2/2023

Polemika: Je prodloužení možnosti skládkovat NO do roku 2027 krokem zpět?

| autor: Pavel Mohrmann0

landfill-6560089_640.jpg
zdroj: pixabay

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb, obsahuje kromě jiného i jakýsi „pardon“ skládkování nebezpečných odpadů až do roku 2027.

Zkušenosti z reálného prostředí nakládání s odpady říkají, že tato výjimka otevírá původcům prostor pro celkem lehce obhajitelné levné skládkování NO, což může znamenat nechuť investorů investovat do sofistikovanějších technologií nebo starosti těm, kteří již investici realizují či ji dokončují.

Nový zákon o odpadech platný od 1.1. 2021 navíc razantně ponížil poplatek za skládkování NO a umožnil ukládat na skládky tzv. upravený infekční odpad.

Proto se ptáme:

Není návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady v oblasti NO s přihlédnutím na zkušenosti z praxe, krokem zpět a pokud ano/ne proč?

Petr Špičák, technický ředitel Recovera Využití zdrojů a.s.

Zcela jednoznačně se jedná o krok zpět. Prodloužení možnosti skládkování vybraných nebezpečných odpadů až do roku 2027 není správné ani bezpečné řešení. Je třeba si uvědomit, že se jedná o vysoce nebezpečné odpady a jejich další skládkování je problematické jak z environmentálního, tak z technického hlediska. Mezi vybranými nebezpečnými odpady vymezenými v bodě C přílohy č. 4 vyhlášky 273/2021 Sb. se nacházejí i tzv. heterogenní odpady, u kterých nelze odebrat reprezentativní vzorek a jejichž základní popis se zpracovává na základě úsudku.

Z tohoto důvodu nelze u těchto odpadů stanovit výluhovou třídu a hrozí uvolňování nebezpečných látek do průsakových vod bez jakékoliv analytické kontroly u přejímky odpadů na skládkách. Není možné stále zatěžovat rozvoj moderního odpadového hospodářství ČR neustálým posunem povinností. Vede to k nestabilitě a omezení rozvoje moderní infrastruktury. Takto rozhodně nedosáhneme toho, aby infrastruktura konečně odpovídala bezpečnostně, environmentálně a kapacitně produkci odpadů z průmyslu i komunální sféry.

Jan Krišpín, generální ředitel Eveco Brno, s. r. o.

Nový zákon spíše prodlužuje současnou praxi hygienizace NO než že by se vracel zpět do minulosti. Nutno si přiznat, že ČR v současnosti nedisponuje dostatečnou kapacitou pro přímé spalování NO. Čeká nás rekonstrukce řady zastaralých zařízení a ta je stejně jako výstavba nových obvykle spojena se zdlouhavým povolovacím procesem. Pokud vezmu v potaz proces EIA, stavební povolení, přípravu investičního záměru, zajištění dotace atp. je rok 2027 pro nové záměry velmi blízko.

Cílem původní změny bylo zajistit energetické využití hygienizovaného NO. Reálná podoba a vlastnosti takového odpadu však nejsou pro ZEVO a cementárny zajímavé a to se také projevuje na požadované sazbě za zpracování takového odpadu. Projev této snahy byl zřejmý ve veřejných soutěžích v průběhu roku 2021, kdy cena za zpracování nemocničního NO atakovala násobky původních sazeb. Výše uvedenou změnu legislativy tedy považuji za logické vyústění stížnosti sektoru zdravotnictví na přílišný nárůst cen za likvidaci NO.

Jan Maršák, ředitel odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí

V tuto chvíli MŽP muselo zohlednit, že v České republice neexistuje dostatečná kapacita v zařízeních, která mohou nebezpečné odpady spalovat, proto bylo potřeba reagovat na situaci, která by se týkala nakládání s nebezpečnými odpady po 1. 1. 2023. Reflektovali jsme právě informace z praxe. Ovšem návrh je nastaven tak, aby zajišťoval využití veškeré dostupné kapacity pro spalování nebezpečných odpadů, není to tedy zcela otevřená výjimka. V případě uložení odpadů na skládku na základě této výjimku musí být důvod, proč není možné přijmout odpad do zařízení, popsán v základním popisu odpadu. Vyhláška je nyní v připomínkovém řízení, text tak může ještě doznat změn. Jsme připraveni tuto diskusi vést a relevantní připomínky zohlednit.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE