3/2022

SDEU potvrdil nezávislost provozovatelů sítí a soustav i regulačních orgánů

| autor: Mgr. Alena Šíchová, Mag. Bernhard Hager, LL.M.0

strommast-5765959_640.jpg
zdroj: pixabay

Dne 2. září 2021 vynesl Soudní dvůr Evropské unie (dále jen "Soudní dvůr") rozsudek v tzv. žalobě pro nesplnění povinnosti proti Spolkové republice Německo(1). Soudní dvůr potvrdil všechna čtyři porušení vytýkaná Komisí, která se týkala nesprávného provedení směrnic o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou(2) a zemním plynem(3).

Ačkoli byly dotčené směrnice mezitím zrušeny a nahrazeny novými, závěry Soudního dvora jsou přenositelné na současnou legislativu známou jako "Čistá energie pro všechny Evropany", jejíž poslední akty byly přijaty v roce 2019.

Definice vertikálně integrovaného podniku

Hlavním cílem směrnic je vytvoření vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem, jehož základním prvkem je zajištění nediskriminačního přístupu k těmto soustavám, resp. sítím. Nástrojem k dosažení tohoto cíle má být účinné oddělení přenosových soustav, resp. sítí na jedné straně a činností spojených s výrobou a dodávkami elektřiny a zemního plynu na straně druhé (dále také "účinné oddělení" z anglického effective unbundling).

V souladu s tím a s ohledem na výše uvedené Soudní dvůr v souvislosti s otázkou vertikálně integrovaného podniku (dále jen "VIP") uvedl, že pojem VIP musí být vykládán extenzivně, aby bylo dosaženo účinného oddělení, neboť omezení tohoto pojmu na činnosti vykonávané v Unii představuje neodůvodněné omezení rozsahu tohoto pojmu.

Dotčená ustanovení směrnic neodkazují při vymezení pojmu na vnitrostátní právo členského státu Evropské unie. Z tohoto důvodu představuje pojem VIP autonomní pojem práva Unie, který v důsledku požadavků jednotného uplatňování práva a zásady rovnosti vyžaduje autonomní a jednotný výklad v Unii jako celku. Směrnice při vymezení pojmu VIP (bez ohledu na to, zda se jedná o elektřinu nebo zemní plyn) nestanoví ani výslovné omezení území, na kterém VIP vykonává svou činnost nebo má sídlo.

Už v samotných odůvodněních směrnic se uvádí, že požadavky na účinné oddělení se vztahují na celou Unii, a to jak na podniky usazené v Unii, tak na podniky, které v Unii usazeny nejsou. V této souvislosti přitom nedochází k žádné regulaci trhu mimo Unii. Definice VIP má tedy především dosáhnout možného a účinného uplatňování směrnic s cílem zlepšit podmínky fungování vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem tím, že zabrání obcházení určitých požadavků nezbytných pro zajištění účinného oddělení.

Nezávislost i pro části VIP, které nevykonávají činnosti v energetickém odvětví

Podle výše uvedených směrnic "[p]o období tří let před jmenováním osob odpovědných za řízení nebo do správních orgánů provozovatele přenosové soustavy, na které se vztahuje tento odstavec, nesmí tyto osoby zastávat odborné postavení nebo mít odpovědnost, zájem nebo podnikatelský vztah, přímo nebo nepřímo se týkající [VIP] nebo jakékoli jeho části a nebo jeho podílníků držících kontrolní podíly jiné než provozovatele přenosové soustavy "(4). To platí "pro většinu osob odpovědných za řízení nebo členů správních orgánů provozovatele přenosové soustavy"(5).

Cílem těchto pravidel je zajistit účinné oddělení, aby byla umožněna úplná a účinná nezávislost mezi provozovatelem soustavy a VIP, jakož i vyloučení střetů zájmů souvisejících jak s činností výroby a dodávek elektřiny/zemního plynu, tak s provozem soustavy, resp. sítě.

"Přechodná období" uvedená výše se vztahují na osoby odpovědné za řízení a/nebo členy správních orgánů provozovatele přenosové soustavy, resp. sítě, které před svým přijetím vykonávaly činnosti ve VIP nebo v podniku, který je většinovým akcionářem některého z podniků tvořících VIP, a to i v případě, že tyto činnosti nevykonávaly v části VIP spadající do odvětví energetiky ani v podniku, který je většinovým akcionářem některého z podniků patřících do části VIP z odvětví energetiky.

Soudní dvůr se domnívá, že nelze vyloučit, že osoba pověřená řízením a/nebo člen správních orgánů provozovatele přenosové soustavy, resp. sítě, která před svým jmenováním působila v jiném odvětví než v energetice v rámci VIP, mohla být ovlivněna činností tohoto podniku v oblasti výroby nebo dodávek elektřiny a zemního plynu.

Právní úprava spočívající v zavedení přechodného období, během něhož je určitá osoba vyloučena z působení v podniku, tedy na jedné straně minimalizuje riziko ovlivňování jednoho subjektu druhým (ať už prostřednictvím výkonu určité činnosti nebo postavení v podniku, získávání informací důležitých pro ovlivňování činnosti podniku nebo jakýmkoli jiným způsobem) a na druhé straně je uvedené opatření vázáno pouze na určitou, konkrétní dobu, v důsledku čehož nelze takovou právní úpravu považovat za nelegitimní pro dosažení cíle sledovaného směrnicemi.

Zákaz vlastnictví obchodních podílů ve VIP zaměstnanci

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur