují všem relevantním polutantům ve zdrojích vod sloužících pro výrobu pitné vody, pesticidy nevyjímaje a na základě zjištěných údajů o kvalitě vody přijímají příslušná opatření.

Nejenom provozovatelé vodohospodářské infrastruktury se věnují monitoringu rizikových látek ve vodách. Problematice pesticidů v podzemních vodách se dlouhodobě věnuje Český hydrometeorologický ústav, Státní podniky povodí provádějí analýzy povrchových vod se zaměřením na výskyt látek souhrnně označovaných jako farmaka a látky osobní potřeby.

V České republice jsou rovněž sledována farmaka i v odpadních vodách v rámci základního i aplikovaného výzkumu. Provozovatelé vodohospodářské infrastruktury se problematice výskytu rizikových látek v pitných a odpadních vodách věnují i v rámci evropské vodohospodářské asociace EurEau a předávají Evropské komisi řadu podnětů v této oblasti.

SOVAK ČR by rád ujistil občany České republiky, že již v současné době je problematice rizikových látek v pitných a odpadních vodách věnována náležitá pozornost a v případě zjištění relevantních polutantů jsou přijata adekvátní opatření.

SOVAK ČR výroky ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce považuje za značně nezodpovědné, které znevažují práci jak vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, tak i pracovníků Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Českého hydrometeorologického ústavu, Podniků povodí a všech ostatních, kteří se starají o kvalitu a monitoring vod v České republice.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP