1/2021

Peníze z EU na odpadové projekty budou, ale jen na některé

| autor: Martina Jandusova0

DSC_1159.JPG
zdroj: redakce

Evropská komise nám nezakazuje stavět a rekonstruovat zařízení na energetické využívání odpadů,“ začal Jaromír Manhart svou přednášku na letošním ročníku konference Dny teplárenství a energetiky. „Nezakazuje to ovšem v případě, kdy si taková zařízení postavíme sami bez jakýchkoli dotací,“ doplnil.

Co bude podporováno

V přednášce „Financování odpadů a rozbor dat“ představil Jaromír Manhart ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) financování odpadových aktivit z nového Operačního programu Životní prostředí v období 2021 – 2027. Zaměřil se na oblast specifického cíle SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství v návaznosti na hierarchii pro nakládání s odpady. Finance v této oblasti získávají projekty na předcházení vzniku, třídění, úpravu a zpracování odpadů, materiálové a energetické využití, chemickou recyklaci odpadů, sběr a nakládání s nebezpečnými odpady do roku 2027, respektive do roku 2030.

Základní podmínkou pro schválení projektů je, že musí být v souladu s odpadovou hierarchií a s aktualizovaným plánem odpadového hospodářství ČR. „Aktualizace musí navazovat na nový zákon o odpadech, zároveň musí jednotlivé projekty žádající o dotace obdržet aktuální stanovisko od krajského úřadu. Zda bude stanovisko muset nutně vycházet z nového krajského plánu odpadového hospodářství, třeba nebude nutné, postačí stávající platný krajský POH,“ říká Manhart.

V určitých případech bude možné žádost o podporu na materiálové využití odpadů kombinovat s energetickou koncovkou. „Výstupy z takového projektu musí být alespoň z 60 % materiálově využité v bilanci s tím, co do zařízení vstoupilo,“ vysvětluje Jaromír Manhart. Evropská komise již od roku 2016 deklaruje, že nebude kofinancovat výstavbu nových zařízení ani rekonstrukce, které spadají do systému EU ETS – emisních povolenek. „Nebudou podporována zařízení ZEV0 na energetické využití směsných komunálních odpadů,“ doplňuje Manhart.

Úplný seznam povinností je dostupný v pravidlech pro žadatele a příjemce podpory z operačního programu. Jednotlivé projekty v rámci podpory musí vždy doprovázet analýza potenciálu produkce odpadu. Zároveň je nutné vyřešit majetkoprávní vztah k dotčené lokalitě. Ekonomické hodnocení se bude provádět prostřednictvím post benefit analýzy a počítá se i s hodnocením nákladovosti na tunu konečného indikátoru. „Investoři se nás ptají, zda bude vyžadována projektová dokumentace. Je lepší ji mít k dispozici již při projednávání, případně při předkládání dokumentu k územnímu nebo stavebnímu povolení a nečekat na konečnou fázi,“ radí Jaromír Manhart.

Ne vše je dořešené

V novém Operačním programu nebude v podpoře odpadového hospodářství zahrnuto odstraňování starých ekologických zátěží. V případě energetického využití odpadů je jistá podpora výstavby bioplynových stanic a zpracování odpadu vystupujících z ČOV. „S velkým otazníkem je podpora energetického využití, nebo i výstavba pyrolýz, či alternativních způsobů zpracování odpadu a chemická recyklace. Ministerstvo životního prostředí a SFŽP doposud podporu prezentovalo jako jasnou, ovšem po jednáních z jarních měsíců se jeví jako velmi nejasná,“ říká Manhart.

V případě gastroodpadů, které spadají do systému odděleného sběru odpadů, je projednávána možnost zažádat si o podporu na svoz gastroodpadů z provozoven a velkokapacitních vývařoven, z hotelů a ze stravovacích zařízení i soukromými firmami, ne jen veřejnými. Podporu na dotřiďovací systémy a další zpracování odpadů bude možné za určitých okolností kombinovat s projekty na materiálové a energetické využití.

Zatím v jednání je pohled na zpracování a úpravu čistírenských kalů, na tzn. sušárny. „Není dojednáno, zda budou vnímány jako část technologického celku přímo na ČOV jako odpadové či neodpadové zařízení. A také, zda bude muset být vydán podle nového zákona o odpadech souhlas pro provoz odpadového zařízení,“ vysvětluje Jaromír Manhart.

Materiálové využití ostatních odpadů je možné kombinovat s projekty třídění a dotřiďování. Může jít o sběrné dvory nebo i systémy kontrol a následné výstavby linek. Podporovány nebudou stavební odpady, které si pod svá křídla převezme Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci operačního programu OP TAK. Týkat se to bude nakládání s odpady skupiny 16 podle Katalogu odpadů, čili neuvedených odpadů, a skupiny 17, což jsou stavební a demoliční odpady. Do určité míry by mohly být zahrnuty i odpady ze skupiny 19. „Ve skupině 19 jsou i tuhá alternativní paliva (TAP). Proto je otázkou, zda bude možné zažádat o dotace u MPO na inovativní projekt pod OP TAK, když projekt u MŽP v rámci OPŽP možný nebude. Stále je to předmětem diskuze,“ říká Jaromír Manhart.

Dopady nové evropské taxonomie

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace