1/2021

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích je v připomínkovém řízení

| autor: redakce0

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích je v připomínkovém řízení

Návrh byl předložen z důvodu povinné transpozice směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. V souladu s článkem 2 této směrnice je povinností všech členských států Evropské unie provést její transpozici nejpozději do 27. října 2017.

Navrhované znění novely je transpoziční, způsob provedené transpozice však zohledňuje i stávající problémy s kvalitou dodávané pitné vody v České republice. Praxe ukázala, že provádění kontroly kvality vody až u spotřebitele nelze považovat za dostatečně preventivní a kontrolu je nutné provádět již v průběhu výroby a distribuce pitné vody.

Některé části směrnice jsou transponovány novelou zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.). Jedná se především o zpracování tzv. monitorovacího programu, dále bude novelou uložena provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu povinnost zpracovat posouzení rizik s tím, že komplexnost posouzení rizik bude diferencována podle složitosti systému zásobování.

Konkrétní požadavky na analytické metody, metody techniky odběru vzorků a minimálního rozsahu sledování kvality vody budou transponovány částečně novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a částečně předloženou novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Předložená vyhláška upravuje:

 • rozsah a způsob zpracování a průběžné aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,
 • evidenci vodovodů a kanalizací,
 • stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace,
 • obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro jeho zpracování,
 • způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod,
 • technické požadavky na stavbu vodovodů,
 • požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz čistíren odpadních vod,
 • požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz stokové sítě,
 • ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou,
 • náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod,
 • určení množství odebrané vody bez měření,
 • obecné technické podmínky měření množství dodané vody,
 • způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření,
 • způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě, výpočet ceny pro vodné a stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů a porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností a
 • technický audit.

Termín připomínek: 8. 8. 2017 - 29. 8. 2017

Ke stažení:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo