1/2024

Připomínky Svazu moderní energetiky k návrhu zákona o POZE

| autor: Svaz moderní energetiky0

Připomínky Svazu moderní energetiky k návrhu zákona o POZE

Svaz moderní energetiky, jako zastřešující platforma profesních sdružení v oblasti moderní energetiky, vítá návrh novel zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a zákona č. 2165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích. Považuje jej za další nezbytný krok reformy české energetiky směrem k decentralizované, čisté energetice, se silným zastoupením obnovitelných zdrojů energie a dalších nízkouhlíkových řešení.

Oceňujeme zejména návrh právní úpravy, která by v návaznosti na klimatické cíle Evropské unie měla přispět k dalšímu rozvoji obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie a to způsobem, který bude minimalizovat dopady do cen energií pro konečné spotřebitele. 

Proces, v němž usilují výrobci o získaní podpory výroby v soutěžním nabídkovém řízení na nejnižší úroveň podpory, považujeme za správný směr k posílení tržních prvků v oblasti podpory OZE. Dílčí připomínky lze mít k některým konkrétním podmínkám a procesním aspektům navrhované právní úpravy.

Za perspektivní způsob využití biomasy, zejména biologicky rozložitelných komunálních odpadů, považujeme navrhovanou podporu výroby biometanu.

Kladně hodnotíme i další dílčí úpravy zákona o podporovaných zdrojích, zejména pokud jde o zajištění pokračování výroby energie z OZE i po ukončení stávající podpory, a to ať již jde o podporu pro zachování výrobny elektřiny, nebo podporu modernizovaných výroben. 

Zejména výrobci elektřiny ze slunečního záření dále ocení novou právní úpravu podmínek úprav výroben, která konečně eliminuje riziko ztráty nároku na podporu při výměnách komponent.

V návrhu novely energetického zákona vyzdvihujeme zejména zavedení role agregátorů v české energetice a první pokus o uvedení ukládání elektřiny do českého právního řádu. Bohužel v tomto ohledu zůstal návrh energetického zákona daleko za očekáváními, která do něj byla vkládána. 

K akumulaci jako novému prvku elektroenergetiky přistupuje z hlediska možností jejího nasazení v soustavě nepochopitelně konzervativně. V zásadě kodifikuje stávající stav, kdy akumulační zařízení bateriového či jiného typu lze nasadit pouze v rámci odběrného místa zákazníka, nebo jako součást výrobny. Nikoliv jako samostatně připojené (stand-alone) řešení poskytující služby flexibility dalším účastníků trhu. 

Využití akumulačních zařízení v elektroenergetice je celosvětově odvětvím s obrovským potenciálem. Nezakotvíme-li podnikání se službami na bázi akumulačních zařízení do energetického zákona nyní, ztratíme možná několik klíčových let, kdy české firmy ztratí možnost nabrat potřebné zkušenosti s jejich provozem a udržet se na špičce technologického vývoje.

Jako přežitek vnímáme nepochopitelně striktně nastavený návrh na zákaz podpory elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v případech, kdy má být tato technologie nově nasazena v objektech odpojených od sítě centrálního zásobování teplem. A to bez ohledu na to, že zdrojem tepla je zastaralá hnědouhelná teplárna.

Zcela samostatnou kapitolou je pak nově navržený mechanismus kontrol přiměřenosti podpory pro stávající výrobny elektřiny. Přestože si uvědomujeme důvody pro začlenění této právní úpravy do zákona, považujeme některá nastavená kritéria za chybná a diskriminační vůči některým druhům obnovitelných zdrojů, zejména pokud jde o nastavení dvojí úrovně maximální povolené ziskovosti provozu výroben.

Kompletní znění připomínek si můžete prostudovat pod následujícím odkazem: Pripominky_SME_POZE_EZ

Zdroj: modernienergetika.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA